วิธี เล่น slot machine_หารายได้จากการเล่นเกมออนไลน์_เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง https://www.google.com//352/topics/discrimination en Mois du patrimoine asiatique 2018 https://www.google.com//352/node/6729 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>Mois du patrimoine asiatique 2018</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">April 30</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique au Canada.</p></div> </div> </div> Mon, 30 Apr 2018 17:20:34 +0000 calugaj 6729 at/352 Asian History Month 2018 https://www.google.com//352/asian-history-month-2018 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>Asian History Month 2018</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">April 30</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>May is Asian Heritage Month in Canada. This is an opportunity to acknowledge and celebrate the long and rich history of Canadians of Asian heritage and their contributions to Canada.</p></div> </div> </div> Mon, 30 Apr 2018 17:18:51 +0000 calugaj 6728 at/352 Le 21 mars : Journ¨¦e internationale pour l¡¯¨¦limination de la discrimination raciale https://www.google.com//352/node/6624 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>Le 21 mars : Journ¨¦e internationale pour l¡¯¨¦limination de la discrimination raciale</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">March 21</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En 1966, les Nations Unies ont proclam¨¦ le 21 mars ??Journ¨¦e internationale pour l¡¯¨¦limination de la discrimination raciale??.</p></div> </div> </div> Wed, 21 Mar 2018 14:24:03 +0000 calugaj 6624 at/352 March 21st, International Day for the Elimination of Racial Discrimination https://www.google.com//352/march-21st-international-day-elimination-racial-0 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>March 21st, International Day for the Elimination of Racial Discrimination</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">March 21</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>In 1966, the United Nations proclaimed March 21 as the International Day for the Elimination of Racial Discrimination.</p></div> </div> </div> Wed, 21 Mar 2018 13:27:44 +0000 calugaj 6623 at/352 L'AFPC exhorte le gouvernement ¨¤ mettre fin au racisme anti-Noirs au Canada https://www.google.com//352/node/6527 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>L&#039;AFPC exhorte le gouvernement ¨¤ mettre fin au racisme anti-Noirs au Canada</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">January 31</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En ce Mois de l¡¯histoire des Noirs, l¡¯AFPC et le reste du pays soulignent la contribution des femmes et des hommes noirs ¨¤ l¡¯histoire et ¨¤ la soci¨¦t¨¦ canadiennes.</p> </div> </div> </div> Thu, 01 Feb 2018 16:28:36 +0000 brownt 6527 at/352 PSAC calls on government to take action against anti-Black racism https://www.google.com//352/psac-calls-government-take-action-against-anti <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>PSAC calls on government to take action against anti-Black racism</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">January 31</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>PSAC joins all those celebrating Black History Month by acknowledging the contributions of Black Canadians across the country and throughout our history.</p> </div> </div> </div> Thu, 01 Feb 2018 16:09:29 +0000 brownt 6526 at/352 Interdire le don de sang : une mesure discriminatoire fond¨¦e sur l¡¯orientation sexuelle https://www.google.com//352/node/6449 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En 2015, lors de son congr¨¨s national, l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a adopt¨¦ la r¨¦solution suivante?: exercer des pressions sur le gouvernement pour qu¡¯il l¨¨ve l¡¯interdiction faite aux hommes et aux femmes trans qui ont eu des relations avec d¡¯autres hommes de donner leur sang, leur moelle osseuse ou leurs organes.</p> <p>Cette mesure est discriminatoire parce qu¡¯elle est fond¨¦e sur l¡¯orientation sexuelle plut?t que sur des pratiques sexuelles ¨¤ risque ¨¦lev¨¦.