เครดิต ฟรี 1000_การจำกัดการเล่นเกมส์_สูตร เล่น บา คา ร่า ให้ ใช้ ฟรี เป็น วิทยาทาน https://www.google.com//352/topics/cutbacks en Consultations pr¨¦budg¨¦taires : l¡¯AFPC demande le r¨¦tablissement des services publics https://www.google.com//352/node/4529 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le gouvernement lib¨¦ral doit r¨¦investir dans la fonction publique, et non poursuivre les mesures d¡¯aust¨¦rit¨¦.</p> <p>Voil¨¤ le message principal qu¡¯a livr¨¦ Jeannie Baldwin, vice-pr¨¦sidente ex¨¦cutive r¨¦gionale de l¡¯AFPC, durant les consultations pr¨¦budg¨¦taires tenues cette semaine par le Comit¨¦ des finances de la Chambre des communes.</p> <p>??Dans son programme ¨¦lectoral, le Parti lib¨¦ral avait promis d¡¯am¨¦liorer la qualit¨¦ des services publics, en r¨¦duisant notamment les d¨¦lais d¡¯attente et en augmentant les services en personne??, a dit Baldwin. ??La seule fa?on d¡¯y arriver est de pr¨¦voir des niveaux de dotation suffisants pour r¨¦pondre aux besoins des Canadiens. Nos membres s¡¯attendent ¨¤ ce que le prochain budget tienne compte de cela.???</p> <p>Le gouvernement a commenc¨¦ ¨¤ r¨¦tablir certains services publics, mais il reste encore beaucoup ¨¤ faire.</p> <p>Jeannie Baldwin a cit¨¦, entre autres exemples, le personnel de premi¨¨re ligne qui s¡¯occupe des prestations d¡¯assurance-emploi, du RPC et de la SV.</p> <p>??Ces travailleurs et travailleuses fournissent un filet de s¨¦curit¨¦ aux gens les plus vuln¨¦rables. Les d¨¦lais d¡¯attente pour recevoir les prestations durement acquises sont tout simplement trop longs.??</p> <p>Elle n¡¯a pas manqu¨¦ de souligner que les r¨¦ductions d¡¯imp?ts des grandes entreprises ont vid¨¦ le tr¨¦sor public. Elle presse le gouvernement d¡¯envisager des mesures fiscales progressives et de r¨¦cup¨¦rer l¡¯imp?t des fonds plac¨¦s dans les paradis fiscaux.</p> <p>??En tant qu¡¯employeur d¡¯importance et fournisseur principal d¡¯infrastructures sociales, le gouvernement doit plut?t pr¨ºcher par l¡¯exemple et investir dans les services publics et la fonction publique??, a conclu Jeannie Baldwin.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/federal-budget">Federal Budget</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li></ul></section> Mon, 22 Feb 2016 21:09:31 +0000 cmisener 4529 at/352 PSAC calls for renewal of public services during pre-budget consultations https://www.google.com//352/renewal-pre-budget <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Liberal government needs to reinvest in the public service, not introduce more austerity measures.</p> <p>That was the main messages delivered by PSAC regional executive vice-president Jeannie Baldwin during the House of Commons Finance Committee pre-budget consultations this week.</p> <p>¡°The Liberal election platform promised to improve the quality of public services including reducing wait times and increasing access to in-person service,¡± said Baldwin. ¡°The only way to achieve this is by ensuring staffing levels meet Canadians¡¯ needs. Our members expect to see tangible evidence of this in the upcoming budget.¡±</p> <p>While acknowledging the government has started restoring some public services, she pointed out that many more need to be reinstated.</p> <p>Among the many examples, Baldwin talked about cited front line staff who provide Employment Insurance, CPP and OAS benefits.</p> <p>¡°These workers provide a lifeline to the most vulnerable Canadians. Wait times to access their hard-earned benefits are simply too long.¡±</p> <p>Baldwin also pointed out that cuts to corporate taxes have starved the public treasury. She urged the government to consider progressive taxation measures and pursue lost revenue in offshore tax havens.</p> <p>¡°As a large employer and key provider of social infrastructure, the government should lead by example by investing in public services and the workers who provide them,¡± concluded Baldwin.