มาเก๊าบาคาร่า_รองรับระบบบนมือถือ _เว็บพนันบอล ฝากขั้นต่ํา100 https://www.google.com//352/topics/citizenship-and-immigration-canada en L¡¯AFPC continue de d¨¦fendre les int¨¦r¨ºts de ses membres ¨¤ Vegreville https://www.google.com//352/node/6909 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>¨¤ la mi-juin, l'AFPC s'est pr¨¦sent¨¦e devant la Commission f¨¦d¨¦rale des relations de travail pour d¨¦fendre les droits des membres de l'AFPC-SEIC au Centre de traitement des demandes (CTD) de Vegreville, en Alberta.</p> <p>En octobre 2016, le minist¨¨re de la Citoyennet¨¦ et de l'Immigration du Canada a annonc¨¦ ¨¤ ses employ¨¦s que le CTD fermerait ses portes avant l'expiration du bail, au d¨¦but de 2019. C¡¯est ¨¤ un auditoire stup¨¦fait qu'il a affirm¨¦ qu¡¯apr¨¨s presque 25 ans dans la collectivit¨¦, le Centre d¨¦m¨¦nagerait ¨¤ Edmonton, qui se trouve ¨¤ 100 km ¨¤ l'ouest de Vegreville.</p> <p>Cette nouvelle a ¨¦t¨¦ d¨¦vastatrice pour les employ¨¦s ainsi que pour la municipalit¨¦, qui compte 5?800 habitants. Le minist¨¨re de la Citoyennet¨¦ et de l'Immigration est le plus important employeur de la ville, avec un effectif total de quelque 280 personnes.</p> <p>Dans le cadre du processus de planification de la r¨¦installation, le minist¨¨re a calcul¨¦ que si chaque employ¨¦ nomm¨¦ pour une p¨¦riode ind¨¦termin¨¦e choisissait de d¨¦m¨¦nager, il en co?terait environ 7,3?millions de dollars. Il a aussi calcul¨¦ que si chaque employ¨¦ nomm¨¦ pour une p¨¦riode ind¨¦termin¨¦e se pr¨¦valait de l'indemnit¨¦ de d¨¦part en vertu de l'Appendice sur le r¨¦am¨¦nagement des effectifs, le co?t serait plut?t de 6,8?millions de dollars.</p> <h2>??Garantie d'offre d'emploi raisonnable??</h2> <p>Peu apr¨¨s l'annonce du d¨¦m¨¦nagement, le premier ministre Justin Trudeau a indiqu¨¦ que le minist¨¨re paierait les frais de r¨¦installation des employ¨¦s permanents qui voudraient d¨¦m¨¦nager, et que ceux qui choisiraient de ne pas partir recevraient une indemnit¨¦.</p> <p>En avril 2017, 150 employ¨¦s permanents ont re?u un avis officiel de r¨¦installation les informant qu¡¯ils disposaient de six mois pour d¨¦cider s'ils voulaient ou non d¨¦m¨¦nager. Ce droit leur est conf¨¦r¨¦ en vertu de leur convention collective, qui pr¨¦voit aussi une allocation de d¨¦m¨¦nagement.?</p> <p>Mais ensuite, le minist¨¨re a d¨¦cid¨¦ qu'aucune indemnit¨¦ ne serait vers¨¦e aux employ¨¦s qui refuseraient la r¨¦installation. Il a plut?t choisi de leur imposer un ultimatum : accepter d'¨ºtre r¨¦install¨¦s ou ¨ºtre mis ¨¤ pied. Le minist¨¨re a justifi¨¦ sa d¨¦cision en affirmant que les employ¨¦s qui refusaient la r¨¦installation avaient re?u une ??garantie d'offre d'emploi raisonnable??, bien qu'il n'y ait pas d'autres emplois au sein de l'administration f¨¦d¨¦rale ¨¤ Vegreville. Les employ¨¦s sont donc forc¨¦s de choisir entre une offre d'emploi dite ??raisonnable?? ¨¤ Edmonton ¨C celle qu'ils viennent de refuser ¨C ou ¨ºtre cong¨¦di¨¦s.?</p> <p>Le syndicat <a href="http://syndicatafpc.ca/non-fermeture-du-centre-vegreville?_ga=2.189679593.310424988.1530205485-899796243.1530205485">lutte contre cette d¨¦cision depuis</a>, et l'audience de la Commission des relations de travail a eu lieu pour contester cette d¨¦cision.</p> <h2>Des cons¨¦quences d¨¦vastatrices</h2> <p>Le mois dernier, 159 employ¨¦s s'¨¦taient vu offrir une r¨¦installation. Seules 89 personnes ont accept¨¦ la premi¨¨re offre de d¨¦m¨¦nagement. Quinze autres ont accept¨¦ la deuxi¨¨me ??offre??, pour un total de 105. Plusieurs d'entre elles ont dit avoir pris cette d¨¦cision sous la contrainte parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix.?