วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย_เว็บ บอล ฟรี เครดิต _สูตร ตู้ สล็อต ผล ไม้ สนุก ฟรี https://www.google.com//352/topics/violence en D¨¦claration du 6 d¨¦cembre: Trop de femmes sont encore victimes de violence https://www.google.com//352/node/7257 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 15.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.s1 {font: 10.0px Menlo} span.s2 {text-decoration: underline ; color: #dca10d} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ul.ul1 {list-style-type: disc} /*--><!]]>*/ </style></p> <h2><strong>Journ¨¦e nationale de comm¨¦moration et d¡¯action contre la violence faite aux femmes</strong></h2> <p>Le 6 d¨¦cembre, l¡¯AFPC honore la m¨¦moire des femmes qui ont perdu la vie en raison de la violence et r¨¦affirme son engagement ¨¤ mettre fin ¨¤ toutes les formes de violence fond¨¦e sur le sexe.</p> <p>Au Canada :</p> <ul><li>Plus d¡¯une travailleuse sur trois (37?%) sera victime de violence familiale au cours de sa vie.</li> <li>Tous les six jours, une femme est tu¨¦e par son conjoint.</li> <li>Le taux d¡¯homicide touchant les femmes autochtones est six fois plus ¨¦lev¨¦ que celui des autres femmes.</li> <li>Quatre femmes sur dix ayant un handicap subissent une forme quelconque de violence et ces femmes sont deux fois plus susceptibles d¡¯¨ºtre victimes d¡¯agression physique grave.</li> <li>Les femmes trans sont particuli¨¨rement vuln¨¦rables au harc¨¨lement de rue, ¨¤ la violence familiale et aux homicides.</li> </ul><h2><b>Quelques progr¨¨s</b></h2> <p>En 2017, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a adopt¨¦ une strat¨¦gie nationale pour lutter contre la violence fond¨¦e sur le sexe. La strat¨¦gie a donn¨¦ lieu ¨¤ certaines mesures concr¨¨tes, y compris la cr¨¦ation et l¡¯am¨¦lioration de 7?000 places dans les maisons de refuge et la modification des dispositions du <i>Code criminel</i> en mati¨¨re d¡¯agression sexuelle et de violence familiale. Par ailleurs, les travaux de l¡¯Enqu¨ºte nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassin¨¦es se poursuivent. En f¨¦vrier, le gouvernement a annonc¨¦ qu¡¯il accordait cinq jours de cong¨¦ pay¨¦ pour violence familiale aux travailleuses et travailleurs assujettis ¨¤ la r¨¦glementation f¨¦d¨¦rale ¨C une premi¨¨re ¨¦tape positive, mais en de?¨¤ des <a href="http://syndicatafpc.ca/10jours">dix jours de cong¨¦ pay¨¦</a> que r¨¦clament l¡¯AFPC et d¡¯autres syndicats.</p> <h2><b>Ce qu¡¯il reste ¨¤ faire</b></h2> <p>Trop de femmes sont encore victimes de violence. L¡¯AFPC exhorte le gouvernement ¨¤ :</p> <ul><li>mettre en ?uvre toutes les recommandations qui d¨¦couleront de l¡¯Enqu¨ºte sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassin¨¦es;</li> <li>accorder 10 jours de cong¨¦ pay¨¦ aux victimes de violence familiale;</li> <li>¨¦liminer les obstacles ¨¤ l¡¯acc¨¨s au soutien juridique pour les femmes victimes de violence;</li> <li>accro?tre d¨¨s maintenant le financement destin¨¦ aux refuges pour femmes et aux centres d¡¯aide aux victimes d¡¯agression sexuelle.</li> </ul><p>Aujourd¡¯hui et chaque jour, nous devons lutter pour ¨¦liminer la violence fond¨¦e sur le sexe sous toutes ses formes.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/47575662_10156843851519834_2856707285441314816_n_1.jpg" width="960" height="557" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 06 Dec 2018 14:54:22 +0000 brownt 7257 at/352 More action is needed to end gender-based violence in Canada https://www.google.com//352/more-action-needed-end-gender-based-violence <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2><strong>National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women</strong></h2> <p>On December 6<sup>th</sup>, PSAC commemorates women who have lost their lives to abuse and re-commits to ending all forms of gender-based violence.</p> <p>In Canada:</p> <ul><li>More than 1 in 3 women experiences domestic violence throughout their lifetime</li> <li>A woman is killed by her intimate partner approximately every six days</li> <li>Indigenous women are killed at six times the rate of non-Indigenous women</li> <li>Four in 10 women with disabilities experience some form of violence and women with disabilities are twice as likely to report severe physical violence</li> <li>Trans women are at particular risk of street harassment, domestic violence and homicide</li> </ul><h2><strong>Some progress</strong></h2> <p>In 2017 the federal government introduced a national strategy to address and prevent gender-based violence. The strategy has led to some positive initiatives including 7,000 new and repaired shelter beds across Canada and changes to the Criminal Code that clarify sexual assault and domestic violence offenses.