เกมได้เงินจริง ไม่ฝาก_www สูตร นาย หัว คอม_วิเคราะห์ราคาบอล https://www.google.com//352/topics/aboriginal-affairs-and-northern-development-canada en Une Journ¨¦e nationale des Autochtones ¨¤ saveur politique : pourquoi pas? https://www.google.com//352/node/3908 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>De nombreuses traditions autochtones sont li¨¦es au solstice d¡¯¨¦t¨¦. Plusieurs peuples des <img alt="" src="/sites/psac/files/napn_logo-75.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; float:right; height:305px; margin:10px; width:300px" />Hautes Plaines, dont les Blackfoot, les Cris des plaines, les Blood et les Anishinabe, font la danse du soleil. Les Mohawks c¨¦l¨¨brent la Ken' Niiohont¨¦sha Atenonhwerat¨®nhtshera, une c¨¦r¨¦monie marquant l¡¯arriv¨¦e des premi¨¨res fraises m?res, symboles de renouveau. Dans l¡¯Atlantique, les Mi¡¯kmaq proc¨¨dent ¨¤ la c¨¦r¨¦monie de lever du soleil. De nombreux Inuits c¨¦l¨¨brent plut?t le solstice d¡¯hiver, le premier midi o¨´ le soleil fait une br¨¨ve apparition.?</p> <p>En cette journ¨¦e, les visiteurs d¨¦couvriront comment les peuples autochtones ont fond¨¦ et fa?onn¨¦ le Canada, en plus d¡¯assister ¨¤ des manifestations culturelles de calibre international. Cela dit, nous voulons aussi que cette journ¨¦e nous incite ¨¤ promouvoir, comme le fait tous les jours notre syndicat, les droits des Premi¨¨res Nations de l¡¯?le de la Tortue.</p> <p>Les conservateurs f¨¦d¨¦raux, majoritaires depuis 2011, ont adopt¨¦ plusieurs lois qui font tout le contraire. Ils ont sabr¨¦ les budgets de tous les organismes autochtones nationaux, dont l¡¯Assembl¨¦e des Premi¨¨res Nations, le M¨¦tis National Council, l¡¯Association des femmes autochtones du Canada et l¡¯Inuit Tapiriit Kanatami.</p> <p>Le gouvernement conservateur a donn¨¦ aux peuples autochtones plusieurs autres raisons de voter cet automne :</p> <ul><li>1 200 femmes et jeunes filles autochtones ont disparu ou ont ¨¦t¨¦ assassin¨¦es.</li> <li>Les ¨¦coles des Premi¨¨res Nations re?oivent annuellement 3 000 $ de moins par ¨¦l¨¨ve que les ¨¦coles financ¨¦es par les provinces.?</li> <li>Le gouvernement a ¨¦limin¨¦ la protection environnementale de 2,5 millions de lacs et de rivi¨¨res, dont plusieurs sur des terres ancestrales.</li> <li>120 communaut¨¦s des Premi¨¨res Nations ont l¡¯ordre de faire bouillir leur eau.</li> <li>Les conservateurs ne respectent rien de la D¨¦claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.?</li> <li>Les survivantes et survivants des pensionnats m¨¦ritent mieux que de simples excuses. ?</li> </ul><p>L¡¯Assembles des Premi¨¨res Nations a lanc¨¦ une campagne pour inciter ses membres ¨¤ voter en octobre. De nombreux organismes de la base, dont ? Rock the Vote ? de Winnipeg, y participent.</p> <p>Nous respectons la d¨¦cision de certains peuples autochtones de ne pas participer ¨¤ l¡¯¨¦lection d¡¯un gouvernement ¨¦tranger. Mais nous encourageons les personnes d¨¦sillusionn¨¦es qui ne croient plus au changement ni ¨¤ l¡¯importance de leur vote de se rendre aux urnes le 19 octobre.</p> <p>En collaboration avec l¡¯Assembl¨¦e des Premi¨¨res Nations et d¡¯autres organismes, l¡¯AFPC pr¨¦pare des documents d¡¯information qui aideront les ¨¦lecteurs ¨¤ faire des choix ¨¦clair¨¦s. Ces documents seront bient?t disponibles.</p> <p>Encouragez tous les gens que vous connaissez ¨¤ voter cet automne.</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/aboriginal-affairs-and-northern-development-canada">Aboriginal Affairs and Northern Development Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/human-resources-section">Human Resources Section</a></li></ul></section> Fri, 19 Jun 2015 14:05:50 +0000 calugaj 3908 at/352 National Aboriginal Day ¨D Let¡¯s make it Political https://www.google.com//352/national-aboriginal-day-lets-make-it-political <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p><img alt="" src="/sites/psac/files/napn_logo-75.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; float:right; height:305px; margin:10px; width:300px" />The Summer solstice is celebrated in many different ways by Indigenous peoples in Canada. Several of the High Plains peoples ¨D Blackfoot, Plains Cree, Blood, Anishinaabe etc.¨D perform the Sun Dance ceremony. The Mohawk people hold the Ken' Niiohont¨¦sha Atenonhwerat¨®nhtshera ceremony for the first ripe strawberries, a fruit believed to renew the spirit. The Mi¡¯kmaq peoples of Atlantic Canada hold a Solstice Sunrise ceremony while many Inuit communities celebrate the winter solstice, the first day that the sun makes a brief noonday appearance.