แลก ชิป มา เก๊า_livescoreทีเด็ด _slotxo download https://www.google.com//352/equality-rights ENGLISH Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis neque dui, fringilla in sollicitudin sit amet, accumsan ac orci. Nulla eu dolor quis libero viverra ultrices porttitor mattis mi. Praesent commodo augue vitae quam vulputate aliquet. Proin ac enim in tortor placerat vehicula feugiat vel sapien. en International Day of Persons with Disabilities https://www.google.com//352/International%20Day%20of%20Persons%20with%20Disabilities%202017 <div class="field field-name-title field-type-ds field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2>International Day of Persons with Disabilities</h2></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-event-dates field-type-datestamp field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><div class="date-repeat-rule">Repeats every year on the 3 of December 2 times. </div><span class="date-display-single">December 3</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The federal government concluded its consultation on accessibility legislation earlier this year. Now it now has an opportunity to remove accessibility and inclusion barriers faced by persons with disabilities in the public service by improving legislation, processes and policies that can serve as a model for all employers in the federal sector.</p> </div> </div> </div> Sun, 03 Dec 2017 06:18:13 +0000 brownt 6402 at/352 Budget 2017 et droits de la personne https://www.google.com//352/node/5794 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h3><strong>¨¦galit¨¦ des femmes</strong></h3> <p>Le budget de 2017 est le premier budget ¨¤ comprendre une analyse comparative entre les sexes et, pour cette raison, certains le consid¨¨rent comme un ??budget f¨¦ministe??.</p> <p>Analyser comment les d¨¦penses touchent les femmes et les hommes diff¨¦remment ¨¦tait une premi¨¨re d¨¦marche importante. Maintenant, le gouvernement doit joindre le geste ¨¤ la parole et investir dans les initiatives favorisant l¡¯¨¦galit¨¦ des femmes.</p> <p>Le budget de 2017 propose d¡¯investir des fonds pour ¨¦tablir une strat¨¦gie f¨¦d¨¦rale contre la violence fond¨¦e sur le sexe. Le budget indique ¨¦galement que le gouvernement ¨¦largira la capacit¨¦ de Condition f¨¦minine Canada. L¡¯AFPC se f¨¦licite de ces importantes d¨¦marches visant ¨¤ ¨¦liminer certains obstacles ¨¤ l¡¯¨¦galit¨¦ des femmes.</p> <p>Le budget renferme aussi certaines am¨¦liorations quant ¨¤ l¡¯assurance-emploi, dont une nouvelle prestation pour aidants naturels et un cong¨¦ de maternit¨¦ prolong¨¦. Cependant, la prolongation du cong¨¦ de maternit¨¦ ne s¡¯appliquera pas ¨¤ de nombreuses femmes et n¡¯entrainera pas une augmentation du montant des prestations d¡¯assurance-emploi; celles-ci seront par contre ¨¦tal¨¦es sur une plus longue p¨¦riode.</p> <p>Le budget pr¨¦voit ¨¦galement des fonds pour les services de garde, mais pas assez pour cr¨¦er un programme de services de garde universel et abordable (voir <strong><a href="http://syndicatafpc.ca/budget-2017-services-garde">Budget?2017 et services de garde</a></strong>).</p> <h3><strong>Immigration et r¨¦fugi¨¦s</strong></h3> <p>Compte tenu de l¡¯afflux r¨¦cent de r¨¦fugi¨¦s et de demandeurs d¡¯asile au Canada, l¡¯AFPC est d¨¦?ue que le budget ne renferme pas davantage de financement pour ce secteur.</p> <p>Bien que le budget de 2017 renferme des fonds pour les services d¡¯aide juridique des demandeurs d¡¯asile, il n¡¯y a rien pour ceux et celles qui traversent la fronti¨¨re la frontali¨¨re pour trouver refuge au Canada. Le budget ne renferme pas de financement pour assurer que l¡¯Agence des services frontaliers du Canada fournisse les ressources ad¨¦quates et du soutien aux agents des services frontaliers.</p> <p>Les lib¨¦raux ont ¨¦galement ignor¨¦ la demande de la Commission de l¡¯immigration et du statut de r¨¦fugi¨¦ visant ¨¤ obtenir plus de financement pour traiter l¡¯arri¨¦r¨¦ croissant des demandes du statut de r¨¦fugi¨¦.</p> <p>En ce qui concerne la r¨¦forme du Programme des travailleurs ¨¦trangers temporaires, le gouvernement est rest¨¦ muet. Idem pour les vuln¨¦rabilit¨¦s touchant les travailleurs ¨¦trangers au Canada. Il a aussi ignor¨¦ les importantes demandes des travailleurs migrants concernant les permis de travail ouverts, la r¨¦sidence permanente et la protection des droits.</p> <h3><strong>Mesures d¡¯adaptation pour les personnes ayant un handicap</strong></h3> <p>Le budget ne renferme aucun financement suppl¨¦mentaire ¨¤ cet ¨¦gard, ni de mesures visant ¨¤ am¨¦liorer l¡¯acc¨¨s aux emplois ou ¨¤ la formation. En fait, la seule mention des mesures d¡¯adaptation dans le budget est une br¨¨ve r¨¦f¨¦rence ¨¤ un projet de loi en mati¨¨re d¡¯accessibilit¨¦. L¡¯AFPC est d¨¦?ue qu¡¯aucun programme ou financement n¡¯ait ¨¦t¨¦ annonc¨¦, ce qui laisse les personnes ayant un handicap en plan.