</p> <p>They also continued the work of the National Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls.</p> <p>Moreover, in February they announced 5 paid days of leave for federally regulated workers experiencing domestic violence ¨C a positive first step but short of the <a href="/352/10days">10 paid days</a> that PSAC and other unions have called for.</p> <h2><strong>More action needed</strong></h2> <p>Far too many women continue to suffer violence. PSAC calls on the Government of Canada to:</p> <ul><li>Fully implement all recommendations from the MMIWG Inquiry, when they become available</li> <li>Ensure every worker has access to 10 paid days of domestic violence leave</li> <li>Eliminate barriers to accessing legal supports for women experiencing violence</li> <li>Immediately increase funding to women¡¯s shelters and sexual assault centres</li> </ul><p>On December 6<sup>th</sup> and every day, we must fight to eliminate gender-based violence in all forms.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/47575662_10156843851519834_2856707285441314816_n_0.jpg" width="960" height="557" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Thu, 06 Dec 2018 14:50:06 +0000 brownt 7256 at/352 L¡¯AFPC r¨¦clame justice pour les femmes et les filles autochtones https://www.google.com//352/node/6871 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le 21 juin, Journ¨¦e nationale des peuples autochtones, l¡¯AFPC distribue des <strong>¨¦pinglettes en forme de robe rouge</strong>. Son but?: enjoindre au gouvernement de redynamiser l¡¯Enqu¨ºte nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassin¨¦es, et rallier l¡¯opinion publique ¨¤ la cause.</p> <p>??L¡¯Enqu¨ºte doit mener ¨¤ la gu¨¦rison et ¨¤ la justice pour toutes les personnes touch¨¦es par cette trag¨¦die encore bien pr¨¦sente, et c¡¯est au gouvernement d¡¯y voir, affirme Magali Picard, vice-pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC. Les femmes et les filles autochtones et leurs familles ont droit ¨¤ des r¨¦ponses. Elles m¨¦ritent que justice soit faite.??</p> <h1>Garantir l¡¯issue favorable de l¡¯Enqu¨ºte</h1> <p>L¡¯AFPC incite le gouvernement ¨¤ accorder une attention particuli¨¨re aux points suivants en vue d¡¯assurer l¡¯issue favorable de l¡¯Enqu¨ºte?:</p> <ul><li>La Commission doit communiquer de mani¨¨re judicieuse, transparente et responsable tout au long de l¡¯Enqu¨ºte.</li> <li>Avant tout, la Commission doit ¨¦couter les familles des femmes et des filles disparues ou assassin¨¦es, qu¡¯elles soient des Premi¨¨res Nations, inuites ou m¨¦tisses. Leurs besoins doivent passer en premier, et la Commission doit offrir des services de counselling et de soutien culturellement pertinents aux t¨¦moins.</li> <li>La Commission doit formuler un plan d¡¯action national pour mettre fin ¨¤ la violence faite aux femmes autochtones.</li> <li>Le gouvernement doit mettre en ?uvre toutes les recommandations de la Commission.</li> </ul><h1>Exprimez concr¨¨tement votre soutien</h1> <p>Faites corps avec les femmes et les filles autochtones et montrez au gouvernement que vous r¨¦clamez justice pour elles et leurs familles?:</p> <ul><li>Signez notre p¨¦tition <a href="http://syndicatafpc.ca/petition">en ligne</a>.</li> </ul><p style="text-align:center"><a href="http://syndicatafpc.ca/petition"><img alt="" height="67" src="/352/sites/psac/files/phoenix-action-button-fr_0_0.png" title="" width="300" /></a></p> <ul><li>Portez l¡¯¨¦pinglette de la robe rouge, qui sera distribu¨¦e lors des activit¨¦s r¨¦gionales de l¡¯AFPC.</li> <li>Photographiez-vous en train de porter l¡¯¨¦pinglette et envoyez le gazouillis?:</li> </ul><p style="margin-left:54.0pt;"><strong>Je porte cette ¨¦pinglette par solidarit¨¦ avec les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassin¨¦es au Canada. Elles m¨¦ritent la justice. #MMIWG @JustinTrudeau @psacnat</strong></p> <ul><li>Participez aux activit¨¦s de la Journ¨¦e nationale des peuples autochtones dans votre r¨¦gion. <em>*link to national list of events*</em></li> </ul><p><strong>Communiquez avec <a href="http://syndicatafpc.ca/nos-bureaux-regionaux?