</p> <p>Au total, 28 employ¨¦s ont d¨¦missionn¨¦, pris leur retraite ou quitt¨¦ leur emploi pour aller travailler ailleurs au Canada.</p> <p>Les 27 autres travaillent toujours au CTD et seront mis ¨¤ pied au mois d'ao?t, lorsque le Centre fermera ses portes. En raison de la fa?on dont le minist¨¨re a g¨¦r¨¦ ce dossier, ils n'obtiendront pas un seul sou en vertu de l'Appendice sur le r¨¦am¨¦nagement des effectifs.?</p> <p><b>Pas d¡¯indemnit¨¦.</b></p> <p>L'AFPC a fait valoir que les employ¨¦s qui choisissent de ne pas d¨¦m¨¦nager devraient avoir droit aux ??options?? pr¨¦vues ¨¤ l'Appendice sur le r¨¦am¨¦nagement des effectifs, dont une mesure de soutien ¨¤ la transition pouvant aller jusqu'¨¤ 52?semaines de salaire et la possibilit¨¦ d'avoir acc¨¨s ¨¤ une indemnit¨¦ d'¨¦tudes pouvant atteindre 15?000?$.</p> <p>Nous avons aussi soutenu que cette voie aurait d? ¨ºtre offerte ¨¤ tous les employ¨¦s d¨¨s le d¨¦but, et que m¨ºme ceux qui ont d¨¦cid¨¦ d¨¨s le d¨¦part de proc¨¦der ¨¤ la r¨¦installation auraient d? avoir ce choix.</p> <p>Au cours de l'audience, nous avons entendu le t¨¦moignage ¨¦mouvant de cinq femmes qui travaillent au CTD de Vegreville. Leur cong¨¦diement imminent a eu des cons¨¦quences d¨¦vastatrices sur leur vie. La plupart des travailleurs et travailleuses qui ne peuvent pas d¨¦m¨¦nager ont une ferme, de jeunes enfants ou des parents vieillissants. Le processus a cr¨¦¨¦ de l'anxi¨¦t¨¦, des probl¨¨mes de sant¨¦ mentale et des difficult¨¦s financi¨¨res. Le syndicat soutient que ces probl¨¨mes auraient pu ¨ºtre att¨¦nu¨¦s si les employ¨¦s avaient eu acc¨¨s aux options qu'on aurait d? leur offrir.</p> <p>Si le minist¨¨re avait suivi le bon processus, de nombreux travailleurs auraient eu droit ¨¤ une pension anticip¨¦e sans p¨¦nalit¨¦. Mais ce n'est pas le cas, en raison de la fa?on dont il a choisi de proc¨¦der.</p> <h2>D'un m¨¦pris insensible</h2> <p>M¨ºme ceux qui ont accept¨¦ de d¨¦m¨¦nager ¨¤ Edmonton subissent des r¨¦percussions n¨¦gatives. Avec la fermeture du plus grand employeur de Vegreville, le march¨¦ immobilier s'est effondr¨¦. Les membres sont incapables de vendre leur maison, ce qui rend encore plus difficile l'acc¨¨s au march¨¦ plus dispendieux d'Edmonton.?</p> <p>Nous avons soutenu que les mesures prises par le minist¨¨re t¨¦moignent d'un m¨¦pris insensible en ce qui a trait aux cons¨¦quences de la r¨¦installation sur les employ¨¦s, et que l'employeur avait de toute ¨¦vidence le choix d'offrir ou non une indemnit¨¦ ¨¤ ses employ¨¦s.</p> <p>Nous avons demand¨¦ ¨¤ l'arbitre d'ordonner ¨¤ l'employeur d'offrir aux employ¨¦s qui ne veulent pas d¨¦m¨¦nager les indemnit¨¦s pr¨¦vues ¨¤ l'Appendice sur le r¨¦am¨¦nagement des effectifs</p> <p>Le CTD de Vegreville traite des milliers de demandes pour le minist¨¨re de la Citoyennet¨¦ et de l'Immigration, comme les demandes de r¨¦sidence permanente et temporaire, qui comprennent les permis d'¨¦tudes et de travail, les demandes de visa de visiteur ainsi que les demandes d'immigration pour la r¨¦unification des familles. Avec un effectif permanent important, le Centre de Vegreville a ¨¦t¨¦ le centre de traitement des demandes le plus productif du minist¨¨re, assumant souvent le surplus de travail d'autres centres en utilisant son ??syst¨¨me de traitement ¨¦lectronique des demandes??.</p> <p>Lorsque le CTD d'Edmonton ouvrira ses portes, le 4 septembre, le tiers de la main-d'?uvre sera enti¨¨rement nouvelle. Nous avons fait valoir que la capacit¨¦ du CTD ¨¤ traiter les demandes prendra des mois pour se remettre du d¨¦m¨¦nagement.