</p> <h3><strong>Enjeux de la communaut¨¦ LGBTQ</strong></h3> <p>Le gouvernement a annonc¨¦ la mise sur pied d¡¯un secr¨¦tariat LGBTQ2 au sein du Bureau du Conseil priv¨¦ (BCP), assortie d¡¯une subvention de 3,6 millions de dollars sur trois ans, ¨¤ compter de 2017-2018. Ainsi, BCP sera en mesure d¡¯appuyer les initiatives du gouvernement portant sur les enjeux de la communaut¨¦?LGBTQ2. Le nouveau secr¨¦tariat aidera le conseiller sp¨¦cial du premier ministre dans l¡¯ex¨¦cution de son mandat?: offrir des conseils sur l¡¯¨¦laboration et la coordination des initiatives du gouvernement concernant les enjeux li¨¦s ¨¤ la communaut¨¦?LGBTQ2.</p> <p>Le gouvernement f¨¦d¨¦ral a ¨¦galement veill¨¦ ¨¤ ce que les familles LGBTQ et les c¨¦libataires soient admissibles ¨¤ un all¨¨gement fiscal concernant les technologies reproductives. Il s¡¯agit de la m¨ºme r¨¦duction d¡¯imp?t qui auparavant ¨¦tait r¨¦serv¨¦e aux personnes ayant des probl¨¨mes de st¨¦rilit¨¦. Ladite r¨¦duction s¡¯appliquera ¨¤ partir de 2007.</p> <p>L¡¯AFPC salue ces annonces, qui constituent une premi¨¨re ¨¦tape importante dans l¡¯avancement des droits de la communaut¨¦ LGBTQ.</p> <h3><strong>Peuples autochtones</strong></h3> <p>Le budget?2017 propose quelques nouveaux financements pour les communaut¨¦s des Premi¨¨res Nations et les peuples autochtones (voir <a href="https://syndicatafpc.ca/budget-2017-peuples-autochtones"><strong>Budget?2017 et Peuples autochtones</strong></a>).</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/disability-issues">Disability issues</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/human-rights">Human rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/federal-budget">Federal Budget</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/human_rights_arms_barbed_wire.png" width="1280" height="640" alt="Les mains" title="Les mains" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Wed, 19 Apr 2017 15:47:43 +0000 pilona 5794 at/352 Budget 2017 and human rights https://www.google.com//352/budget-2017-and-human-rights <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h3><strong>Women¡¯s equality</strong></h3> <p>The 2017 budget was the first budget to include a gender analysis, and for that reason, was seen by some as a ¡°feminist budget¡±.</p> <p>The analysis of how spending affects women and men differently was an important first step. However, the government must match that with funding commitments that advance women¡¯s equality.</p> <p>Budget 2017 proposes funding to establish a National Strategy to Address Gender-Based Violence. The budget also states that the government will expand the capacity of Status of Women Canada. PSAC welcomes these important steps to addressing some of the barriers to women¡¯s equality.</p> <p>The budget also contained some improvements to employment insurance, including a new caregiver benefit and extended maternity leave. However, the maternity extension will not apply to many women and does not increase the amount of EI benefits provided but only expands them over a longer period.</p> <p>The budget also contains money for child care, but not enough to create a universal, affordable child care program for all Canadians who need it (see <strong><a href="/352/budget-2017-and-child-care">Budget 2017 and child care</a></strong>).</p> <h3><strong>Immigration and refugees</strong></h3> <p>Given the recent influx of refugees and asylum claimants in Canada, PSAC is disappointed that the budget did not contain more funding for this sector.</p> <p>Although the 2017 budget provides money for legal aid services for asylum claimants, it failed to offer any other new money in response to the rise in asylum seekers crossing into border communities. There is no money for the Canada Border Services Agency to ensure that they have adequate resources and support for Border Service Officers.</p> <p>The Liberals also ignored the Immigration and Refugee Board¡¯s request for more money to deal with its rising backlog of refugee claims.</p> <p>This budget also failed to deliver promised details on reforms to the Temporary Foreign Worker Program and does not address the vulnerabilities faced by foreign workers in Canada. The government has ignored migrant workers¡¯ critical demands for open work permits, permanent residency and rights enforcement.?</p> <h3><strong>Accessibility for people with disabilities</strong></h3> <p>This budget fails to provide any new funding to support accessibility for people with disabilities or any measures to improve access to jobs or training. In fact, the only mention of accessibility in the budget is a brief reference to the planned new accessibility legislation. PSAC is disappointed that no programs or funding has been announced, leaving people with disabilities out in the cold.</p> <h3><strong>LGBTQ issues</strong></h3> <p>This budget announced that the Government will establish an LGBTQ2 Secretariat within the Privy Council Office (PCO). The budget provides $3.6 million over three years, starting in 2017¨C18, to PCO to support the Government¡¯s initiatives on LGBTQ2 issues. The new secretariat will support the work of the Prime Minister¡¯s Special Advisor on LGBTQ2 issues in delivering on his mandate to provide advice on the development and coordination of the Government¡¯s LGBTQ2 agenda.