_ga=2.197911212.2063041067.1529326448-1964361045.1495207877">votre bureau r¨¦gional de l¡¯AFPC</a></strong> <strong>si vous d¨¦sirez distribuer l¡¯¨¦pinglette ¨¤ l¡¯occasion d¡¯une de vos activit¨¦s. </strong></p> <h1>Contexte</h1> <h2>Le symbole de la robe rouge</h2> <p><img alt="" height="146" src="/352/sites/psac/files/picture1_0.png" style="float:left" title="" width="100" />Jaime Black, un artiste m¨¦tis, a lanc¨¦ le <a href="http://www.theredressproject.org/">REDress Project</a> en 2014. Il a mont¨¦ une installation de 600 robes rouges qui repr¨¦sentent les centaines de femmes et de filles autochtones dont on a vol¨¦ la vie.</p> <p>Le Cercle national des peuples autochtones de l¡¯AFPC et le groupe de travail des membres autochtones du Comit¨¦ national des droits de la personne ont collabor¨¦ avec l¡¯artiste pour cr¨¦er une <strong>l¡¯¨¦pinglette de la robe rouge</strong> en guise de solidarit¨¦ avec toutes les femmes autochtones victimes et survivantes de violence.</p> <h2>Une trag¨¦die nationale</h2> <p>Au Canada, les femmes et les filles autochtones sont touch¨¦es de mani¨¨re disproportionn¨¦e par la violence et sont surrepr¨¦sent¨¦es dans les taux d¡¯homicide et de disparition chez les femmes. Le taux d¡¯homicide des femmes autochtones est <strong>cinq fois </strong>plus ¨¦lev¨¦ que celui des autres Canadiennes.</p> <p>En 2005, l¡¯Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a commenc¨¦ ¨¤ attirer l¡¯attention sur la question de la violence envers les femmes autochtones. Elle a cr¨¦¨¦ une base de donn¨¦es sur <strong>582 </strong>femmes et filles disparues ou assassin¨¦es.</p> <p>En 2015, la GRC d¨¦clarait que <strong>1?815</strong> femmes autochtones avaient ¨¦t¨¦ assassin¨¦es entre 1980 et 2014.</p> <p>En r¨¦ponse aux multiples appels ¨¤ l¡¯action lanc¨¦s par des organismes, dont l¡¯AFAC et l¡¯Alliance f¨¦ministe pour l¡¯action internationale (AFAI), le gouvernement du Canada a mis sur pied, en septembre 2016, une enqu¨ºte nationale ind¨¦pendante sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassin¨¦es.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/41766579442_198e1b42ac_k_2.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Tue, 19 Jun 2018 15:53:25 +0000 brownt 6871 at/352 PSAC demands justice for Indigenous women and girls https://www.google.com//352/psac-demands-justice-indigenous-women-and-girls <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>On National Indigenous Peoples Day, June 21, PSAC is distributing <strong>Red Dress Pins</strong> to raise awareness on the national issue of missing and murdered Indigenous women and girls in Canada, and to urge the government to bolster the efforts of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG).</p> <p>¡°This government must ensure that the Inquiry leads to justice and healing for all affected by this ongoing tragedy,¡± said Magali Picard, PSAC National Executive Vice-President. ¡° Indigenous women and girls, and their families, deserve answers. They deserve justice. ¡°</p> <h1>Ensuring the Inquiry¡¯s success</h1> <p>PSAC is calling on the government to focus on the following key considerations to ensure the success of the MMIWG Inquiry:</p> <ul><li>There needs to be informative, transparent and accountable communications throughout the MMIWG Inquiry.</li> <li>Priority must be given to listening to the families of missing and murdered Indigenous women and girls, including First Nations, Inuit and M¨¦tis women. Their needs must be placed at the forefront of the investigation, which includes culturally-based counselling and trauma support for witnesses.</li> <li>The Inquiry must include the development of a national action plan to end violence against Indigenous women.</li> <li>The Government of Canada must fully implement all recommendations made in the Inquiry.</li> </ul><h1>Show your support and take action</h1> <p>Stand in solidarity with Indigenous women and girls and show the government that you demand justice for them and their families:</p> <ul><li>Add your name to our <a href="/352/petition">online petition</a>:</li> </ul><p style="text-align:center"><a href="/352/petition"><img alt="" height="75" src="/352/sites/psac/files/have_your_say_button_1.png" title="" width="308" /></a></p> <ul><li>Attend a PSAC regional event to pick up a Red Dress Pin</li> <li><a href="https://twitter.com/psacnat?lang=en">Take</a> a picture wearing a pin and <a href="https://twitter.com/psacnat?lang=en">tweet</a></li> </ul><p class="rtecenter"><strong>¡°</strong> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 19.0px Helvetica} /*--><!]]