</p> <p>Par cons¨¦quent, l'AFPC a ¨¦galement propos¨¦ que les employ¨¦s qui ne d¨¦m¨¦nagent pas soient prolong¨¦s au-del¨¤ de septembre et qu'ils soient autoris¨¦s ¨¤ faire du t¨¦l¨¦travail ou que le minist¨¨re maintienne un bureau satellite de transition.</p> <p>Jusqu'¨¤ pr¨¦sent, le minist¨¨re a rejet¨¦ les deux options.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li></ul></section> Thu, 28 Jun 2018 20:34:23 +0000 brownt 6909 at/352 PSAC continues to defend interests of Vegreville members https://www.google.com//352/psac-continues-defend-interests-vegreville-members <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>PSAC went in front of the federal Labour Board mid-June to fight for the rights of PSAC/CEIU members at the Case Processing Centre (CPC) in Vegreville, Alberta.</p> <p>In October of 2016, the Department of Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC) <a href="http://prairies.psac.com/home/federal-liberals-urged-reverse-planned-closure-vegreville-processing-centre">told its employees</a> that the CPC would close before the lease ran out in early 2019. They told a stunned audience that after almost 25 years in the community, the Centre would be moving to Edmonton, which is 100 km to the west of Vegreville.</p> <p>The news of the closure <a href="/352/psac-demands-halt-closure-vegreville-case">was devastating to employees</a>, as well as the town, which has a population of 5,800. IRCC is the largest employer in town, with a total workforce of about 280.</p> <p>In the process of planning the relocation, the department calculated that if every indeterminate employee chose to relocate, the cost would be about $7.3 million. They also calculated that if every indeterminate employee accessed the separation benefits under the Workforce Adjustment (WFA) Appendix, the cost would instead be $6.8 million.</p> <h2>¡°Guaranteed reasonable job offer¡±</h2> <p>Shortly after the move was announced, PM Justin Trudeau told a Town Hall audience that the department would be paying the relocation costs of those permanent employees who wanted to move ¨C and that there would be ¡°compensation and packages¡± for those who chose not to relocate.</p> <p>In April of 2017, 150 permanent employees were given formal notice of relocation, with six months to decide if they wanted to move with their position. This is a right they have under their collective agreement, which then provides relocation benefits.</p> <p>But then the department said that for employees who said no to the relocation, there would be no packages. Instead they would force an ultimatum on employees: either move with the position or be laid off. The rationale for this was that employees who turned down the relocation were given a ¡°guaranteed reasonable job offer¡± ¨C despite the fact there are no other federal government jobs in Vegreville. Employees would then be forced to choose between a ¡°reasonable¡± job offer in Edmonton ¨C the one they just turned down ¨C or be laid off.</p> <p>The union <a href="/352/stop-closure-vegreville-immigration-centre">has been fighting them ever since</a>, and the Labour Board hearing was held to challenge that decision.</p> <h2>Devastating impact</h2> <p>As of last month, a total of 159 employees had been offered relocation. Only 89 people accepted the first offer to move. Another 15 employees have now accepted the second ¡°offer¡± for a total of 105.</p> <p>Many of those have said they have made this choice under duress because they were not being given another choice.</p> <p>A total of 28 employees have either resigned, retired, or left to take jobs elsewhere in Canada.</p> <p>The remaining 27 are still working at the CPC and will be laid off at the end when the CPC closes in August. Because of the way the department managed the process, they won¡¯t get a single dime of benefit under the WFA Appendix.