</p> <p>The federal government has also made LGBTQ families and single people eligible for the same tax break on reproductive treatments that only people with infertility conditions could previously access ¡ª including for services dating back to 2007.</p> <p>PSAC welcomes these announcements, which are an important first step in advancing LGBTQ rights.</p> <h3><strong>Indigenous Peoples</strong></h3> <p>The budget proposes some new funding for First Nations communities and Indigenous Peoples (see <strong><a href="/352/budget-2017-and-indigenous-peoples">Budget 2017 and Indigenous Peoples</a></strong>).</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/disability-issues">Disability issues</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/human-rights">Human rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/federal-budget">Federal Budget</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/human_rights_arms_barbed_wire.png" width="1280" height="640" alt="Hands in the air" title="Hands" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Wed, 19 Apr 2017 15:36:26 +0000 pilona 5793 at/352 2017 National Equity Conferences ¡°Equality At Work¡± https://www.google.com//352/2017-national-equity-conferences-equality-work <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The 2017 PSAC NATIONAL EQUITY CONFERENCES?will be held March 24 to 28, 2017 at the Sheraton Centre Toronto Hotel.</p> <p>This event offers delegates the opportunity to participate in one or more of the five equity conferences.? In addition, space exists to explore common human rights issues and areas of intersectionality.</p> <p>We encourage you to personally inform the members and activists in your Locals and Committees to ensure they are made aware of these conferences. Bulletin boards may not always be accessible and additional outreach is very important.</p> <p>This registration package is available upon request in alternative format through the PSAC Programs Section by contacting us at (613) 560-5457.</p> <p>Delegates will be eligible to participate in workshops, caucuses, elections and resolutions debates of any of the conferences if they self-identify from the target equity group of that conference.</p> <p>If you have any questions with respect to the <a href="/352/eform/submit/2017-national-equity-conferences">application form</a> or the conferences, call (613) 560-5457. Please leave a message and someone will respond to your inquiry within 24 working hours.? You may also contact us by email at <a href="mailto:conferences@psac-afpc.com">conferences@psac-afpc.com</a>.</p> <p>We look forward to the upcoming 2017 PSAC National Equity Conferences. These conferences are an opportunity for our members to continue the important work of maintaining and improving the militancy and activism of the?Union in the struggle to improve the human rights and working conditions of all PSAC members.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width:324px"> <p>Jeannie Baldwin<br /> Regional Executive<br /> Vice-President: Atlantic and<br /> Co-Chair responsible for the<br /> 2017 PSAC National Equity Conferences</p> </td> <td style="width:324px"> <p>Donna Lackie<br /> President, GSU and<br /> Co-Chair responsible for the<br /> 2017 PSAC National Equity Conferences</p> </td> </tr></tbody></table></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/national-presidents-office">National President&#039;s Office</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-audience field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Audience:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/audience/leadership">Leadership</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Wednesday, July 6, 2016 - 10:30am</span></div> </div> </div> Wed, 06 Jul 2016 14:41:02 +0000 clawson 4925 at/352 L'AFPC honore le Mois de l'histoire des Noirs https://www.google.com//352/node/7346 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En ce Mois de l¡¯histoire des Noirs, c¨¦l¨¦brons les multiples contributions des femmes et des hommes noirs, qu¡¯ils soient de descendance carib¨¦enne ou africaine, ¨¤ l¡¯histoire et ¨¤ l¡¯essor de notre pays. Soulignons aussi leur apport inestimable au mouvement syndical canadien.</p> <p>Encore aujourd¡¯hui, les Canadiennes et Canadiens noirs sont aux prises avec des obstacles qui les emp¨ºchent de s¡¯int¨¦grer pleinement sur le march¨¦ du travail?: ch?mage, ¨¦carts salariaux, peu de possibilit¨¦s d¡¯avancement. Quant aux syndicalistes noirs, ils continuent de manifester leur leadership au sein du mouvement syndical canadien en luttant pour le changement, en recrutant des membres et en n¨¦gociant des conventions collectives qui favorisent la fin du racisme et l¡¯¨¦galit¨¦ en milieu de travail<em>. </em></p> <p>Le racisme anti-Noirs est syst¨¦mique au sein des corps policiers et de l¡¯appareil judiciaire canadiens, comme en t¨¦moignent les statistiques suivantes?:</p> <ul><li><strong><a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/annrpt/annrpt20162017-fra.pdf">Les personnes noires sont surrepr¨¦sent¨¦es dans nos prisons</a></strong>. En effet, 9 % de la population carc¨¦rale est compos¨¦e de personnes noires, qui ne repr¨¦sentent pourtant que 3?