</p> <p>La pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC, Robyn Benson, a envoy¨¦ r¨¦cemment <strong><a href="https://syndicatafpc.ca/lettre-presidente-nationale-lafpc-robyn-benson">une lettre</a></strong> ¨¤ la ministre de la Sant¨¦ Petipas-Taylor lui demander de lever cette interdiction d¨¨s maintenant.</p> <h3><strong>Promesse des lib¨¦raux</strong></h3> <p>Durant la derni¨¨re ¨¦lection f¨¦d¨¦rale, le Parti lib¨¦ral avait promis de mettre fin ¨¤ l¡¯interdiction de donner du sang. ¨¤ l¡¯¨¦poque, les hommes ne pouvaient pas donner de leur sang s¡¯ils avaient couch¨¦ avec un autre homme au cours des cinq derni¨¨res ann¨¦es. Dix mois apr¨¨s avoir ¨¦t¨¦ ¨¦lus, les lib¨¦raux se sont content¨¦s de r¨¦duire cette p¨¦riode d¡¯abstinence de cinq ans ¨¤ un an.</p> <p>Des organismes qui r¨¦clamaient la lev¨¦e de l¡¯interdiction du don de sang, dont la F¨¦d¨¦ration canadienne des ¨¦tudiantes et ¨¦tudiants et la <strong><a href="http://www.cdnaids.ca/fr/tag/scs-hrsh/">Soci¨¦t¨¦ canadienne du sida</a></strong>, ont reproch¨¦ aux lib¨¦raux d¡¯avoir reni¨¦ leur promesse.</p> <p>En novembre?2017, le premier ministre Justin Trudeau s¡¯est excus¨¦ publiquement aupr¨¨s des personnes qui avaient ¨¦t¨¦ cong¨¦di¨¦es ou poursuivies en justice parce qu¡¯elles ¨¦taient lesbiennes, gaies, bisexuelles, bispirituelles ou transgenres. Il s¡¯est alors engag¨¦ ¨¤ prendre des mesures r¨¦paratoires ¨¤ leur ¨¦gard. Malheureusement, comme il n¡¯en a pas aussi profit¨¦ pour lever l¡¯interdiction du don de sang, ses excuses sonnent creux.</p> <h3><strong>Aucun fondement scientifique</strong></h3> <p>Au cours des 25?derni¨¨res ann¨¦es, il n¡¯y a eu aucun cas d¡¯infection ¨¤ VIH par transfusion sanguine. Cela est attribuable, en grande partie, aux progr¨¨s ¨¦normes en mati¨¨re de d¨¦pistage du VIH dans le sang, la moelle osseuse et les organes.</p> <h3><strong>Une mesure discriminatoire</strong></h3> <p>L¡¯interdiction du don de sang ne devrait pas cibler un groupe marginalis¨¦. Elle devrait plut?t se fonder sur des facteurs de risque r¨¦els. Les gais ne sont pas les seuls ¨¤ ¨ºtre touch¨¦s par le VIH/sida; plusieurs autres segments de la population ¨C certains h¨¦t¨¦rosexuels, par exemple ¨C ont des taux d¡¯infection ¨¤ VIH sup¨¦rieurs ¨¤ la moyenne. En ne levant pas cette interdiction, les lib¨¦raux perp¨¦tuent la discrimination et la stigmatisation contre les hommes gais.</p> <h3><strong>Contexte </strong></h3> <ul><li>Selon la Soci¨¦t¨¦ canadienne du sang (SCS), il y a<strong> <a href="https://blood.ca/fr/sang/nous-avons-besoin-votre-groupe">une p¨¦nurie nationale</a></strong> de sang.</li> </ul><ul><li>En 2011, la SCS est pass¨¦e d¡¯une interdiction permanente du don de sang par des hommes ayant des relations sexuelles avec d¡¯autres hommes ¨¤ une politique d¡¯exclusion de 10?ans pour ces hommes. En 2013, la SCS a r¨¦duit cette p¨¦riode ¨¤ cinq ans, puis ¨¤ un an en 2016.</li> </ul><ul><li>Au cours des 25?derni¨¨res ann¨¦es, il n¡¯y a eu aucun cas d¡¯infection ¨¤ VIH par transfusion sanguine.</li> </ul><ul><li>En ao?t?2016, Sant¨¦ Canada, sous la gouverne des lib¨¦raux, a r¨¦duit la p¨¦riode d¡¯exclusion ¨¤ un an.</li> </ul><ul><li>Grace au test d¡¯amplification des acides nucl¨¦iques, on a pu r¨¦duire la p¨¦riode de latence du VIH (p¨¦riode entre l¡¯infection et la d¨¦tectabilit¨¦ du virus) dans le sang, la moelle osseuse et les organes ¨¤ environ 12?jours.</li> </ul><ul><li>Selon des <strong><a href="https://evidencefordemocracy.ca/blog/expert-panel-deferring-blood-donation-men-who-have-sex-men-based-evidence">sp¨¦cialistes</a></strong> (en anglais) et des<strong> <a href="http://www.cmaj.ca/content/182/12/1321">professionnels de la sant¨¦</a></strong> (en anglais), l¡¯interdiction de don du sang ne repose sur aucune base scientifique.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/discrimination">Discrimination</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Tue, 19 Dec 2017 16:16:38 +0000 calugaj 6449 at/352 Blood donation ban discriminates based on sexual orientation https://www.google.com//352/blood-donation-ban-discriminates-based-sexual <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Public Service Alliance of Canada passed a resolution at our 2015 National Convention to lobby governments to rescind the blood, bone marrow and organ donation ban imposed on men and trans women who have had sex with men.?