เครดิต แอด ไลน์_แอพพลิเคชั่นเกมส์สล็อตฟรี_สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน2019 https://www.google.com//352/topics/contracting-out en Le syndicat met Trudeau en garde contre la privatisation de l¡¯entretien du mat¨¦riel de d¨¦fense https://www.google.com//352/node/5985 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada et un de ses ¨¦l¨¦ments, l¡¯Union des employ¨¦s de la D¨¦fense nationale (AFPC-UEDN), ont <strong><a href="https://syndicatafpc.ca/lettre-justin-trudeau-concernant-politique-defense">¨¦crit au premier ministre Trudeau</a></strong> pour lui demander de ne pas confier au priv¨¦ l¡¯entretien des nouveaux navires qui seront construits ¨¤ coup de milliards de dollars en vertu de la nouvelle Politique de d¨¦fense du Canada.</p> <p>L¡¯AFPC-UEDN est vivement pr¨¦occup¨¦e par l¡¯¨¦largissement du champ d¡¯intervention de l¡¯industrie pr¨¦vu dans le document <a href="http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf"><strong><em>Protection, S¨¦curit¨¦, Engagement?: Politique de d¨¦fense du Canada</em></strong>.</a></p> <p>??Le programme de construction navale confie une part importante du renseignement et des op¨¦rations militaires ¨¤ des int¨¦r¨ºts priv¨¦s, affirme John McLennan, pr¨¦sident de l¡¯UEDN. C¡¯est une atteinte ¨¤ la s¨¦curit¨¦ nationale et l¡¯indication qu¡¯une part de plus en plus importante de l¡¯appareil de s¨¦curit¨¦ du Canada pourrait ¨ºtre vendue au plus offrant. Il n¡¯y a qu¡¯¨¤ lire la Politique pour s¡¯en convaincre.??</p> <h3><strong>Un document qui sonne l¡¯alarme</strong></h3> <p>Un document d¡¯information du minist¨¨re de la D¨¦fense nationale (MDN) r¨¦v¨¨le que les contrats de soutien en service offriront au secteur priv¨¦ un acc¨¨s sans pr¨¦c¨¦dent aux installations et ¨¤ l¡¯¨¦quipement de soutien du Minist¨¨re et, dans certains cas, permettront m¨ºme ¨¤ l¡¯industrie de surveiller son personnel. Ces contrats comprendront le projet d¡¯acquisition de navires de patrouille extrac?tiers et de l¡¯Arctique et de navires de soutien interarm¨¦es pour la Marine royale canadienne.</p> <p>L¡¯UEDN n¡¯a pas ¨¦t¨¦ consult¨¦e au sujet de la port¨¦e consid¨¦rable de la nouvelle politique, qui confie ¨¤ l¡¯entreprise priv¨¦e l¡¯entretien de la flotte.</p> <p>Vu l¡¯importance qu¡¯accorde la politique ¨¤ la sous-traitance, le syndicat craint que cette tendance s¡¯alourdisse.</p> <h3><strong>Le ministre fait la sourde oreille</strong></h3> <p>Le ministre de la D¨¦fense nationale n¡¯a pas daign¨¦ r¨¦pondre ¨¤ la lettre que nous lui avons envoy¨¦e en f¨¦vrier. Nous avons donc ¨¦crit au premier ministre Trudeau pour lui faire part de nos inqui¨¦tudes.</p> <ul><li><strong><a href="https://syndicatafpc.ca/lettre-justin-trudeau-concernant-politique-defense">Lisez la lettre</a></strong></li> </ul><p>??Aucune ¨¦tude de cas n¡¯a encore prouv¨¦ que la sous-traitance est le meilleur choix. Pourtant, le gouvernement semble vouloir se lancer sur cette voie, affirme Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC. Il est tr¨¨s rare que ce choix s¡¯av¨¨re plus efficace ou moins co?teux. Souvent, c¡¯est le contraire qui se produit, comme l¡¯a amplement prouv¨¦ l¡¯implantation d¨¦sastreuse de Ph¨¦nix. Le gouvernement, qui pr¨¦tendait que le nouveau syst¨¨me lui ferait faire des ¨¦conomies, est encore en train de ramasser les pots cass¨¦s.??</p> <p>L¡¯UEDN, qui compte plus de 18?000 membres partout au pays, est l¡¯un des plus importants ¨¦l¨¦ments de l¡¯AFPC.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/national-defence-and-canadian-forces">National Defence and the Canadian Forces</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 26 Jun 2017 14:28:10 +0000 pilona 5985 at/352 Union raises alarm with Trudeau on plan to put national defence maintenance in private hands https://www.google.com//352/union-raises-alarm-trudeau-plan-put-national <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada (PSAC) and its component, the Union of National Defence Employees (UNDE), have <strong><a href="/352/letter-justin-trudeau-regarding-national-defence">written to Prime Minister Trudeau</a></strong> demanding the government revisit its decision to contract out maintenance and other related services in new multi-billion-dollar shipbuilding plans.</p> <p>PSAC-UNDE have grave concerns about the scope of industry influence in <strong><a href="http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/canada-defence-policy/docs/canada-defence-policy-report.pdf"><em>Strong, Secure, Engaged: Canada¡¯s Defence Policy</em>.</a></strong></p> <p>¡°This shipbuilding plan puts significant military intelligence and operations in the hands of a private company,¡± says John McLennan, UNDE president. ¡°It¡¯s a security risk and a warning sign that more and more of our security apparatus could be sold to the highest bidder. That¡¯s a trend we¡¯re seeing throughout the Defence Policy Review.¡±</p> <h3><strong>DND documents reveal troubling plan</strong></h3> <p>A Department of National Defence (DND) briefing document reveals that these in-service support contracts will include unprecedented access to DND facilities, support equipment, and even supervision of DND employees. The contracts will include maintenance for new acquisitions of the Royal Canadian Navy¡¯s Arctic Offshore Patrol Ships and Join Support Ships.