% de la population canadienne.</li> <li><a href="http://www.rcinet.ca/fr/2017/10/20/enquete-de-reuteurs-des-disparites-raciales-dans-le-systeme-de-mise-en-liberte-sous-caution-en-ontario/">En Ontario, <strong>les Noirs en attente d¡¯un proc¨¨s passent plus de temps en prison que des Blancs</strong></a><strong>.</strong></li> <li><strong><a href="https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1144572/fichage-controle-identite-juge-ontario-tulloch">Le profilage racial, y compris le fichage et les contr?les d¡¯identit¨¦ al¨¦atoires, a peu ou pas d¡¯impact sur la criminalit¨¦</a></strong>. Pourtant, les personnes noires continuent d¡¯¨ºtre cibl¨¦es de fa?on disproportionn¨¦e.</li> <li>En 2013, le Bureau de l¡¯enqu¨ºteur correctionnel (BEC) r¨¦v¨¦lait que <strong><a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/oth-aut/oth-aut20131126-fra.aspx">le nombre de d¨¦tenus de race noire incarc¨¦r¨¦s dans des ¨¦tablissements f¨¦d¨¦raux avait cr? de 75?%</a></strong> entre 2003 et 2013, tandis que le nombre de d¨¦linquants blancs d¨¦clinait. Quatre ans plus tard, tr¨¨s peu de choses semblent avoir chang¨¦ pour les d¨¦tenus de race noire purgeant une peine de ressort f¨¦d¨¦ral, comme en <a>fait foi </a><strong><a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/annrpt/annrpt20162017-fra.pdf">le rapport annuel de 2016-2017</a>.</strong></li> </ul><p>L¡¯AFPC a particip¨¦ ¨¤ la consultation men¨¦e par le gouvernement f¨¦d¨¦ral sur la strat¨¦gie nationale de lutte contre le racisme. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche, et nous esp¨¦rons que le gouvernement poursuivra le dialogue avec des intervenants cl¨¦s, dont l¡¯AFPC, dans sa lutte contre le racisme anti-Noirs.</p> <p>¨¤ la fin f¨¦vrier?2018, <strong><a href="https://sencanada.ca/fr/sencaplus/nouvelles/des-experts-de-lhistoire-des-noirs-exigent-des-excuses-et-des-reparations/">des experts de l¡¯histoire des Noirs ont comparu devant le Comit¨¦ s¨¦natorial des droits de la personne</a></strong>. Ils ont demand¨¦ au gouvernement d¡¯admettre publiquement les faits?: le Canada a particip¨¦ ¨¤ la traite des esclaves en Nouvelle-¨¦cosse. Ils veulent aussi que le gouvernement pr¨¦sente ses excuses aux descendants des Noirs qui ont ¨¦t¨¦ esclaves et devienne un chef de file quant ¨¤ l¡¯¨¦limination du racisme. L¡¯AFPC exhorte le gouvernement f¨¦d¨¦ral ¨¤ acc¨¦der aux demandes de ces experts et de faire un pas vers la r¨¦conciliation avec les Noirs canadiens.</p> <p>L¡¯AFPC vous encourage ¨¤ c¨¦l¨¦brer le Mois de l¡¯histoire des Noirs et du patrimoine africain. Allez ¨¤ la d¨¦couverte de la contribution des personnes noires ¨¤ l¡¯histoire du pays. Organisez des ¨¦v¨¦nements pour leur rendre hommage ou participez ¨¤ des activit¨¦s organis¨¦es dans votre communaut¨¦.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/heritage">Heritage</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/blackhistorymonth-2018-new-fr.png" width="1200" height="700" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Fri, 01 Feb 2019 04:51:22 +0000 brownt 7346 at/352 PSAC honours Black History Month https://www.google.com//352/psac-honours-black-history-month <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Black History Month is a time where we can reflect, honour and celebrate the many contributions made by Black Canadians and all people of Caribbean and African heritage in the progress and development of Canada, as well as their impact on its history and our labour movement.</p> <p>Whether it is in unemployment rates, wage gaps or opportunities for advancement in the workplace; Black Canadians continue to face barriers in employment. Black trade unionists in Canada have continued to demonstrate their leadership and activism in the Canadian labour movement by fighting for social change through union organizing and ensuring language in collective agreements reflect the fight to end racism and promote equality in the workplace.</p> <p>Systemic anti-Black racism is significantly present in Canadian policing and courts:</p> <ul><li>Black people <strong><a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/oth-aut/oth-aut20131126-eng.aspx">are grossly over-represented in Canada¡¯s federal prisons</a></strong>. Black Canadians make up nearly 9% of the prison system but represent only 3% of Canada¡¯s population.</li> <li>In Ontario, Black Canadians <strong><a href="https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/race-ontario-jails-wait-trial-disparity-1.4364796">spend a longer time in jail awaiting trial than white Canadians</a></strong>.</li> <li><strong><a href="https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/little-to-no-proof-police-carding-has-effect-on-crime-arrest-ontario-report-1.4962601">Despite a lack of evidence that racial profiling, in the form of carding and street checks, reduces or solves crime</a></strong>, it continues to affect Black Canadians disproportionately. ?