>*/ </style><strong>I am wearing this pin in support of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls in Canada. They and their families deserve justice. #MMIWG @JustinTrudeau @psacnat¡±</strong></p> <ul><li>Visit <a href="/352/national-indigenous-peoples-day-2018-events">National Indigenous Peoples Day events</a> in your city</li> </ul><p><strong>Contact your <a href="/352/regional-office-contact-information">PSAC regional office</a> if you would like more information on the Red Dress Pins.</strong></p> <h1>Background</h1> <h2>The Red Dress Symbol</h2> <p><img alt="" height="146" src="/352/sites/psac/files/picture1_0.png" style="float:left" title="" width="100" />Jaime Black, a M¨¦tis artist, launched <a href="http://www.theredressproject.org/">The REDress Project</a> in 2014. The installation art project involved collecting and hanging 600 red dresses symbolizing the hundreds of Indigenous women and girls whose lives were stolen.</p> <p>PSAC¡¯s National Indigenous People¡¯s Circle and National Human Rights Council Indigenous Working Group have partnered with Jaime Black to develop the <strong>Red Dress Pin</strong> in solidarity with all the Indigenous women who have been a victim or survivor of violence.</p> <h2>A national tragedy</h2> <p>Indigenous women and girls in Canada are disproportionately affected by violence and are over-represented in the rate of women that are murdered and go missing. The rate of homicide of Indigenous women is <strong>five times</strong> higher than non-Indigenous women.</p> <p>The Native Women¡¯s Association of Canada (NWAC) began drawing attention to the issue of violence against Indigenous women in 2005. They assembled a database on <strong>582 </strong>missing and murdered women and girls.</p> <p>In 2015, the RCMP reported that <strong>1,815</strong> Indigenous women were murdered between 1980 and 2014.</p> <p>In response to numerous calls for action from organizations such as NWAC and the Canadian Feminist Alliance for International Action (FAFIA), the Government of Canada launched an entirely independent National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) in September 2016.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/41766579442_198e1b42ac_k_1.jpg" width="2048" height="1365" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Tue, 19 Jun 2018 15:13:33 +0000 brownt 6867 at/352 National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women https://www.google.com//352/national-day-remembrance-and-action-violence-2017 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><div class="date-repeat-rule">Repeats every year on the 6 of December 2 times. </div><span class="date-display-single">December 6</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>On the National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women, PSAC recommits to ending gender-based violence in all forms.</p></div> </div> </div> Tue, 05 Dec 2017 22:11:11 +0000 brownt 6404 at/352 10 jours de cong¨¦ pay¨¦ pour violence conjugale https://www.google.com//352/node/6336 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h1 class="rtecenter"><strong>Fuir la violence conjugale ne doit pas entra?ner une perte de salaire</strong></h1> <p>La violence conjugale a des r¨¦percussions sur la vie professionnelle de ses victimes. Au Canada, on estime que plus du tiers de la population a ¨¦t¨¦ victime d¡¯une ou d¡¯un partenaire violent. Pour ces victimes, le traumatisme et le stress qui en d¨¦coule affectent souvent leur capacit¨¦ de travailler.</p> <h2>Incidence de la violence conjugale dans le lieu de travail</h2> <p>La violence conjugale ne cesse pas quand on met les pieds au travail. Plus de la moiti¨¦ des victimes ont indiqu¨¦ avoir v¨¦cu de la violence sur leur lieu de travail ou ¨¤ proximit¨¦, soit sous forme d¡¯appels t¨¦l¨¦phoniques ou de messages textes mena?ants, de traque furtive ou de harc¨¨lement.</p> <p>Une personne ne devrait pas perdre son emploi parce qu¡¯elle subit de la violence conjugale. Il faut accorder des cong¨¦s aux victimes pour qu¡¯elles puissent se rendre au m¨¦decin, obtenir conseils, parfois d¨¦m¨¦nager ou rencontrer leur avocat ou des policiers.