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/federal-budget">Federal Budget</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li></ul></section> Mon, 22 Feb 2016 21:06:18 +0000 cmisener 4528 at/352 Centre canadien de politiques alternatives : Nouveau rapport sur l¡¯¨¦tat des services publics https://www.google.com//352/node/4444 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) vient de publier <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/state-federal-public-services-and-how-fix-them">un rapport</a> qui servira de guide au gouvernement f¨¦d¨¦ral pour tenir les promesses des lib¨¦raux pendant la campagne ¨¦lectorale.?</p> <p><strong>Faits saillants du rapport :?</strong></p> <ul><li>Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement doit rebatir et renforcer la fonction publique f¨¦d¨¦rale.</li> <li>Au cours de la derni¨¨re d¨¦cennie, la fonction publique a grandement souffert des compressions et mesures de d¨¦r¨¨glementation impos¨¦es par le gouvernement Harper.?</li> <li>Nombre de recommandations sont pr¨¦sent¨¦es au gouvernement lib¨¦ral pour r¨¦parer les d¨¦gats et donner les moyens ¨¤ la fonction publique d¡¯offrir des services publics de qualit¨¦, tel que promis aux ¨¦lecteurs.?</li> </ul><p>Ce rapport est l¡¯une des composantes de l¡¯alternative qui proposera le CCPA en vue du budget f¨¦d¨¦ral ¨¤ venir.?</p> <p>Pour consulter <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/state-federal-public-services-and-how-fix-them">le rapport</a> (en anglais seulement).</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/economic-development">Economic development</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section> Thu, 21 Jan 2016 19:10:02 +0000 calugaj 4444 at/352 New CCPA report outlines state of Canada¡¯s public service https://www.google.com//352/new-ccpa-report-outlines-state-canadas-public <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Canadian Centre for Policy Alternatives has just released <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/state-federal-public-services-and-how-fix-them">a report</a> that provides a blueprint for the federal Liberal government to implement its promises.?</p> <p><strong>The paper makes the following points: </strong></p> <ul><li>The government must rebuild and strengthen the federal public service to meet its goals.</li> <li>The public service has suffered greatly from cuts and deregulation for the last 10 years under the Harper government.</li> <li>Provides recommendations on how the Liberal government can repair the damage and enable the public service to provide the quality services it promised the electorate.</li> </ul><p>The paper is part of the CCPA¡¯s Alternate Federal Budget set to be released in advance of the government¡¯s federal budget.</p> <p>See the full report <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/state-federal-public-services-and-how-fix-them">here</a> (available in English only).</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/economic-development">Economic development</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Thu, 21 Jan 2016 19:06:50 +0000 calugaj 4443 at/352 Victoire! Le gouvernement rouvrira neuf bureaux d¡¯Anciens Combattants d¡¯ici un an https://www.google.com//352/node/4336 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada est heureuse d¡¯apprendre que le gouvernement f¨¦d¨¦ral tiendra sa promesse de rouvrir les bureaux d¡¯Anciens Combattants.</p> <p>??La d¨¦cision du ministre des Anciens Combattants, Kent Hehr, de rouvrir ces neuf bureaux au cours de la prochaine ann¨¦e est une victoire importante pour les v¨¦t¨¦rans et toutes les personnes qui ont milit¨¦ sans relache pour le r¨¦tablissement de ces services. Nous sommes ravis de savoir que les v¨¦t¨¦rans pourront de nouveau se faire servir en personne??, affirme Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC.</p> <h3><strong>Les v¨¦t¨¦rans ripostent</strong></h3> <p>En 2013 et 2014, les conservateurs ont ferm¨¦ neuf bureaux d¡¯Anciens Combattants (¨¤ Corner Brook, Charlottetown, Sydney, Thunder Bay, Windsor, Brandon, Saskatoon, Kelowna et Prince George).</p> <p>Des v¨¦t¨¦rans des quatre coins du pays ont travaill¨¦ d¡¯arrache-pied pour mettre un frein ¨¤ ces fermetures. Ils ont <a href="/352/veterans-poursuivent-lutte">envoy¨¦ une d¨¦l¨¦gation</a> au Parlement en 2013 afin de sensibiliser les ¨¦lus ¨¤ l¡¯importance de ces services vitaux.