</li> <li>In 2013, Canada¡¯s Office of the Correctional Investigator (OCI) revealed that between <a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/oth-aut/oth-aut20131126-eng.aspx"><strong>2003-2013, the number of Black inmates grew by 75%</strong></a>?in that period while the incarceration of white inmates has been on a decline. In its <strong><a href="http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/annrpt/annrpt20172018-eng.aspx">2016-2017 Annual Report</a></strong>, the OCI noted that very little has changed for Black people in federal custody since its 2013 findings.</li> </ul><p>While the government of Canada¡¯s consultations for a <strong><a href="https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/anti-racism-engagement/deepening-understanding-developing-ideas.html">national anti-racism strategy</a></strong> have been underway, there is still much work left to be done. PSAC has provided its initial input on the strategy and hopes the government will continue to engage with key organizations like PSAC to ensure that anti-Black racism in Canada is addressed.</p> <p>In late February 2018, <strong><a href="https://sencanada.ca/en/sencaplus/news/black-history-experts-call-for-apology-reparations/">in a presentation to the Senate Committee on Human Rights</a></strong>, witnesses testified to the importance for the government to publicly recognize Canada¡¯s participation in the Atlantic slave trade based in Nova Scotia. They urged our government to issue a public apology to the descendants of those enslaved and to become an international leader in eliminating racism. PSAC encourages the government of Canada to hear those voices and issue an apology that would move toward reconciliation with Black Canadians.</p> <p>PSAC encourages its members to commemorate Black History / African Heritage Month by learning, organizing or participating in events that raise awareness about the contributions of Black Canadians and those of Caribbean and African heritage to history, and particularly of Black workers to the Canadian labour movement.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/heritage">Heritage</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/blackhistorymonth-2018-new-en.png" width="1200" height="700" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Fri, 01 Feb 2019 04:38:55 +0000 brownt 7345 at/352 Journ¨¦e des droits de la personne : d¨¦fendre nos acquis et l¡¯inclusion des trans https://www.google.com//352/node/7268 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En ce 10 d¨¦cembre, Journ¨¦e internationale des droits de la personne, les travailleurs et les</p> <figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="203" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-07_at_2.23.45_pm_0.png" title="" width="400" /><figcaption><p class="rtecenter"><a href="http://syndicatafpc.ca/droits-des-personnes-trans"><strong>VOIR LA CAMPAGNE?</strong></a></p> </figcaption></figure><p>militants c¨¦l¨¨brent le progr¨¨s et renouvellent leur engagement ¨¤ promouvoir les droits de la personne tant au Canada qu¡¯¨¤ l'¨¦tranger.</p> <h2>Le progr¨¨s face aux attaques</h2> <p>En 1948, on adoptait la D¨¦claration universelle des droits de l¡¯homme pour reconna?tre les droits civils, sociaux, ¨¦conomiques et politiques, enchass¨¦s plus tard dans la Charte canadienne des droits et libert¨¦s.</p> <p>Aujourd¡¯hui, bon nombre des droits et libert¨¦s qui nous tiennent ¨¤ c?ur sont menac¨¦s. Dans certaines r¨¦gions du Canada et du monde, des nationalistes blancs gagnent des alli¨¦s racistes chez les ¨¦lus, des ¨¦tudiants LGBTQ2+ se font exclure des programmes scolaires, des travailleurs se font d¨¦pouiller des protections fondamentales et bien d¡¯Autochtones n'ont toujours pas acc¨¨s ¨¤ l'eau potable.</p> <p>Mais face ¨¤ ces attaques, les travailleuses et travailleurs, les groupes autochtones, les personnes racialis¨¦es, les femmes, les communaut¨¦s LGBTQ2+, les personnes ayant un handicap et leurs alli¨¦s s'organisent pour d¨¦fendre la justice sociale. En 2018, ils ont remport¨¦ quelques victoires notables. En effet, le gouvernement f¨¦d¨¦ral a :</p> <ul><li>lanc¨¦ des consultations pour contrer le racisme;</li> <li>adopt¨¦ une loi proactive sur l'¨¦quit¨¦ salariale;</li> <li>accord¨¦ cinq jours de cong¨¦ pay¨¦s aux victimes de violence familiale;</li> <li>pr¨¦sent¨¦ une nouvelle loi sur l¡¯accessibilit¨¦;</li> <li>r¨¦alis¨¦ des investissements historiques dans les services ¨¤ la famille et ¨¤ l'enfance des Premi¨¨res Nations;</li> <li>mis la d¨¦fenseure des droits de la personne Viola Desmond sur le nouveau billet de 10 $.</li> </ul><h2>Favoriser l¡¯inclusion des transgenres</h2> <p>Bien que nous ayons fait des pas de g¨¦ant, nous sommes encore loin de notre but. L¡¯AFPC le sait et c¡¯est pourquoi elle continuera ¨¤ lutter pour le respect des droits au travail, dans nos collectivit¨¦s et sur la sc¨¨ne internationale. Cette ann¨¦e, nous mettons l'accent sur l'inclusion des personnes transgenres.