</p> <h2>Des progr¨¨s, oui mais¡­</h2> <p>En 2016, le Manitoba a modifi¨¦ ses normes du travail afin d¡¯accorder cinq jours de cong¨¦ pay¨¦ aux travailleuses et travailleurs victimes de violence conjugale. En novembre?2017, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a d¨¦pos¨¦ un projet de loi accordant dix jours de cong¨¦ <em>non pay¨¦ </em>aux victimes de violence conjugale par ann¨¦e civile.</p> <p>Bien que ces mesures repr¨¦sentent un pas ¨¦norme, elles demeurent insuffisantes. Un cong¨¦ de cinq jours ne suffit pas pour vaquer aux besoins m¨¦dicaux, juridiques, ¨¦motifs et ¨¤ un possible d¨¦m¨¦nagement. Un cong¨¦ non pay¨¦ ne r¨¦pond pas non plus aux besoins des victimes de violence, car elles auront ¨¤ d¨¦bourser des frais pour un ¨¦ventuel d¨¦m¨¦nagement ou pour faire appel ¨¤ des services et des ressources. Elles ne peuvent donc se passer de leur salaire pendant 10?jours.</p> <h3 class="rtecenter"><strong><em>¨¤ l¡¯action! Il faut donc r¨¦clamer au?gouvernement?de pr¨¦voir un soutien aux personnes victimes de violence conjugale dans les lieux de travail. R¨¦clamons 10?jours de cong¨¦ pay¨¦ pour les victimes de violence conjugale.</em></strong></h3> <address>?</address> <address> <p style="text-align:center"><a href="http://e-activist.com/page/17338/action/1"><img alt="" height="108" src="/sites/psac/files/10days-takeaction-fr.png" title="" width="599" /></a></p> </address> <h2>Qu¡¯est-ce que la violence conjugale?</h2> <p>La violence conjugale est une forme de mauvais traitements inflig¨¦s par une personne pour exercer un pouvoir et un contr?le sur une autre personne, conjointe ou ex-conjointe. Cette violence peut ¨ºtre physique, sexuelle, psychologique ou spirituelle. Elle peut se traduire aussi par des pressions financi¨¨res, la traque furtive et le harc¨¨lement. Tous les types de couples peuvent ¨ºtre touch¨¦s par la violence conjugale, qu¡¯ils soient de m¨ºme sexe ou de sexes oppos¨¦s, mari¨¦s, divorc¨¦s, s¨¦par¨¦s ou qui commencent ¨¤ se fr¨¦quenter.</p> <h2>La violence conjugale au Canada : les faits</h2> <p>Donn¨¦es tir¨¦es de<em> <a href="http://congresdutravail.ca/enjeux-et-recherche/violence-conjugale-au-travail/rapport">l¡¯Enqu¨ºte pancanadienne sur la violence conjugale et le milieu de travail </a>(University of Western Ontario en partenariat avec le Congr¨¨s du travail du Canada)</em></p> <h3>Pr¨¦valence de la violence conjugale selon le sexe</h3> <ul><li>Un tiers (34?%) des r¨¦pondantes et r¨¦pondants ont indiqu¨¦ avoir ¨¦t¨¦ victimes de violence de la part de leur partenaire de vie.</li> <li>Ce pourcentage variait selon le sexe : 38?% chez les femmes, 17?% chez les hommes et 65?% chez les personnes trans.</li> </ul><ul><li>Les personnes autochtones, celles ayant un handicap, les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles ont ¨¦t¨¦ particuli¨¨rement plus nombreuses ¨¤ indiquer avoir ¨¦t¨¦ victimes de violence conjugale au cours de leur vie.</li> </ul><h3>Violence conjugale et milieu de travail</h3> <ul><li>Parmi ces victimes, 82?% ont d¨¦clar¨¦ que cette violence avait nui ¨¤ leur rendement professionnel, le plus souvent sous forme de manque de concentration, ou de sensation de fatigue et de malaise.</li> <li>38?% ont indiqu¨¦ que cela avait nui ¨¤ leur capacit¨¦ de se rendre au travail (retards, absences ou les deux).</li> <li>Au total, 8,5?% des victimes de violence conjugale ont d¨¦clar¨¦ avoir perdu leur emploi ¨¤ cause de cela.?</li> <li>Plus de la moiti¨¦ (54?%) de celles-ci ont indiqu¨¦ avoir subi au moins une forme de violence sur leur lieu de travail ou ¨¤ proximit¨¦. Il s¡¯agissait le plus souvent de harc¨¨lement par t¨¦l¨¦phone ou par message texte (41?%) et d¡¯¨ºtre suivie ou harcel¨¦e ¨¤ proximit¨¦ du lieu de travail (21?%).</li> <li>43,2?% ont indiqu¨¦ en avoir parl¨¦ avec quelqu¡¯un au travail.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/human-resources-section">Human Resources Section</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-audience field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Audience:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/audience/public">Public</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/audience/active-members">Active members</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/media">Media</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Thursday, November 9, 2017 - 11:30am</span></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/10days-web-nologo-fr_0.png" width="1200" height="630" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Tue, 14 Nov 2017 20:03:05 +0000 brownt 6336 at/352 10 Paid Days Of Domestic Violence Leave https://www.google.com//352/10days <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h1 class="rtecenter"><strong>Escaping family violence shouldn't mean a loss of pay</strong></h1> <p>Domestic violence impacts work life. In Canada, over a third of people have experienced violence at the hands of an intimate partner or ex-partner. The trauma and stress that victims experience frequently affects a worker¡¯s ability to do their job.