</p> <p>For non-aboriginal peoples it is a chance to learn more about the ways in which Aboriginal peoples provided the foundation and shaped the creation of the young country. And of course, an opportunity to showcase cultural activities that are the envy of the world. We would like to mark the day, however, as we do every day in our union ¨D by doing what we can to further the rights of the first peoples of Turtle Island.</p> <p>Since forming a majority government in 2011 the Conservatives have passed several pieces of legislation that did just the opposite. Funding was cut to all of the National Aboriginal organizations ¨D The Assembly of First Nations, The M¨¦tis National Council, the Native Women¡¯s Association of Canada and Inuit Tapiriit Kanatami.</p> <p>The Conservatives have given Aboriginal peoples several other reasons to vote in the upcoming election:</p> <ul><li>1,200 women and girls are missing or have been murdered.</li> <li>First Nation schools receive $3,000 per student per year less than provincially funded schools.</li> <li>The Conservative government has eliminated environmental protection for 2.5 million lakes and rivers, many of them on traditional territories.</li> <li>120 First Nations communities are under boil water advisories.</li> <li>The Conservatives refuse to embrace the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.</li> <li>"Sorry" is not enough for the survivors of the residential school system.</li> </ul><p>The Assembly of First Nations (AFN) has started a campaign to encourages their members to participate in the next federal election and they are joined by grassroots organizers from across the country ¨D like ¡°Rock the Vote¡± in Winnipeg. Aboriginal votes can make a difference.</p> <p>We understand that some Aboriginal people choose not to participate in the election of a foreign government and we respect that decision. But for those who don¡¯t vote because they don¡¯t believe it will change anything or that their vote won¡¯t make a difference, we urge you to vote in the election, scheduled for October 19. The PSAC is working with the AFN and other organizations to produce material that will give people the information they need to vote ¨D it will be distributed soon.</p> <p>Please encourage everyone you know to cast a ballot in the fall.?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/aboriginal-affairs-and-northern-development-canada">Aboriginal Affairs and Northern Development Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section> Fri, 19 Jun 2015 14:01:52 +0000 calugaj 3907 at/352 L¡¯AFPC est favorable aux recommandations de la Commission de v¨¦rit¨¦ et r¨¦conciliation https://www.google.com//352/node/3873 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada voit d¡¯un tr¨¨s bon ?il le <a href="http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891">rapport final</a> de la Commission et les ? <a href="http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf">Appels ¨¤ l¡¯action</a> ? qui en d¨¦coulent.</p> <div>Les 94 recommandations du rapport concernant tous les paliers du gouvernement visent ¨¤ redresser le tort historique caus¨¦ par les pensionnats autochtones.</div> <div>?</div> <div><strong>Contexte</strong></div> <div>?</div> <div>En juin 2008, la Commission a entrepris de documenter et de conserver ind¨¦finiment le t¨¦moignage des familles inuites, m¨¦tisses et des Premi¨¨res Nations qui ont surv¨¦cu au syst¨¨me destin¨¦ ¨¤ ? tuer l¡¯indien chez l¡¯enfant. ?</div> <div>?? J¡¯admire et je respecte grandement ceux et celles qui ont eu le courage de partager leur histoire et de revivre le traumatisme que les pensionnats leur ont caus¨¦. Durant sept g¨¦n¨¦rations, les peuples autochtones ont vu leurs liens familiaux se briser. Ils ont ¨¦t¨¦ confront¨¦s ¨¤ la perte de leur identit¨¦ culturelle et contraints de subir de l¡¯abus physique, sexuel et spirituel. Il s¡¯agit clairement d¡¯un g¨¦nocide culturel ?, affirme Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC.</div> <div>?</div> <div>Elle f¨¦licite ¨¦galement le juge Murray Sinclair, pr¨¦sident de la Commission, ?ainsi que les commissaires Marie Wilson et Wilton Littlechild : ? Pendant plus de cinq ans, ils ont pass¨¦ un si¨¨cle d¡¯histoire au peigne fin et recueilli le t¨¦moignage de survivants. Leurs recommandations sont historiques. Leur d¨¦vouement est remarquable. ?</div> <div>?</div> <div><strong>Aper?u des recommandations?</strong></div> <div>?</div> <ul><li>Que le gouvernement du Canada publie, de concert avec les peuples autochtones, une proclamation royale et un pacte de r¨¦conciliation afin de r¨¦affirmer la relation de nation ¨¤ nation entre les peuples autochtones et l¡¯¨¦tat.