</p> <p>M¨ºme si les personnes trans et non binaires jouissent depuis r¨¦cemment de certaines protections l¨¦gislatives, nombre d¡¯entre elles continuent d¡¯¨ºtre victimes de harc¨¨lement et de discrimination au travail. Afin de lutter contre les violations transphobes des droits de la personne, <u><a href="http://syndicatafpc.ca/droits-des-personnes-trans"><strong>l'AFPC lance aujourd'hui sa campagne de cr¨¦ation de milieux de travail accueillants pour les personnes transgenres</strong></a></u>. Vous trouverez sur notre site Web les ressources suivantes :</p> <ul><li><strong>Un milieu de travail accueillant pour les personnes transgenres : Guide ¨¤ l'intention des gestionnaires, des syndicats et du personnel</strong></li> <li><strong>Fiche d¡¯information sur la cr¨¦ation de milieux de travail accueillants pour les personnes transgenres</strong></li> <li><strong>Toilettes neutres en milieu de travail: Guide ¨¤ l¡¯intention du personnel et des gestionnaires</strong></li> </ul><p>Autant les progr¨¨s l¨¦gislatifs sont importants, autant nous devons travailler ¨¤ changer les c?urs et les esprits. En cette journ¨¦e, rappelons-nous des graves manquements aux droits de la personne. Rappelons-nous que nous devons continuer ¨¤ mobiliser, sensibiliser et contester.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/human-rights">Human rights</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Fri, 07 Dec 2018 21:00:29 +0000 brownt 7268 at/352 Human Rights Day: Defending our gains and highlighting trans inclusion https://www.google.com//352/human-rights-day-defending-our-gains-and <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="207" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-06_at_12.02.44_pm_1.png" title="" width="400" /><figcaption><p class="rtecenter"><a href="/352/trans-rights"><strong>VIEW OUR CAMPAIGN</strong></a></p> </figcaption></figure><p>December 10 is Human Rights Day ¨C when workers and activists celebrate progress and recommit to advancing human rights in Canada and abroad.</p> <h2>Progress in the face of attacks</h2> <p>In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted in recognition of civil, social, economic and political rights, later enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms.</p> <p>Today, many of the rights and freedoms we cherish are being threatened. In some parts of Canada and the world, white nationalists are finding racist allies in elected officials, LGBTQ2+ students are being written out of school curricula, workers are being stripped of fundamental protections, and far too many Indigenous people still lack access to safe drinking water.</p> <p>But in the face of these attacks, workers, Indigenous groups, racialized people, women, LGBTQ2+ communities, people living with disabilities and allies are organizing for social justice. In 2018, they achieved some notable victories. The federal government has:</p> <ul><li>Opened consultations on anti-racism</li> <li>Introduced pro-active pay-equity legislation</li> <li>Allotted 5 paid days of leave for workers experiencing domestic violence</li> <li>Introduced new accessibility legislation</li> <li>Made historic investments in First Nations Family and Child Services</li> <li>Put anti-racist civil rights campaigner Viola Desmond on the new $10 bill</li> </ul><h2>Building trans inclusion</h2> <p>Although much has been accomplished, much more work still needs to be done. PSAC is committed to continuing our work regarding human rights in the workplace, in our communities, and around the world. This year, we are highlighting our campaign to build trans inclusion.</p> <p>Although trans and non-binary people have recently won protections in the law, many continue to face harassment and discrimination. In order to combat transphobic human rights violations <u><a href="/352/trans-rights"><strong>PSAC is today launching our campaign to build trans-inclusive workplaces</strong></a></u>. On our website you will find:</p> <ul><li><strong>Building Trans-Inclusive Workplaces: A Guide for Managers, Unions and Workers</strong></li> <li><strong>Building Trans-Inclusive Workplaces: A Fact Sheet</strong></li> <li><strong>Gender-Inclusive Washrooms in Your Workplace: A Guide for Employees and Managers</strong></li> </ul><p>To the extent that legislative progress is important, our organizing must also include changing hearts and minds. Let this day be a reminder of pressing human rights issues. We must continue to mobilize, educate ourselves and speak out.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/human-rights">Human rights</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/womens-rights">Women&#039;s rights</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Fri, 07 Dec 2018 20:56:52 +0000 brownt 7267 at/352 Des milieux de travail accueillants pour les personnes trans https://www.google.com//352/node/7266 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2><strong>Des milieux de travail accueillants pour les personnes trans:?Guide ¨¤ l¡¯intention des gestionnaires, des syndicats et du personnel</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/afpc-milieux-travail-accueillants-personnes-trans-2018.pdf"><img alt="" height="259" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-07_at_2.30.07_pm.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/afpc-milieux-travail-accueillants-personnes-trans-2018.pdf"><strong>T¨¦L¨¦CHARGEZ UNE COPIE</strong></a></p> </figcaption></figure><p class="rtecenter"> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; line-height: 11.1px; font: 11.0px Times; color: #221e1f} span.s1 {color: #000000} /*--><!]]