</p> <h2>Impact of domestic violence at work</h2> <p>For many, the violence doesn¡¯t stop when they get to work. Over half of those who¡¯ve experienced domestic violence say that at least one type of abuse?act has occurred at or near the workplace. This can include abusive phone calls or text messages, stalking, or harassment near the workplace.</p> <p>Experiencing violence shouldn¡¯t mean a loss of pay. Victims may need time off to attend medical appointments, get?counselling, relocate, or meet with lawyers or police.</p> <h2>Some progress, but not enough</h2> <p>Last year, Manitoba amended their employment standards to provide workers who are victims of domestic violence with five days of paid leave. In November, the federal government introduced legislation to grant ten unpaid days to victims of family violence every calendar year.</p> <p>These are huge first steps ¨C but they don¡¯t go far enough. Five days often isn¡¯t enough to attend to ongoing medical, legal, emotional or housing needs. And the financial burden that moving or accessing resources can take means that victims often can¡¯t afford to miss out on wages.</p> <h3 class="rtecenter"><strong>?Call on the government to ensure that those facing domestic violence get the workplace support they need.</strong>?</h3> <p style="text-align:center"><a href="http://e-activist.com/page/17291/action/1"><img alt="" height="108" src="/sites/psac/files/10days-takeaction-en.png" title="" width="599" /></a></p> <h2>What is domestic violence?</h2> <p>Domestic violence is a pattern of behaviour used by one person to gain power and control over another with whom they have or have had an intimate relationship. It can include physical, emotional, sexual, financial, psychological and/or spiritual abuse as well as stalking or harassment. It exists in same-gender and opposite-gender relationships and may be between people who are married, divorced, common law, separated, split up, or dating.</p> <h2>The Facts: Domestic Violence in Canada</h2> <p>From the <a href="http://canadianlabour.ca/issues-research/domestic-violence-work/report">Pan-Canadian Survey on Domestic Violence and the Workplace</a> (University of Western Ontario in partnership with the Canadian Labour Congress)</p> <h3>Prevalence and Gender</h3> <ul><li>One-third (34%) of respondents reported ever having experienced?domestic violence from an intimate partner.</li> <li>This number varied by gender: 38% of women, 17% of men and 65% of trans people reported having experienced domestic violence.</li> <li>Indigenous respondents, respondents with disabilities, and lesbian, gay and bisexual respondents were particularly likely to have reported experiencing domestic violence in their lifetime.</li> </ul><h3>Domestic Violence and?the Workplace</h3> <ul><li>Of those who reported domestic violence experience, 82% said that domestic violence?negatively affected their work performance, most often due to being distracted, or feeling tired and/or unwell.</li> <li>38% indicated it impacted their ability to get to work (including being late, missing work, or both).</li> <li>In total, 8.5% of victims indicated that they had lost their job because of it.?</li> <li>Over half (54%) of those reporting domestic violence experiences indicated that at least one type of abusive act occurred at or near the workplace. Of these, the most common were abusive phone calls or text messages (41%) and stalking or harassment near the workplace (21%).</li> <li>Of those who have experienced domestic violence, 43% said they discussed it with someone at work.