</p> <p>UNDE was not consulted about the sweeping nature of this new agreement, which puts responsibility for core maintenance and upkeep in private hands.</p> <p>The union is concerned this could be repeated with other tendered projects in the future, with increased industry involvement spelled out in new Defence Policy.</p> <h3><strong>Defence Minister unresponsive to union¡¯s concerns</strong></h3> <p>After failing to receive a response from the Minister of National Defence to a letter sent in February, the union has now written Prime Minister Justin Trudeau with our concerns.</p> <ul><li><a href="/352/letter-justin-trudeau-regarding-national-defence"><strong>Read the letter</strong></a></li> </ul><p>?¡°We have yet to see a business case that proves contracting out is better, yet the government has signaled we¡¯re going further down this path,¡± said Robyn Benson, PSAC President. ¡°Contracting out is rarely any more efficient or a cost-saver; in fact it can often mean major problems and costs down the line. Just look at the disaster we¡¯ve seen with Phoenix. That was supposed to save money and instead the federal government is still cleaning up the mess.¡±</p> <p>UNDE is one of the largest components of the Public Service Alliance of Canada, with over 18,000 members across Canada.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/national-defence-and-canadian-forces">National Defence and the Canadian Forces</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 26 Jun 2017 14:25:40 +0000 pilona 5984 at/352 Services partag¨¦s Canada n¡¯aura pas recours ¨¤ la sous-traitance https://www.google.com//352/node/4617 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>La semaine derni¨¨re, un bulletin de nouvelles r¨¦v¨¦lait que Services partag¨¦s Canada (SPC) avait retenu les services d¡¯une soci¨¦t¨¦ de conseil afin d¡¯¨¦valuer la possibilit¨¦ de sous-traiter le travail de nos membres.</p> <h3>SPC nie toute possibilit¨¦ de sous-traitance</h3> <p>D¨¨s l¡¯annonce de cette nouvelle, l¡¯AFPC-SSG a demand¨¦ des explications au minist¨¨re.</p> <p>Lors d¡¯une conf¨¦rence t¨¦l¨¦phonique, Ron Parker, le pr¨¦sident de SPC, a pr¨¦cis¨¦ que le rapport des experts-conseils date de 2014 et qu¡¯il s¡¯agit d¡¯un document de r¨¦f¨¦rence uniquement. Il affirme que nos membres n¡¯ont pas ¨¤ craindre de perdre leur emploi.</p> <p>Il en a profit¨¦ pour souligner que la demande pour des services en technologie de l¡¯information ne cesse de cro?tre. Le travail qu¡¯effectuent nos membres sera essentiel ¨¤ de nombreux secteurs d¡¯activit¨¦ du SPC dans les ann¨¦es ¨¤ venir.?</p> <h3>Am¨¦liorer les communications</h3> <p>L¡¯AFPC-SSG travaille de pr¨¨s avec SPC. Durant les prochains mois, nous mettrons tout en ?uvre pour optimiser notre strat¨¦gie de communication et veiller ¨¤ ce que l¡¯AFPC ait l¡¯occasion de revoir tout message destin¨¦ au public avant qu¡¯il ne soit diffus¨¦.</p> <h3>Nos membres en premier</h3> <p>Grace aux relations que nous avons ¨¦tablies avec l¡¯employeur, nous pouvons repr¨¦senter fi¨¨rement nos membres qui travaillent ¨¤ SPC.</p> <p>Nous surveillons la situation de pr¨¨s afin de nous assurer que l¡¯employeur respecte ses engagements et que nos membres aient acc¨¨s ¨¤ de bons emplois.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/shared-services-canada">Shared Services Canada</a></li></ul></section> Wed, 30 Mar 2016 16:13:25 +0000 choquej 4617 at/352 Shared Services Canada confirms jobs will not be outsourced https://www.google.com//352/shared-services-canada-confirms-jobs-will-not-be <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Last week, a news report suggested that Shared Services Canada hired the services of a consulting firm to explore the possibilities of outsourcing of our member's jobs.</p> <h3>SSC confirms there will be no outsourcing</h3> <p>Immediately following these reports, PSAC/GSU was in touch with department officials to get clarification.</p> <p>Ron Parker, president of Shared Services Canada provided assurances on a conference call that the consulting firm report from 2014 was never meant to be implemented and that our members will not incur any job losses.</p> <p>He also communicated that Shared Services Canada continues to grow and thrive as a provider of information technology. Many of its business lines will require the support of our members over the coming years.</p> <h3>Improving communications</h3> <p>PSAC/GSU is actively engaged with Shared Services Canada and will work over the coming months to improve our current communications strategy and ensure messaging going out to the public is vetted by the PSAC.</p> <h3>Continuing to work on behalf of our members</h3> <p>PSAC continues to proudly represent our members at Shared Services Canada through our engagement with its management team.</p> <p>We will continue to monitor the situation vigilantly and ensure commitments are respected so our members have access to good jobs.