</p> <p>The ban is discriminatory because the criteria is based on sexual orientation rather than high-risk behaviors.</p> <p>PSAC National President Robyn Benson recently <strong><a href="/352/letter-psac-national-president-robyn-benson">sent a letter</a></strong> to Federal Health Minister Ginette Petitpas Taylor to call for an immediate end to the ban.</p> <h3><strong>Liberal government promise</strong></h3> <p>In the last federal election, the Liberals ran on a promise to eliminate the blood-ban policy. At the time, men could only donate blood if they hadn¡¯t had sex with men for five years. However, ten months after the election, the Liberal government merely reduced the five-year deferral period to one year.</p> <p>Organizations who have been lobbying for the elimination of the blood ban, such as the Canadian Federation of Students and the <strong><a href="http://www.cdnaids.ca/tag/cas-msm/">Canadian AIDS Society</a></strong>, chastised the Liberals for reneging on their promise.</p> <p>On November 2017, Prime Minister Justin Trudeau issued a public apology and offered redress to Canadians who were fired from their jobs or criminally charged for being lesbian, gay, bisexual, two-spirit or trans. Unfortunately, he failed to take that prime opportunity to end the blood ban, which makes his apology ring a bit hollow.?</p> <h3><strong>No scientific basis</strong></h3> <p>Over the last 25 years, there have been no cases of HIV infection through blood transfusion. A major part of the reason for this is the significant advancement in testing for HIV in blood, bone marrow and organ products.</p> <h3><strong>Discriminatory policy</strong></h3> <p>A donation ban should not target a marginalized group, but rather be based on actual risk factors. The prevalence of HIV/AIDS is not restricted only to gay men. Other sectors of society, including some heterosexuals, have higher-than-average rates of HIV infection. The current policy under the Liberals continues to discriminate and perpetuate stigma against gay men.</p> <p><strong>Background </strong></p> <ul><li>Canadian Blood Services says that there is a <strong><a href="https://blood.ca/en/blood/facts-about-whole-blood">national shortage</a></strong> of blood donations for transfusions.</li> </ul><ul><li>In 2011, CBS moved away from the permanent blood ban for men who have sex with men and replaced it with a 10-year deferral policy. Men were allowed to donate only if they hadn¡¯t had sex with other men for 10 years. This was later reduced to five years and further reduced to one year in 2016.</li> </ul><ul><li>Over the last 25 years, there have been no cases of anyone getting infected with HIV through blood transfusion.</li> </ul><ul><li>In August 2016, Health Canada, under the Liberal government, approved a reduction of the deferral period to one year.</li> </ul><ul><li>Nucleic acid testing has reduced the window between infection and detectability of HIV in blood, bone marrow and organs to about 12 days.</li> </ul><ul><li><strong><a href="http://www.cmaj.ca/content/182/12/1321">Medical practitioners</a></strong> and other<strong> <a href="https://evidencefordemocracy.ca/blog/expert-panel-deferring-blood-donation-men-who-have-sex-men-based-evidence">experts</a></strong> agree that there is no scientific basis for the blood ban.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/discrimination">Discrimination</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Tue, 19 Dec 2017 16:12:35 +0000 calugaj 6448 at/352 Une lettre de la pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC, Robyn Benson, au ministre f¨¦d¨¦ral de la sant¨¦ https://www.google.com//352/node/6447 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le 15 d¨¦cembre 2017</p> <p>L¡¯honorable Ginette Petitpas Taylor<br /> Ministre de la Sant¨¦<br /> 70, promenade Colombine<br /> Pr¨¦ Tunney<br /> K1A 0A6</p> <p><strong>Objet?: Interdiction faite aux gais de donner du sang</strong></p> <p>Madame la Ministre,</p> <p>Je vous prie instamment de lever l¡¯interdiction du don de sang, de moelle osseuse et d¡¯organes par des gais.</p> <p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) applaudit les excuses faites le mois dernier par le gouvernement f¨¦d¨¦ral aux LGBTQ2 canadiens. Le syndicat se r¨¦jouit ¨¦galement que le premier ministre Trudeau ait r¨¦it¨¦r¨¦ son engagement ¨¤ lever l¡¯interdiction. Nous sommes d¨¦?us, toutefois, qu¡¯il ne se soit pas donn¨¦ d¡¯¨¦ch¨¦ancier pr¨¦cis.