</p> <p><strong>No packages. No compensation.</strong></p> <p>PSAC argued that employees choosing not to make the move should be entitled to the ¡°options¡± under the WFA Appendix ¨C which includes a Transition Support Measure of up to a 52 weeks salary, and the possibility of accessing an Education Allowance of up to $15,000.</p> <p>We also argued that this should have been the path offered to all employees right from the beginning, and that even those who initially decided to make the relocation might have chosen otherwise.</p> <p>During the hearing we heard the emotional testimony of five women who work at CPC. Their pending layoff has had a devastating impact on their lives. Most of the workers who cannot move have farms, young children, aging parents. The process has created anxiety, mental health issues and financial hardship. The union argues these could have been mitigated if workers had access to the options they should have.</p> <p>Had the department used the right process, many workers would have been entitled to early pensions without penalty. This too is being denied by the department¡¯s actions.</p> <h2>A callous disregard</h2> <p>Even those who agreed to relocate to Edmonton are negatively impacted. With the largest employer in Vegreville shutting its doors, the real estate market has plummeted. Members are unable to sell their homes, making it even more difficult to buy into the more expensive market in Edmonton.</p> <p>We have argued that the department¡¯s actions show callous disregard for the impact of the relocation on employees, and that options were clearly open to the employer to allow access to the packages.</p> <p>The adjudicator has been asked to order the employer to offer employees not wanting to make the move to have access to the compensation packages under the Appendix.</p> <p>CPC Vegreville processes thousands of applications for IRCC, such as permanent and temporary resident applications which include, student study permits, work permits, visitor applications as well as family unification immigration requests. With a large permanent workforce, the Centre has been IRCC¡¯s most productive Case Processing Centres, often taking on overflow work from other Centres using their ¡°electronic application processing system¡± (EAPS).</p> <p>When CPC Edmonton opens its doors on September 4<sup>th</sup>, fully one-third of the workforce will be brand new. We have argued that the CPC¡¯s capacity to process applications is going to take months to recover from the move.</p> <p>As a result, PSAC has also proposed that employees not making the move be extended past September, and that they either be allowed to telework, or that IRCC maintain a small transitional satellite office.</p> <p>So far, the department has rejected both options.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li></ul></section> Thu, 28 Jun 2018 20:25:07 +0000 brownt 6908 at/352 F¨ºter l¡¯anniversaire du gouvernement lib¨¦ral? ¨¤ Vegreville, le c?ur n¡¯y est pas. https://www.google.com//352/node/6184 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le 19 octobre, le gouvernement lib¨¦ral de Justin Trudeau aura deux ans. Ce m¨ºme jour est aussi la date d¡¯¨¦ch¨¦ance qu¡¯il impose au personnel du Centre de traitement des demandes d¡¯immigration de Vegreville. Sa d¨¦cision de fermer le Centre pour le r¨¦installer ¨¤ Edmonton signifie que 250 travailleuses et travailleurs de Vegreville seront plut?t occup¨¦s le jour de l¡¯anniversaire des lib¨¦raux. En effet, ils devront d¨¦cider s¡¯ils vont d¨¦raciner leur famille pour d¨¦m¨¦nager ¨¤ Edmonton, se taper trois heures de route tous les jours ou quitter l¡¯emploi qu¡¯ils aiment.