</li> <li>Que gouvernement nomme, ¨¤ la suite de consultations avec des organisations autochtones, une commission d¡¯enqu¨ºte publique sur les 1 200 femmes et jeunes filles autochtones assassin¨¦es ou disparues.</li> <li>Que le premier ministre du Canada publie un rapport annuel sur la ? situation des peuples autochtones ?.</li> <li>Que le gouvernement adopte la D¨¦claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.</li> <li>Que l¡¯ensemble des programmes des ¨¦coles canadiennes reconnaissent l¡¯impact des pensionnats.</li> <li>Qu¡¯un monument soit ¨¦rig¨¦ ¨¤ la m¨¦moire des survivants.</li> </ul><p><strong>Recommandation ¨¤ l¡¯intention des fonctionnaires</strong></p> <p>Une des recommandations nous importe particuli¨¨rement :</p> <ul><li>Que les gouvernements f¨¦d¨¦ral, provinciaux et territoriaux s¡¯assurent que les fonctionnaires sont form¨¦s sur l¡¯histoire et l¡¯h¨¦ritage culturel des peuples autochtones, incluant les pensionnats, les trait¨¦s, les droits et les lois des peuples autochtones ainsi que les relations qui les unissent ¨¤ l¡¯¨¦tat.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/human-rights">Human rights</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-affairs-and-northern-development-canada">Aboriginal Affairs and Northern Development Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/human-resources-section">Human Resources Section</a></li></ul></section> Thu, 04 Jun 2015 16:13:50 +0000 calugaj 3873 at/352 PSAC welcomes Truth and Reconciliation Commission¡¯s recommendations https://www.google.com//352/psac-welcomes-truth-and-reconciliation-commissions <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada (PSAC) is greatly encouraged by the Truth and Reconciliation Commission¡¯s <a href="http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=890">final report</a> and subsequent ?<a href="http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_English2.pdf">¡°Calls to Action.¡±</a></p> <p>Ninety-four recommendations call on all levels of government to take action to redress the disgraceful legacy of residential schools.</p> <p><strong>Background </strong></p> <p>Work began in June of 2008 to document and preserve indefinitely the stories of the First Nation, Inuit and M¨¦tis families who survived the system designed to ¡°Kill the Indian in the child.¡±?</p> <p>?¡°I have nothing but admiration and respect for those who had the courage to share their stories and relive the trauma that was brought on by residential schools. The loss of family connection, identity and the physical, sexual and spiritual abuse that went on has scarred seven generations of Aboriginal families.? This was clearly, an act of cultural genocide,¡± said ?PSAC National President Robyn Benson.</p> <p>Benson also praised the work of Chairperson Justice Murray Sinclair, Dr Marie Wilson and Chief Wilton Littlechild in their role as Commissioners, ?¡°The selfless dedication of those who for more than 5 years listened to the stories of survivors, sifted through 100 years of evidence, all to come up with this historic series of recommendations is truly remarkable.¡±</p> <p><strong>Report recommendations</strong></p> <ul><li>the government of Canada jointly develop with Aboriginal peoples a Royal Proclamation of Reconciliation to reaffirm the nation-to-nation relationship between Aboriginal peoples and the Crown;</li> <li>a public enquiry into the more than 1200 Aboriginal women who have been murdered or gone missing be established;</li> <li>an annual ¡°State of Aboriginal Peoples¡± report be developed;</li> <li>the government of Canada adopt the United Nations <em>Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</em>;</li> <li>curricula describing the impacts of the residential school system be developed and delivered in all Canadian schools; and that,</li> <li>a monument to all survivors be erected.</li> </ul><p><strong>Recommendation for public service workers </strong></p> <p>One recommendation is particularly close to home:</p> <ul><li>A call for all public servants to be educated on the history and legacy of Aboriginal peoples, residential schools, treaties and Aboriginal rights, Indigenous law and Aboriginal Crown Relations.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-issues">Indigenous Issues</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/racism">Racism</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/aboriginal-affairs-and-northern-development-canada">Aboriginal Affairs and Northern Development Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/programs-section">Programs Section</a></li></ul></section> Thu, 04 Jun 2015 16:07:19 +0000 calugaj 3872 at/352