>*/ </style></p> <p>Ce guide s¡¯adresse ¨¤ toutes les personnes int¨¦ress¨¦es ¨¤ cr¨¦er un milieu de travail accueillant pour les transgenres et les personnes de genre variant (ce qui, en fait, englobe tout le monde).</p> <p>Les trois premi¨¨res sections (Que peuvent faire les gestionnaires? Que peuvent faire les coll¨¨gues de travail? Que peuvent faire les syndicats?) seront plus utiles aux personnes non trans. La quatri¨¨me et derni¨¨re section, intitul¨¦e?? Sortir du placard ou vivre sa transition au travail??, servira ¨¤ toutes les personnes concern¨¦es.</p> <p>Si vous ¨ºtes trans ou si vous vous interrogez sur votre identit¨¦ de genre et aimeriez obtenir des ressources suppl¨¦mentaires pour mieux naviguer dans votre milieu de travail, veuillez consulter l¡¯Annexe?B?: Ressources.</p> <p>Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions concernant la mise ¨¤ jour de ce guide, veuillez communiquer avec les agentes et agents charg¨¦s des droits de la personne de l¡¯AFPC figurant sur la liste de contacts. Nous nous effor?ons de tenir ¨¤ jour la version en ligne de ce guide et vous invitons ¨¤ nous transmettre vos commentaires.</p> <p>?</p> <hr /><h2><strong>Des milieux de travail accueillants pour les personnes trans: Fiche d'information?</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-fr.pdf"><img alt="" height="258" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-07_at_2.39.55_pm.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-fr.pdf"><strong>T¨¦L¨¦CHARGEZ UNE COPIE</strong></a></p> </figcaption></figure><p>Tout le monde peut aider ¨¤ cr¨¦er des milieux de travail v¨¦ritablement inclusifs. Les personnes trans (identit¨¦ sexuelle diff¨¦rente de l¡¯identit¨¦ biologique) et non binaires (autre identit¨¦ que femme ou homme) sont souvent victimes de harc¨¨lement et de discrimination au travail, lorsqu¡¯elles ne sont pas carr¨¦ment exclues.</p> <ol><li> <p>Employez les bons nom et pronom??</p> </li> <li> <p>Offrez une formation en milieu de travail sur l¡¯int¨¦gration des personnes trans?</p> </li> <li> <p>Respectez la vie priv¨¦e d¡¯autrui?</p> </li> <li> <p>R¨¦clamez des toilettes neutres?</p> </li> <li> <p>Favorisez la repr¨¦sentation des personnes trans ¨¤ la table de n¨¦gociation??</p> </li> </ol><p>?</p> <p>?</p> <hr /><h2><strong>Toilettes neutres en milieu de travail: Guide ¨¤ l¡¯intention du personnel et des gestionnaires</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-fr-4page_0.pdf"><img alt="" height="309" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-07_at_2.55.30_pm.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-fr-4page_0.pdf"><strong>T¨¦L¨¦CHARGEZ UNE COPIE</strong></a></p> </figcaption></figure><p>Utiliser des toilettes publiques peut ¨ºtre stressant et angoissant pour les personnes trans ou non binaires.</p> <p>Si leur apparence ne correspond pas ¨¤ celles qu¡¯on associe g¨¦n¨¦ralement aux hommes et aux femmes, les personnes trans sont parfois harcel¨¦es, voire brutalis¨¦es.</p> <p>L¡¯acc¨¨s ¨¤ des toilettes neutres peut aider. Respectez toujours le droit de vos coll¨¨gues d¡¯utiliser les toilettes de leur choix.</p> <h3>Bien que nous ayons fait des pas de g¨¦ant, nous sommes encore loin de notre but. L¡¯AFPC le sait et c¡¯est pourquoi elle continuera ¨¤ lutter pour le respect des droits au travail, dans nos collectivit¨¦s et sur la sc¨¨ne internationale.?</h3> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 9.0px 0.0px 4.0px 0.0px; line-height: 13.6px; font: 13.5px Helvetica; color: #081d31} span.s1 {font: 12.0px Helvetica; color: #000000} /*--><!]]>*/ </style></p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-attachments field-type-file field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Attachments:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Attachment</th><th>Size</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/afpc-milieux-travail-accueillants-personnes-trans-2018.pdf" type="application/pdf; length=3845540">afpc-milieux-travail-accueillants-personnes-trans-2018.pdf</a></span></td><td>3.67 MB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-fr.pdf" type="application/pdf; length=1316627">trans-inclusive-tips-2018-fr.pdf</a></span></td><td>1.26 MB</td> </tr> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-fr-4page_0.pdf" type="application/pdf; length=388848">gender-inclusive-washroom-fr-4page.pdf</a></span></td><td>379.73 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Thursday, December 6, 2018 - 11:15am</span></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-07_at_2.23.45_pm.png" width="815" height="414" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Fri, 07 Dec 2018 19:41:37 +0000 brownt 7266 at/352 Building Trans-Inclusive Workplaces https://www.google.com//352/trans-rights <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><h2><strong>Building Trans-Inclusive Workplaces: A Guide for Managers, Unions and Workers</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/psac-trans-inclusive-workplaces-2018.pdf"><img alt="" height="259" src="/352/sites/psac/files/guide_cover_-_e.