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-audience field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Audience:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/audience/public">Public</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/audience/active-members">Active members</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/media">Media</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Thursday, November 9, 2017 - 11:30am</span></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/10days-web-nologo-en.png" width="1200" height="630" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Thu, 09 Nov 2017 16:52:53 +0000 brownt 6331 at/352 Loi muscl¨¦e contre le harc¨¨lement?: l¡¯AFPC f¨¦licite Ottawa https://www.google.com//352/node/6326 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) salue l¡¯initiative du gouvernement, qui vient de proposer des mesures l¨¦gislatives plus s¨¦v¨¨res pour lutter contre le harc¨¨lement et la violence sexuelle au travail. Le personnel de la Colline du Parlement, dont plus de 600 membres du syndicat, sera mieux prot¨¦g¨¦.</p> <p>Le projet de loi?C-65 modifiera le <em>Code canadien du travail</em> et la <em>Loi sur les relations de travail au Parlement</em>.</p> <p>??Je suis tr¨¨s heureux que le C-65 s¡¯applique aussi aux travailleuses et travailleurs de la Colline, qui se sont vu auparavant refuser ces droits fondamentaux en mati¨¨re de sant¨¦ et de s¨¦curit¨¦.??, a d¨¦clar¨¦ Chris Aylward, vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif national de l¡¯AFPC. ??Cela fait plus de 25 ans que nous luttons pour que ces travailleuses et travailleurs soient eux aussi prot¨¦g¨¦s.??</p> <p>L¡¯AFPC accueille aussi favorablement la demande du gouvernement de former un groupe de travail pour mettre au point une trousse d¡¯outils comprenant des r¨¨glements et des lignes directrices pour contrer la violence et le harc¨¨lement dans les lieux de travail.</p> <p>Toutefois, il est d¨¦cevant de constater que le projet de loi n¡¯offre aucun recours aux personnes qui ont ¨¦t¨¦ victimes de violence sexuelle ou de harc¨¨lement.</p> <p>??¨¤ l¡¯heure o¨´ des all¨¦gations de harc¨¨lement sexuel fusent de toutes parts dans l¡¯industrie du divertissement et dans le monde entier, je suis surpris de constater que le gouvernement f¨¦d¨¦ral a d¨¦pos¨¦ un projet de loi sur le harc¨¨lement sexuel et la violence sexuelle qui ne pr¨¦voit pas de recours pour les victimes??, a d¨¦plor¨¦ M.?Aylward.</p> <p>??Les victimes de violence et de harc¨¨lement voient trop souvent leurs droits bafou¨¦s. Le gouvernement doit alors donner du mordant ¨¤ ce projet de loi en ¨¦non?ant clairement les cons¨¦quences que subiront les coupables et en pr¨¦voyant un recours personnel et syst¨¦mique pour les victimes.??</p> <p>L¡¯annonce faite par Patty Hajdu, ministre de l¡¯Emploi, du D¨¦veloppement de la main-d¡¯?uvre et du Travail, s¡¯articulait autour de trois piliers cl¨¦s?: pr¨¦venir la violence, intervenir lorsqu¡¯elle survient et aider les victimes.</p> <p>Cependant, le projet de loi laisse de nombreuses questions sans r¨¦ponses?:</p> <ul><li>Comment la loi am¨¦liorera le processus de traitement des plaintes de harc¨¨lement afin d¡¯assurer des enqu¨ºtes impartiales qui causeront le moins de pr¨¦judices possibles?</li> <li>Il faut des recours concrets pour am¨¦liorer les proc¨¦dures en mati¨¨re de plaintes et de mesures disciplinaires pour certains fonctionnaires f¨¦d¨¦raux (p. ex., la GRC).?</li> <li>La loi doit pr¨¦ciser le r?le de la CCDP et pr¨¦voir des recours pour r¨¦gler les questions qui sont r¨¦gies par la <em>Loi canadienne sur les droits de la personne</em> et les conventions collectives, mais qui ne sont pas vis¨¦es par le <em>Code canadien du travail</em>.</li> <li>Dans quelle mesure le tiers impartial sera-t-il en mesure d¡¯offrir des recours syst¨¦miques pour r¨¦gler les plaintes fond¨¦es de harc¨¨lement sexuel et de violence syst¨¦mique dans les lieux de travail?</li> <li>Y aura-t-il suffisamment de ressources humaines et financi¨¨res affect¨¦es ¨¤ la mise en ?uvre de cette loi?</li> </ul><p>L¡¯AFPC se r¨¦jouit ¨¤ la perspective de collaborer avec le gouvernement f¨¦d¨¦ral pour continuer ¨¤ am¨¦liorer la l¨¦gislation sur le harc¨¨lement et la violence sexuelle ¨¤ l¡¯¨¦gard des fonctionnaires f¨¦d¨¦raux.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/harassment">Harassment</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/health-and-safety">Health and safety</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Wed, 08 Nov 2017 21:27:22 +0000 brownt 6326 at/352 Statement on proposed harassment and sexual violence legislation https://www.google.com//352/statement-proposed-harassment-and-sexual-violence <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada is pleased to see the government propose stronger legislation to address harassment and sexual violence at work and now offer protection to Parliament Hill staff, including more than 600 PSAC members.