</p> <p>Le ministre des Anciens Combattants de l¡¯¨¦poque, Julian Fantino, <a href="http://veterans-poursuivent-lutte">a fait preuve de m¨¦pris envers les v¨¦t¨¦rans</a>. Il s¡¯est d¡¯ailleurs attir¨¦ la foudre du public en annulant une rencontre pr¨¦vue avec eux. Lorsqu¡¯il a ferm¨¦ le bureau de Sydney en d¨¦cembre?2013, plus de mille personnes <a href="http://anciens-combattants-membres-lafpc-solidaires">sont descendues dans les rues de la ville pour protester</a>, un geste qui s¡¯est r¨¦percut¨¦ dans les autres villes touch¨¦es.</p> <p>L¡¯AFPC a pr¨ºt¨¦ main-forte en diffusant une s¨¦rie de vid¨¦os mettant en vedette plusieurs v¨¦t¨¦rans t¨¦moignant de l¡¯impact de la fermeture de ces bureaux sur leur quotidien et leur sant¨¦ mentale.</p> <h3><strong>Engagement politique</strong></h3> <p>De 2013 ¨¤ 2015, les v¨¦t¨¦rans ont renouvel¨¦ leur engagement politique et se sont mobilis¨¦s pour faire tomber les conservateurs. Ils ont veill¨¦ ¨¤ ce que tous les partis d¡¯opposition s¡¯engagent ¨¤ rouvrir les bureaux d¡¯Anciens Combattants. R¨¦sultat? La population locale de la majorit¨¦ des circonscriptions touch¨¦es par ces fermetures a choisi d¡¯¨¦lire d¡¯autres candidats que les conservateurs.</p> <p>??Le manque de respect du gouvernement conservateur envers les v¨¦t¨¦rans canadiens ¨¦tait un enjeu majeur aux derni¨¨res ¨¦lections f¨¦d¨¦rales??, soutient Carl Gannon, pr¨¦sident national du Syndicat des employ¨¦-e-s des Anciens Combattants.</p> <p>??L¡¯annonce r¨¦cente de la r¨¦ouverture de ces bureaux permettra aux v¨¦t¨¦rans et ¨¤ leurs familles de recevoir le soutien qu¡¯ils m¨¦ritent. Voil¨¤ une belle victoire pour les anciens combattants d¡¯aujourd¡¯hui et de demain.??</p> <p>??C¡¯est tellement agr¨¦able de savoir qu¡¯on nous ¨¦coute enfin, conclut Ron Clarke, ancien combattant qui a travaill¨¦ ¨¤ la r¨¦ouverture du bureau de Sydney en Nouvelle-¨¦cosse.</p> <p>??Cette victoire bien m¨¦rit¨¦e montre que la population appuie les v¨¦t¨¦rans et les services publics. Nous m¨¦ritons d¡¯¨ºtre trait¨¦s avec respect et d¡¯¨ºtre servis en personne. ?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/taxonomy/term/464">Veterans Affairs Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/veterans-group-parliament-hill_0.jpg" width="1200" height="803" alt="D¨¦l¨¦gation de v¨¦t¨¦rans ¨¤ la colline parlementaire en 2013" title="Les v¨¦t¨¦rans ont milit¨¦ pendant trois ans pour la r¨¦ouverture des bureaux" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 03 Dec 2015 15:22:15 +0000 trostea 4336 at/352 Victory! Government to re-open nine Veterans Affairs offices within one year https://www.google.com//352/victory-government-re-open-nine-veterans-affairs <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada applauds the federal government¡¯s decision to <a href="http://globalnews.ca/news/2374102/veterans-affairs-offices-to-reopen-within-a-year-hehr/">re-open Veterans Affairs offices</a> in nine cities within one year.</p> <p>¡°The announcement from Veterans Affairs Minister Kent Hehr that the nine offices will re-open within a year is a significant victory for all of the veterans and advocates who worked so hard on the campaign to reopen the offices. We are ecstatic that veterans will have access to in-person services once again,¡± said Robyn Benson, PSAC National President.</p> <h3><strong>Veterans speak out</strong></h3> <p>Between 2013 and 2014, the Conservatives closed front-line offices in Corner Brook, Charlottetown, Sydney, Windsor, Thunder Bay, Brandon, Saskatoon, Kelowna and Prince George.</p> <p>Veterans from across Canada worked valiantly to stop the closures. <a href="http://veterans-fight-hard-keep-offices-open">They convened a delegation</a> on Parliament Hill in 2013, speaking out about the potential impact of losing crucial services.</p> <p>At the time, former Veterans Affairs Minister Julian Fantino was <a href="http://veterans-fight-hard-keep-offices-open">dismissive of the veterans</a>. He came under fire from Canadians for cancelling a meeting with the veterans.? When the Sydney office closed in December 2013, more than a thousand people <a href="http://veterans-and-psac-members-band-together-vac">took to the streets in protest</a>. Similar actions took place in other cities affected by the office closures as well.