สมัครงานคาสิโนลาว_สมัครสล็อตออนไลน์ มือถือ_จำหน่ายตู้สล็อต https://www.google.com//352/topics/casual-work en La promesse des lib¨¦raux d¡¯employer des jeunes nuirait aux conditions de travail https://www.google.com//352/node/4149 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Les lib¨¦raux promettent de promouvoir et de <a href="http://syndicatafpc.ca/les-membres-de-lafpc-defendent-les-parcs-et-les-voies-navigables-du-canada">prot¨¦ger nos parcs nationaux</a>, ce qui pourrait mener ¨¤ la?cr¨¦ation de 5?000?emplois pour les jeunes. Le hic, c¡¯est que cette initiative nuirait ¨¤ la s¨¦curit¨¦ et ¨¤ la stabilit¨¦ des emplois ¨¤ Parcs Canada.</p> <p>Les lib¨¦raux <a href="https://www.liberal.ca/fr/realchange/changer-ensemble-creer-des-emplois-et-des-debouches-pour-les-jeunes-canadiennes-et-canadiens/">veulent combler la p¨¦nurie de personnel</a> en embauchant des guides, des interpr¨¨tes et d¡¯autres employ¨¦s suppl¨¦mentaires ¨¤ Parcs Canada sans cr¨¦er de postes permanents.</p> <p>??Non seulement ce projet risque de miner les conditions d¡¯emploi des jeunes travailleurs, mais il ne constitue pas non plus un r¨¦el r¨¦investissement dans nos parcs nationaux??, d¨¦plore Doug Marshall, pr¨¦sident du Syndicat des employ¨¦es et des employ¨¦s nationaux, un ¨¦l¨¦ment de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada.</p> <p>Les ¨¦tudiants qui travaillent ¨¤ Parcs Canada sont embauch¨¦s par l¡¯entremise du Programme f¨¦d¨¦ral d¡¯exp¨¦rience de travail ¨¦tudiant. Afin d¡¯acqu¨¦rir de l¡¯exp¨¦rience professionnelle, ils sont contraints d¡¯accepter un salaire inf¨¦rieur ¨¤ celui des employ¨¦s r¨¦guliers qu¡¯ils remplacent.</p> <p>Cr¨¦er des emplois ne consiste pas ¨¤ substituer un type d¡¯emploi ¨¤ un autre. La cr¨¦ation d¡¯emplois de qualit¨¦ pour les jeunes ne devrait pas se faire aux d¨¦pens des autres travailleurs.</p> <p>L¡¯AFPC demande au Parti lib¨¦ral de permettre aux jeunes de poursuivre leurs objectifs de carri¨¨re en leur offrant de bons emplois, stables et bien r¨¦mun¨¦r¨¦s, mais pas aux frais du personnel actuel de Parcs Canada.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/casual-work">Casual work</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/employment-insurance">Employment insurance</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section> Fri, 02 Oct 2015 15:26:50 +0000 calugaj 4149 at/352