</p> <p>??En 2015, le premier ministre Trudeau et le parti lib¨¦ral du Canada ont fait de grandes promesses ¨¦lectorales?: ¨¦couter les fonctionnaires et assurer la p¨¦rennit¨¦ des collectivit¨¦s canadiennes, tant urbaines que rurales??, a d¨¦clar¨¦ Marianne Hladun, vice-pr¨¦sidente r¨¦gionale ex¨¦cutive de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) dans la r¨¦gion des Prairies. ??Nous demandons au premier ministre de se rappeler ces promesses et de r¨¦voquer sa d¨¦cision de fermer le Centre de traitement de Vegreville.??</p> <p>La fermeture aura des cons¨¦quences absolument d¨¦sastreuses sur les travailleurs, leurs familles, la collectivit¨¦ de Vegreville et les localit¨¦s environnantes. Elle entra?nera la perte d¡¯autres emplois, la fermeture d¡¯entreprises et la baisse de la valeur des propri¨¦t¨¦s. L¡¯assiette fiscale en sera affaiblie, ce qui compliquera d¡¯autant plus la gestion des h?pitaux, des ¨¦coles et d¡¯autres services communautaires essentiels. Depuis plus de 20 ans, le Centre de traitement est un pilier essentiel de Vegreville. Environ 5 % de la population (250 personnes) y travaillent, ce qui en fait l¡¯un des plus importants employeurs de la ville.</p> <p>??Ce que vous demandez aux travailleurs est irr¨¦aliste. Imaginez : pour garder l¡¯emploi qu¡¯ils aiment et qu¡¯ils occupent depuis des ann¨¦es, ils doivent soit quitter la ville, donc vendre leur maison, soit faire 100 km pour se rendre ¨¤ Edmonton, a d¨¦clar¨¦ la vice-pr¨¦sidente r¨¦gionale Hladun. Le 19 octobre est le deuxi¨¨me anniversaire de votre gouvernement. Vous avez eu amplement de temps en deux ans pour manifester votre respect envers les fonctionnaires et les collectivit¨¦s o¨´ ils vivent et travaillent.??</p> <p>Nous savons d¨¦j¨¤ que le co?t du d¨¦m¨¦nagement sera plus ¨¦lev¨¦ que pr¨¦vu. Il faudrait donc r¨¦fl¨¦chir ¨¤ nouveau ¨¤ ce projet. L¡¯AFPC exhorte le gouvernement f¨¦d¨¦ral ¨¤ collaborer imm¨¦diatement avec le syndicat, le personnel du Centre et la population de Vegreville pour en arriver ¨¤ une solution qui convienne ¨¤ tous.</p> <p><em>L¡¯AFPC repr¨¦sente plus de 170 000 membres partout au pays, dont 250 au Centre de traitement de Vegreville.</em><em> Le SEIC est un ¨¦l¨¦ment de l¡¯AFPC repr¨¦sentant la vaste majorit¨¦ du personnel de Service Canada, d¡¯Emploi et D¨¦veloppement social Canada, de Citoyennet¨¦ et Immigration Canada et de la Commission de l'immigration et du statut de r¨¦fugi¨¦ du Canada.?</em></p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/workforce-adjustment">Workforce adjustment</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/prairies">Prairies</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Thu, 21 Sep 2017 17:05:36 +0000 clawson 6184 at/352 Happy Anniversary Liberal Government? Not in Vegreville https://www.google.com//352/happy-anniversary-liberal-government-not <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>In one month ¨C on October 19, 2017 -? it will be the second anniversary of Prime Minister Justin Trudeau¡¯s Liberal government. It is also day that the federal government has chosen to impose as a deadline for employees of the Vegreville Immigration Centre.?