</p> <p>PSAC supported these efforts by releasing a series of <a href="/352/rons-story-they-have-taken-pride-and-simplicity">testimonial videos</a>, documenting the impact of the office closures on veterans¡¯ lives and mental health.</p> <h3><strong>Politically engaged</strong></h3> <p>Between 2013 and the 2015, veterans became increasingly politically active and pledged to fight the Conservative government. They secured promises from all of the opposition parties to re-open the offices. And in the majority of ridings affected by office closures, voters chose not to elect Conservative candidates.</p> <p>¡°The Conservative government's disrespect of Canadian veterans was a major issue in the recent federal election,¡± said Carl Gannon, National President of the Union of Veterans Affairs Employees.</p> <p>¡°The recent announcement about the re-opening of the offices means that veterans and their families will receive the support they deserve.? This is a victory for current veterans and all of those that will come after them,¡± he added. ?</p> <p>¡°It is so wonderful that our voices are finally being listened to,¡± said veteran Ron Clarke, who was active in the fight to re-open the office in Sydney, Nova Scotia.</p> <p>¡°This victory was hard-won and demonstrates the public support for veterans and public services. We deserve respect and the ability to have our needs addressed in person.¡±</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/taxonomy/term/464">Veterans Affairs Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/veterans-group-parliament-hill_0.jpg" width="1200" height="803" alt="Veterans¡¯ delegation on Parliament Hill, 2013" title="Veterans spent the last three years fighting to re-open offices" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 03 Dec 2015 15:17:09 +0000 trostea 4334 at/352 L¡¯AFPC applaudit la r¨¦ouverture des services de la Garde c?ti¨¨re ¨¤ Kitsilano et St. John¡¯s https://www.google.com//352/node/4279 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le vendredi 13 novembre 2015, le premier ministre Trudeau a mandat¨¦ le nouveau ministre de P¨ºches et Oc¨¦ans Canada, M. ?Hunter?Tootoo, de proc¨¦der ¨¤ la r¨¦ouverture de la station de la Garde c?ti¨¨re de Kitsilano, en Colombie-Britannique, et du centre secondaire de sauvetage maritime de St. John¡¯s, Terre-Neuve.</p> <p>? C¡¯est une grande victoire pour tous ceux et celles qui se sont oppos¨¦s ¨¤ la fermeture de ces services sous le r¨¦gime du pr¨¦c¨¦dent gouvernement conservateur, d¨¦clare Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). Nous avons espoir que le ministre Tootoo agira rapidement pour pr¨¦server la s¨¦curit¨¦ maritime, portuaire et environnementale de ces r¨¦gions. ?</p> <p>Rappelons qu¡¯un d¨¦versement <a href="http://syndicatafpc.ca/federal-doit-rouvrir-station-garde-cotiere" target="_blank">de combustible toxique</a> survenu dans le port de Vancouver en avril 2015 a mis en ¨¦vidence les dangers que repr¨¦sente la fermeture de la station de Kitsilano.</p> <p>??Si la station de Kitsilano avait ¨¦t¨¦ ouverte, affirme Bob Jackson, vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif r¨¦gional de l¡¯AFPC, on aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement. ?</p> <p>? Les membres de l¡¯AFPC et de la soci¨¦t¨¦ civile ont travaill¨¦ d¡¯arrache-pied pour se faire entendre et d¨¦noncer les dangers croissants qu¡¯entra?nent de telles fermetures. Je me r¨¦jouis de voir que le gouvernement a enfin ¨¦cout¨¦ les Canadiennes et les Canadiens, soutient Christine Collins, pr¨¦sidente nationale de l¡¯Union canadienne des employ¨¦s des transports. ?</p> <p>? Cette d¨¦cision gouvernementale d¨¦montre ¨¤ quel point nos <a href="http://syndicatafpc.ca/votez-stopper-lhemorragie-0" target="_blank">campagnes</a> politiques peuvent ¨ºtre efficaces, particuli¨¨rement lorsqu¡¯elles sont fortement ?appuy¨¦es par la population, de conclure Robyn Benson. Nous avons refus¨¦ de baisser les bras et finalement les Canadiennes et Canadiens pourront de nouveau avoir acc¨¨s ¨¤ ces services essentiels. ?