เว็บไซต์คาสิโน_casino ฟรี เครดิต_918kiss ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก https://www.google.com//352/topics/indoor-air-quality en L¡¯AFPC lance une nouvelle vid¨¦o sur la sensibilit¨¦ chimique multiple https://www.google.com//352/node/4805 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Nous d¨¦voilons aujourd¡¯hui une nouvelle vid¨¦o?intitul¨¦e?? <a href="http://syndicatafpc.ca/comprendre-sensibilite-chimique-multiple"><strong>Comprendre la sensibilit¨¦ chimique </strong></a>?.</p> <p>Cette vid¨¦o pr¨¦sente un expert de la sensibilit¨¦ chimique multiple (SCM), D<sup>r</sup> John Molot, et une membre de l¡¯AFPC touch¨¦e par cette maladie.</p> <p>La vid¨¦o?explique ce qu¡¯est la SCM, ses impacts sur les travailleurs et l¡¯obligation de l¡¯employeur d¡¯accommoder les personnes atteintes.</p> <p>¨¤ titre d¡¯introduction,?la vid¨¦o?vise ¨¤ ouvrir la discussion sur cet enjeu dans le cadre des activit¨¦s syndicales, dont les ateliers sur la sant¨¦ et la s¨¦curit¨¦.</p> <p>Les personnes atteintes de SCM peuvent pr¨¦senter des sympt?mes physiques graves lorsqu¡¯elles sont expos¨¦es ¨¤ des produits chimiques. Cette maladie demeure largement m¨¦connue.</p> <p>Ces personnes peuvent souffrir de difficult¨¦s respiratoires, de maux de t¨ºte, de douleurs (musculaires, articulaires et autres) ou de fatigue chronique. Les ¨¦l¨¦ments d¨¦clencheurs sont habituellement des produits chimiques d¡¯usage quotidien, dont les parfums, les d¨¦odorants et les produits de nettoyage.</p> <h3><strong>S¡¯attaquer ¨¤ l¡¯enjeu</strong></h3> <p>Figure de proue du mouvement de sensibilisation ¨¤ la SCM, l¡¯AFPC lutte pour que les maladies environnementales qui sont caus¨¦es par une activit¨¦ professionnelle soient reconnues comme des maladies professionnelles.</p> <ul><li>En 1993, lors de sa conf¨¦rence sur la sant¨¦ et la s¨¦curit¨¦ au travail (SST), l¡¯AFPC devient le premier syndicat au pays ¨¤ s¡¯attaquer ¨¤ l¡¯enjeu de la SCM.</li> <li>Depuis, elle a organis¨¦ de nombreux ateliers sur le sujet dans le cadre de ses conf¨¦rences nationales et r¨¦gionales sur la SST.</li> <li>Elle fournit du mat¨¦riel de formation ¨¤ diverses organisations, dont de nombreux minist¨¨res et agences de comp¨¦tence f¨¦d¨¦rale.</li> <li>Elle produit des publications sur la SCM.</li> <li>L¡¯AFPC a eu gain de cause dans de nombreux litiges en invoquant les lois sur les droits de la personne et l¡¯obligation d¡¯adaptation de l¡¯employeur.</li> <li>Il y a d¨¦j¨¤ longtemps que le syndicat a cr¨¦¨¦ sa politique sur les environnements exempts de toute odeur, ¨¤ laquelle est assujettie chacune de ses activit¨¦s.</li> <li>L¡¯AFPC d¨¦fend avec brio le droit aux mesures d¡¯adaptation en milieu de travail de ses membres atteints de SCM.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/health-and-safety">Health and safety</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/indoor-air-quality">Indoor air quality</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/multiple-chemical-sensitivity">Multiple chemical sensitivity</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/john_molot_0.jpg" width="1469" height="1052" alt="Docteur John Molot " title="Docteur John Molot " /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 02 Jun 2016 18:16:28 +0000 bretonv 4805 at/352 PSAC launches new video on Multiple Chemical Sensitivities https://www.google.com//352/psac-launches-new-video-multiple-chemical <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Today we are launching a new video entitled, <strong>¡°<a href="/352/demystifying-multiple-chemical-sensitivity">Demystifying Multiple Chemical Sensitivity</a>¡±.</strong></p> <p>This video features an expert in the field of chemical sensitivity (MCS), Dr. John Molot and a PSAC member who is impacted by this condition.</p> <p>It explains what MCS is, its impact on workers and the employer¡¯s duty to accommodate.</p> <p>The video is meant to be an introduction to the issue and a discussion starter in workshops and health and safety union events.</p> <p>People with MCS can suffer debilitating physical symptoms when exposed to chemicals in the environment. ?It is an often misunderstood medical condition.</p> <p>Symptoms include trouble breathing, headaches, unexplained pain and chronic fatigue. The common triggers are chemicals in commonly used products such as perfumes, deodorants, cleaning products, etc.</p> <h3><strong>PSAC¡¯s tackles the issue</strong></h3> <p>Our union is taking a lead in raising awareness about MCS and in having environmental disabilities recognized as a work-related illness. In particular PSAC:</p> <ul><li>Held the first Canadian union to hold a health and safety conference in 1993 on the topic of MCS</li> <li>Has given workshops over the years at many of our national and regional health and safety conferences</li> <li>Has offered workshop materials to various organizations, including many federal government departments and agencies</li> <li>Produced publications on MCS</li> <li>Has taken on many cases that have been resolved through human rights legislation and employer¡¯s duty to accommodate persons with disabilities</li> <li>Has had a no-scents policy for years and for all its events, including the triennial conventions and national conferences</li> <li>Has been successful in advocating for the right of members with MCS to be accommodated in the workplace</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/health-and-safety">Health and safety</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/indoor-air-quality">Indoor air quality</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/multiple-chemical-sensitivity">Multiple chemical sensitivity</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/john_molot_3.jpg" width="1469" height="1052" alt="Dr. John Molot " title="Dr. John Molot " /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 02 Jun 2016 13:58:09 +0000 bretonv 4800 at/352