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/psac-trans-inclusive-workplaces-2018.pdf"><strong>DOWNLOAD A COPY</strong></a></p> </figcaption></figure><p class="rtecenter"> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 8.0px 0.0px; line-height: 11.1px; font: 11.0px Times; color: #221e1f} span.s1 {color: #000000} /*--><!]]>*/ </style></p> <p>This guide is for anyone interested in building workplaces that are inclusive of trans and gender-variant people (which should be everyone!).</p> <p>The first three sections: what managers can do, what co-workers can do, and what unions can do, might be most useful for non-trans people.</p> <p>The final section, ¡®When an employee comes out or transitions at work¡¯ offers guidance that could be useful to everyone. If you are trans or questioning your gender identity and would like additional resources for navigating the workplace, please refer to Appendix B: Resources.</p> <p>If you would like to offer feedback or make suggestions for updates to this guide, please contact PSAC¡¯s Human Rights Officers. We will endeavor to keep the online version of this guide as current and progressive as possible, and we welcome your input.</p> <p>?</p> <hr /><h2><strong>Building Trans-Inclusive Workplaces: Fact Sheet?</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-en.pdf"><img alt="" height="330" src="/352/sites/psac/files/fact_sheet_thumbnail_-_e.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-en.pdf"><strong>DOWNLOAD A COPY</strong></a></p> </figcaption></figure><p>We all have a role to play in ensuring our workplaces are supportive of everyone. Many people who are trans (have a gender identity that differs from the sex they were assigned at birth) and/or non-binary (do not identify with a binary gender of man or woman) experience harassment, discrimination and exclusion in the workplace.?</p> <ol><li> <p>Respect names and pronouns??</p> </li> <li> <p>Institute workplace training on trans inclusion?</p> </li> <li> <p>Avoid asking invasive questions??</p> </li> <li> <p>Advocate for gender-inclusive washrooms??</p> </li> <li> <p>Ensure that trans members¡¯ issues are represented at the bargaining table??</p> </li> </ol><p>?</p> <p>?</p> <hr /><h2><strong>Gender-Inclusive Washrooms in Your Workplace: A Guide for Employees and Managers</strong></h2> <figure class="image" style="float:right"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-en-4page.pdf"><img alt="" height="309" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-06_at_11.42.06_am.png" title="" width="200" /></a> <figcaption><p class="rtecenter"><a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-en-4page.pdf"><strong>DOWNLOAD A COPY</strong></a></p> </figcaption></figure><p>For trans and gender variant people using public washrooms can be a source of anxiety and stress. People whose appearance does not conform to what is commonly expected for men or women are frequently subjected to stares, verbal harassment, and even physical violence when they try to access washrooms.</p> <p>Gender inclusive washrooms can take some of the stress out of using the facilities. And remember, always respect co-workers¡¯ use of whichever washroom they choose. They know best where they are supposed to be!?</p> <h3>Although much has been accomplished, much more work still needs to be done. PSAC is committed to continuing our work regarding human rights in the workplace, in our communities, and around the world.</h3> <p> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 9.0px 0.0px 4.0px 0.0px; line-height: 13.6px; font: 13.5px Helvetica; color: #081d31} span.s1 {font: 12.0px Helvetica; color: #000000} /*--><!]]>*/ </style></p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/equality-rights">Equality Rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/lgbt">LGBTQ2+</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-attachments field-type-file field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Attachments:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Attachment</th><th>Size</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/psac-trans-inclusive-workplaces-2018.pdf" type="application/pdf; length=3403191">psac-trans-inclusive-workplaces-2018.pdf</a></span></td><td>3.25 MB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/trans-inclusive-tips-2018-en.pdf" type="application/pdf; length=1317179">trans-inclusive-tips-2018-en.pdf</a></span></td><td>1.26 MB</td> </tr> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="/352/sites/psac/files/attachments/pdfs/gender-inclusive-washroom-en-4page.pdf" type="application/pdf; length=397030">gender-inclusive-washroom-en-4page.pdf</a></span></td><td>387.72 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Thursday, December 6, 2018 - 11:15am</span></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/screen_shot_2018-12-06_at_12.02.44_pm.png" width="1329" height="687" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Thu, 06 Dec 2018 16:23:06 +0000 brownt 7259 at/352