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/coastguard_cropped_0.jpg" width="960" height="503" alt="Garde c?ti¨¨re canadienne" title="Garde c?ti¨¨re canadienne" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 17 Nov 2015 18:51:20 +0000 choquej 4279 at/352 PSAC welcomes re-opening of Kitsilano Coast Guard station and Maritime Rescue Sub-Centre https://www.google.com//352/psac-welcomes-re-opening-kitsilano-coast-guard <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The new minister of Fisheries and Oceans, Minister Hunter Tootoo, was mandated by Prime Minister Justin Trudeau in a letter released Friday to re-open the Kitsilano Coast Guard station and the Maritime Rescue Sub-Centre in St. John¡¯s.</p> <p>¡°This is a major victory for all who have been campaigning against the closures by the previous Conservative government,¡± said PSAC National President Robyn Benson. "We are optimistic that Minister Tootoo will act swiftly for the sake of water, harbor and environmental safety.¡±</p> <p>A disastrous toxic <a href="/352/federal-government-should-re-open-kitsilano-coast">fuel spill</a> back in April 2015 at the Vancouver harbor exposed the impact the closure of the Kitsilano station had.</p> <p>"The response to this emergency would have been much faster had the station been operational,¡± said Bob Jackson, Regional Executive Vice President of the PSAC.</p> <p>"Our members and the public at large have worked diligently to make their voices heard about the increased dangers from these closures. I am thrilled? this government has listened to Canadians," added Christine Collins, National President of the Union of Canadian Transportation Employees.</p> <p>"It just goes to show that political <a href="/352/vote-stop-cuts-0">campaigns</a> can work, especially when you build strong community support,¡± concluded Benson.? ¡°We refused to give up and now Canadians will get back these vital maritime services.¡±</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/fisheries-and-oceans-canada">Fisheries and Oceans Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/search-and-rescue">Search and rescue</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/coastguard_cropped_0.jpg" width="960" height="503" alt="Canadian Coast Guard ship" title="Canadian Coast Guard ship" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 17 Nov 2015 18:46:25 +0000 choquej 4278 at/352 R¨¦ouverture des bureaux d¡¯Anciens Combattants : le gouvernement lib¨¦ral doit consulter le personnel des services ¨¤ la client¨¨le https://www.google.com//352/node/4275 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) accueille avec enthousiasme l¡¯annonce du gouvernement lib¨¦ral visant ¨¤ rouvrir les bureaux d¡¯Anciens Combattants ferm¨¦s par les conservateurs et ¨¤ embaucher plus d¡¯agents des services ¨¤ la client¨¨le. L¡¯AFPC souligne toutefois qu¡¯il est important de consulter le personnel avant de changer le lieu d¡¯affaires de ces bureaux.</p> <p>En raison des coupes draconiennes impos¨¦es au personnel et aux services d¡¯Anciens Combattants Canada sous le pr¨¦c¨¦dent gouvernement conservateur, nos v¨¦t¨¦rans ne re?oivent plus les soins indispensables auxquels ils ont droit. Ces coupes ont entra?n¨¦ la fermeture de neuf bureaux de district, ¨¤ Corner Brook, Charlottetown Sydney, Windsor, Thunder Bay, Brandon, Saskatoon, Kelowna et Prince George.?</p> <p>? Depuis la fermeture des bureaux r¨¦gionaux, les v¨¦t¨¦rans doivent faire de nombreuses heures de route pour obtenir des services ou attendre interminablement au t¨¦l¨¦phone pour parler ¨¤ un agent, affirme Carl Gannon, pr¨¦sident national du Syndicat des employ¨¦-e-s des Anciens Combattants. Nos membres, qui servent directement la population, sont tout simplement d¨¦courag¨¦s de voir ¨¤ quel point ces compressions ont des effets d¨¦vastateurs dans la vie de nos v¨¦t¨¦rans. ?</p> <p>Dans une s¨¦rie de t¨¦moignages recueillis par l¡¯AFPC l¡¯an dernier, <a href="http://syndicatafpc.ca/ancienscombattants" target="_blank">d¡¯anciens combattants prennent la parole</a> pour d¨¦noncer les r¨¦percussions de ces fermetures dans leur vie, sur leur sant¨¦ mentale et leur acc¨¨s ¨¤ d¡¯importantes ressources.?