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/shared-services-canada">Shared Services Canada</a></li></ul></section> Wed, 30 Mar 2016 16:10:45 +0000 choquej 4616 at/352 Budget 2016: Government must be transparent about outsourcing, stop privatization https://www.google.com//352/budget-2016-government-must-be-transparent-about <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Budget 2016 could create the conditions for more privatization, outsourcing and centralization in the federal public service and PSAC will be monitoring the government¡¯s actions closely. We will organize to oppose measures that would weaken the public service or negatively affect the well-being of our members.</p> <h3><strong>Need for transparency</strong></h3> <p>The government has said it is committed to eliminating poorly targeted and inefficient programs, wasteful spending, and ineffective and obsolete government initiatives. Going forward, it will identify other changes and better align spending with priorities.</p> <p>Budget 2016 doesn¡¯t address the process or criteria for identifying these programs, spending and initiatives. Nor does it identify what those programs are and why they are no longer in the public interest. There must be a transparent process identifying affected programs or spending. Our union must be given full information to assess the impact changes could have on services and the work of our members</p> <h3><strong>Workers need to be protected as systems change</strong></h3> <p>Budget 2016 proposes to provide $75.2 million over two years to support the replacement of departmental and agency human resources, information and management platforms with government-wide systems. We assume this means internet technology and software platforms that support these functions.</p> <p>It is unclear to what extent this work will be outsourced to providers and what the cost implications will be. We are also concerned the initiatives could set the stage for very disruptive processes and increased job loss. Our members have experienced the implementation of the new federal pay platform that eliminated over 1,500 jobs and deployed hundreds of qualified pay specialists.</p> <p>PSAC has already tabled proposals at the Treasury Board bargaining tables to improve the Workforce Adjustment process to make it fairer and more transparent.</p> <h3><strong>A missed opportunity to reduce contracting out</strong></h3> <p>The government currently estimates that about $10.9 billion is spent annually on professional and special services. Budget 2016¡¯s $221 million annual reduction in professional services, travel and government advertising is a drop in the bucket.</p> <p>Canadians need a transparent review of the use of professional and special services, particularly temporary staffing agencies. Reducing the use of these agencies alone would reduce overall costs and lift significant numbers of people out of precarious work situations into more permanent employment.</p> <h3><strong>Government doesn¡¯t need P3s</strong></h3> <p>Budget 2016 includes $3.4 billion earmarked for crumbling federal assets, providing significant scope for the government to privatize ownership and operation of these assets. Public private partnerships (P3s) are already being considered for infrastructure projects at the Department of National Defence and the Canadian Border Services Agency.</p> <p>Privatization and P3s are more expensive and not in the public interest. In 2014, Ontario¡¯s auditor general estimated that P3s cost Ontario $8 billion more or $1,600 for every Ontario household than if they had been publicly financed and operated. The Ontario Auditor General also found that there was no evidence or empirical data to support claims that Ontario¡¯s 74 P3 projects transferred large amounts of risk to the private sector.</p> <p>The government doesn¡¯t need P3s. It has access to lower borrowing costs than any private corporation or consortium. The government was right to remove the requirement that all federally-funded infrastructure projects be considered for public private partnerships. We urge the government to eliminate PPP Canada Inc. all together.</p> <h3><strong>$500 million on program integrity issues </strong></h3> <p>Starting in 2016-17, the government intends to spend $500 million over two years addressing government-wide program integrity issues. The intent is to improve client service, ensure employee health and safety and give the government the ability to deliver critical services on behalf of departments and organizations.</p> <p>The government will be addressing program and operational risks that emerge due to evolving workload pressures, asset rust-out, program price inflation and other program cost drivers. No other details have been released and PSAC will be pressing the government for more information.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/contracting-out">Contracting out</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/federal-budget">Federal Budget</a></li></ul></section> Fri, 25 Mar 2016 12:54:47 +0000 trostea 4610 at/352