</p> <p>The proposed legislation, Bill C-65, would amend both the <em>Canada Labour Code</em> and the <em>Parliamentary Employment and Staff Relations Act</em>.</p> <p>¡°I am very happy that Bill C-65 extends health and safety provisions to those working on Parliament Hill who were previously denied those basic health and safety rights,¡± said Chris Aylward, PSAC National Executive Vice President. ¡°We have fought for equal protection for Parliament Hill workers for more than 25 years.¡±</p> <p>PSAC also welcomes the government¡¯s request to form a working group to discuss and develop a toolkit of regulations and guidance that will outline how to address violence and harassment in the workplace.</p> <p>However, it is disappointing the legislation does not go far enough to address the need for a remedy to those who have experienced sexual violence or harassment.</p> <p>¡°In the context of allegations of sexual harassment in Hollywood and around the world, I am surprised that the federal government would table a bill on sexual harassment and violence which fails to provide a remedy for victims,¡± said Aylward.</p> <p>¡°Victims of violence and harassment are too often denied justice. The government must give teeth to this legislation by outlining clear repercussions for the perpetrator and including a personal and systemic remedy for victims.¡±</p> <p>The announcement by Employment, Workforce Development and Labour Minister Patty Hajdu was framed around three key pillars: preventing violence, responding to allegations and supporting individuals whom have been victims.?</p> <p>However, the legislation still leaves several questions unanswered:</p> <ul><li>It is unclear how the legislation will improve the harassment complaint process to provide impartial investigations which will cause the least harm.</li> <li>Real remedies are needed to improve existing distinct complaint and disciplinary procedures for particular federal public service workers (e.g. RCMP).</li> <li>The legislation needs to clarify the role of the <em>Canadian Human Rights Commission (CHRC) </em>and provide remedies to resolve issues that are under the <em>Canadian Human Rights Act (CHRA)</em> and collective agreements but that may not be covered by the <em>Canada Labour Code</em>.</li> <li>To what extent will the impartial third party be able to provide systemic remedies to address founded complaints of systemic sexual harassment and violence in the workplace.</li> <li>Whether there will be adequate staff and financial resources allocated to implement this legislation</li> </ul><p>PSAC is looking forward to working with the federal government to continue to improve harassment and sexual violence legislation for federal public service workers.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/harassment">Harassment</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/health-and-safety">Health and safety</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Wed, 08 Nov 2017 21:19:40 +0000 brownt 6325 at/352 Solidarity with La Loche https://www.google.com//352/solidarity-loche <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>On behalf of our members throughout Canada, PSAC expresses deepest and heartfelt sympathy to the families and friends of the victims of last week¡¯s horrific events in La Loche, Saskatchewan. We stand in solidarity with the residents of the community, which includes members of our union.? We join our voice to all those who have called on the provincial and federal governments to act quickly to help La Loche recover from this terrible tragedy and to provide to all Canada¡¯s northern communities the immediate and ongoing support they are seeking.</p> <p>In Solidarity,</p> <p>Robyn Benson<br /> National President<br /> Public Service Alliance of Canada</p> </div> </div> </div> <div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> English </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/violence">Violence</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/prairies">Prairies</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Tuesday, January 26, 2016 - 2:00pm</span></div> </div> </div> Tue, 26 Jan 2016 19:06:19 +0000 cmisener 4450 at/352