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/workforce-adjustment">Workforce adjustment</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/prairies">Prairies</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Thu, 21 Sep 2017 17:02:33 +0000 clawson 6183 at/352 CISR : Les conservateurs continuent de couper malgr¨¦ la crise des r¨¦fugi¨¦s https://www.google.com//352/node/4129 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Des membres de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui travaillent ¨¤ la Commission de l¡¯immigration et du statut de r¨¦fugi¨¦ du Canada (CISR) ¨¤ Calgary ont r¨¦cemment appris que leurs postes seront abolis. La CISR effectue ces coupes malgr¨¦ la crise des r¨¦fugi¨¦s syriens qui s¨¦vit actuellement et le fait que de nombreuses personnes demandent au gouvernement canadien d¡¯en faire plus.</p> <p>Le personnel du greffe du bureau de Calgary fournit de l¡¯aide aux membres de la Commission appel¨¦s ¨¤ trancher concernant les demandes d¡¯asile. Six des sept postes actuels seront ¨¦limin¨¦s et cette d¨¦cision a ¨¦t¨¦ prise sans que le syndicat ait ¨¦t¨¦ consult¨¦.</p> <p>Des porte-parole du Syndicat de l¡¯Emploi et de l¡¯Immigration du Canada (SEIC), un ¨¦l¨¦ment de l¡¯AFPC, ont rencontr¨¦ des repr¨¦sentants du Minist¨¨re cette semaine et leur ont fait part de leurs inqui¨¦tudes. L¡¯employeur a toutefois fait fi des pr¨¦occupations du syndicat et proc¨¦d¨¦ tel que pr¨¦vu.</p> <p>??Ces mesures t¨¦moignent d¡¯un manque de pr¨¦voyance et de compassion compte tenu de la crise des r¨¦fugi¨¦s syriens, d¨¦plore Marco Angeli, pr¨¦sident du SEIC. Nous nous opposons fortement ¨¤ toute r¨¦duction ou coupe dans les services offerts par la CISR, surtout en ce moment. Au lieu de couper, il faudrait plut?t ajouter des ressources.??</p> <p>L¡¯AFPC a <a href="http://syndicatafpc.ca/afpc-gouvernement-doit-agir-allouer-ressources?_ga=1.16044016.736390386.1405466073">enjoint le gouvernement</a> d¡¯accueillir plus de r¨¦fugi¨¦s syriens et d¡¯allouer les ressources n¨¦cessaires pour que le Canada puisse mieux r¨¦pondre ¨¤ la crise.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Thu, 17 Sep 2015 14:39:02 +0000 pilona 4129 at/352 More cuts at Immigration and Refugee Board despite need for crisis response https://www.google.com//352/more-cuts-immigration-and-refugee-board-despite <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>PSAC members working at the Immigration and Refugee Board office in Calgary were recently told that their jobs will be abolished. The IRB is making these cuts despite the ongoing Syrian refugee crisis and calls for Canada to do more.</p> <p>Out of the seven positions at the Registry in the Calgary office, six are being eliminated. ?These employees provide assistance to members of the IRB who make decisions regarding refugee claims.</p> <p>There was no prior consultation with the union before this decision was made. Union representatives from the Canada Employment and Immigration Union (CEIU), a component of the PSAC, met with the department this week and expressed concerns with these cuts. Unfortunately, management ignored the union¡¯s concerns and went ahead with their plans.</p> <p>¡°This move is premature and insensitive, given the current Syrian refugee crisis,¡± said CEIU President Marco Angeli, ¡°We are firmly opposed to any reduction or cuts to the IRB, especially right now when it is clear that more resources are needed, not more cuts.¡±</p> <p>PSAC has <a href="/352/psac-calls-government-do-right-thing-and-commit">called on the government</a> to bring in more Syrian refugees and to commit the necessary resources so Canada can adequately respond to this crisis.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/cutbacks">Cutbacks</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/citizenship-and-immigration-canada">Citizenship and Immigration Canada</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Thu, 17 Sep 2015 14:36:48 +0000 pilona 4128 at/352