</p> <p>? ¨¤ la fermeture du bureau de Thunder Bay, je suis devenu plus angoiss¨¦ et, depuis, il m¡¯est plus difficile d¡¯avoir acc¨¨s ¨¤ mes traitements pour le TSPT, d¨¦clare Rob Cutbush, v¨¦t¨¦ran ayant 25 ans de service dans la Marine royale canadienne. Je suis heureux de voir que les v¨¦t¨¦rans ont finalement ¨¦t¨¦ entendus. ?</p> <p>Le t¨¦moignage de v¨¦t¨¦rans comme M. Cutbush a eu une grande incidence sur les r¨¦sultats des ¨¦lections f¨¦d¨¦rales. Dans la grande majorit¨¦ des circonscriptions o¨´ des bureaux ont ¨¦t¨¦ ferm¨¦s en 2014, les citoyens ont d¨¦cid¨¦ de ne pas ¨¦lire ou r¨¦¨¦lire de d¨¦put¨¦s conservateurs.?</p> <p>? Nos membres sont bien plac¨¦s pour conseiller le gouvernement quant aux besoins des v¨¦t¨¦rans qu¡¯ils c?toient r¨¦guli¨¨rement, souligne Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC. Nous avons bon espoir que les lib¨¦raux tiendront leurs promesses. Nous tenons toutefois ¨¤ nous assurer que le point de vue du personnel des services ¨¤ la client¨¨le demeure au centre de toute d¨¦cision gouvernementale dans ce dossier.?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/taxonomy/term/464">Veterans Affairs Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/robcutbush_0.jpg" width="1200" height="1200" alt="Rob Cutbush, 50 ans, 25 ans de service dans la Marine Royale canadienne." title="Rob Cutbush, 50 ans, 25 ans de service dans la Marine Royale canadienne." /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Fri, 13 Nov 2015 14:16:00 +0000 choquej 4275 at/352 Front-line workers need to be included in discussions about re-opening Veterans Affairs offices https://www.google.com//352/front-line-workers-need-be-included-discussions <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada is happy with the federal government¡¯s announcement that it will re-open the Veterans Affairs offices that were closed by the Conservatives and hire more front-line staff, but stresses the need for the government to consult with front-line workers before making potential changes to the offices¡¯ locations.</p> <p>Drastic cuts to Veterans Affairs staff and services under the previous Conservative government meant that veterans have not been receiving the care they need and deserve. This included the decision to shut down nine District Veterans Affairs offices in Corner Brook, Charlottetown, Sydney, Windsor, Thunder Bay, Brandon, Saskatoon, Kelowna and Prince George.</p> <p>¡°Veterans told us that they were forced to drive for hours or wait on the phone, in order to access crucial services,¡± said Carl Gannon, National President of the Union of Veterans Affairs Employees. ¡°Our members are on the front lines, and it¡¯s been devastating for them to see the impact of these cuts on veterans¡¯ quality of life.¡±</p> <p>In a series of testimonials launched by PSAC last year, <a href="/352/veterans-speak-out-against-loss-front-line">veterans spoke out</a> about the impact of the office closures on their mental health and their ability to access important resources.</p> <p>¡°The closure of the Thunder Bay office increased my anxiety and made it harder to get treatment for PTSD,¡± said Rob Cutbush, a 25-year veteran of the Canadian Navy. ¡°I am happy to see that veterans¡¯ voices are finally being listened to.¡±</p> <p>Veterans like Cutbush had a significant impact on the federal election. In the vast majority of ridings where the offices were closed in 2014, citizens chose not to elect or re-elect Conservative candidates.</p> <p>¡°Our members are well-placed to advise the government on the needs of the veterans that they work with on a regular basis,¡± said Robyn Benson, National President of PSAC. ¡°We remain optimistic that the Liberals will keep their promises to veterans, but want to make sure that the front-line perspective remains front and centre.¡±</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/taxonomy/term/464">Veterans Affairs Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/robcutbush_0.jpg" width="1200" height="1200" alt="Rob Cutbush, 50, served 25 years in the Royal Canadian Navy." title="Rob Cutbush, 50, served 25 years in the Royal Canadian Navy." /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Fri, 13 Nov 2015 14:12:02 +0000 choquej 4274 at/352