</p> <p>Cette interdiction est discriminatoire et antiscientifique parce qu¡¯elle exclut des donneurs en fonction de leur orientation sexuelle plut?t qu¡¯en fonction de donn¨¦es ¨¦pid¨¦miologiques. Emp¨ºcher les gais, les bisexuels et les femmes trans de donner leur sang, quel que soit leur comportement, perp¨¦tue des st¨¦r¨¦otypes dangereux au sujet des LGBTQ2. Et ¨¤ une ¨¦poque o¨´ les r¨¦serves en sang sont tr¨¨s basses, cette interdiction n¡¯a plus de sens.</p> <p>L¡¯AFPC se r¨¦jouit que le gouvernement lib¨¦ral ait r¨¦duit la p¨¦riode d¡¯exclusion de cinq ans ¨¤ un an, mais je vous rappelle respectueusement que votre parti avait promis, en campagne ¨¦lectorale, de l¡¯¨¦liminer compl¨¨tement. Douze mois, c¡¯est encore trop long, surtout que cette p¨¦riode d¡¯attente ne s¡¯applique qu¡¯¨¤ un groupe d¨¦j¨¤ marginalis¨¦. L¡¯AFPC vous demande, par cons¨¦quent, de remplir votre promesse ¨¦lectorale en levant l¡¯interdiction.</p> <p>Nous vous prions ¨¦galement d¡¯agir sans d¨¦lai pour r¨¦tablir la dignit¨¦ des LGBTQ2 canadiens. Le moment est venu d¡¯¨¦laborer des crit¨¨res pour les dons de sang, de moelle osseuse et d¡¯organes qui se fondent sur la science et non sur le genre et l¡¯orientation sexuelle.</p> <p>Veuillez agr¨¦er, Madame, mes sinc¨¨res salutations.</p> <p>La pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC,<br /> Robyn Benson</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/discrimination">Discrimination</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-audience field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Audience:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/audience/public">Public</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Tuesday, December 19, 2017 - 11:00am</span></div> </div> </div> Tue, 19 Dec 2017 16:08:50 +0000 calugaj 6447 at/352 A letter from PSAC National President Robyn Benson to federal health minister https://www.google.com//352/letter-psac-national-president-robyn-benson <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>15?December 2017</p> <p>The Honorable Ginette Petitpas Taylor<br /> Minister of Health<br /> 70 Colombine Driveway<br /> Tunney's Pasture<br /> K1A 0K9</p> <p>Dear Minister Taylor:</p> <p><strong>RE: Blood donation ban for gay men</strong></p> <p>I am writing today to urge you to end the ban on blood, organ and bone marrow donations from men who have sex with men.</p> <p>The PSAC welcomed your government¡¯s apology last month to LGBTQ2 Canadians and we were heartened to hear the Prime Minister once again commit to addressing the ban. However, we were disappointed that the Prime Minister failed to give a timeframe for taking action.</p> <p>The ban is discriminatory and anti-scientific because it excludes donors based on gender and sexual orientation, rather than on evidenced-based high-risk behaviors. Precluding gay/bi men and trans women regardless of behavior perpetuates harmful stereotypes about the LGBTQ2 community. It also limits blood supply at a time when there is a national shortage of blood donations for transfusions.</p> <p>We appreciate that after running on a promise to eliminate the ban, your government reduced the deferral period from five years to one. But one year is still too long when it only applies to an already marginalized population. The PSAC urges you to fully deliver on your election promise.</p> <p>We are asking that you act expediently to restore dignity to LGBTQ2 Canadians and develop criteria for blood, bone marrow and organ donations that is based on evidence rather than gender and sexual orientation.</p> <p>Regards,</p> <p>Robyn Benson<br /> PSAC National President</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/discrimination">Discrimination</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-audience field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Audience:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/audience/public">Public</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Tuesday, December 19, 2017 - 11:00am</span></div> </div> </div> Tue, 19 Dec 2017 16:06:20 +0000 calugaj 6446 at/352