รับสมัครพนักงานคาสิโน 2560_เครดิตฟรีวันเกิด_ไพ่ป๊อกเด้ง ออนไลน์ apk https://www.google.com//352/topics/transport-canada en La majorit¨¦ de la population canadienne s¡¯oppose ¨¤ la privatisation des a¨¦roports https://www.google.com//352/node/5831 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>?</p> <p>Un r¨¦cent sondage r¨¦v¨¨le que 53% de la population canadienne s¡¯oppose ¨¤ la privatisation des plus grands a¨¦roports du pays. ¨¤ l¡¯automne dernier, le ministre des Finances, Bill Morneau, a ¨¦mis cette id¨¦e, mais aucune d¨¦cision n¡¯a encore ¨¦t¨¦ prise.</p> <p>Robyn Benson, pr¨¦sidente de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a d¨¦clar¨¦ que ??cette id¨¦e de vendre nos a¨¦roports fait partie d¡¯une tendance inqui¨¦tante??. Elle estime ¨¦galement que ??si nous vendons ce qui constitue nos joyaux de la Couronne pour gagner rapidement de l¡¯argent, nous payerons les frais. Le ministre Morneau devrait imm¨¦diatement revenir sur sa proposition??.</p> <p>Le sondage publi¨¦ le 26?avril sur le site <a href="http://angusreid.org/airport-privatization/">Angus Reid Institute</a>?<em>(anglais seulement)</em> r¨¦v¨¨le ¨¦galement que 46% des Canadiens et Canadiennes craignent que cela puisse empirer l¡¯exp¨¦rience des voyageurs. Les a¨¦roports et les compagnies a¨¦riennes ont r¨¦agi n¨¦gativement ¨¤ l¡¯id¨¦e du ministre. Ils ont exprim¨¦ des inqui¨¦tudes quant ¨¤ l¡¯augmentation du co?t du transport a¨¦rien.</p> <p>??La plupart de nos a¨¦roports sont des organismes sans but lucratif. Une fois "privatis¨¦s", ils devront commencer ¨¤ g¨¦n¨¦rer des b¨¦n¨¦fices de plus en plus importants pour leurs nouveaux investisseurs priv¨¦s. Cela entrainerait une augmentation des frais de passagers et compromettrait la qualit¨¦ du service et la s¨¦curit¨¦??, a d¨¦clar¨¦ Christine Collins, pr¨¦sidente de l¡¯Union canadienne des employ¨¦s des transports (<a href="http://www.ucte.ca/">UCET</a>), un El¨¦ment de l¡¯AFPC.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/transport-canada">Transport Canada</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/gettyimages-506849412.jpg" width="3000" height="2000" alt="A¨¦roport" title="A¨¦roport" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Mon, 01 May 2017 19:32:17 +0000 choquej 5831 at/352 Majority of Canadians oppose airport privatization https://www.google.com//352/majority-canadians-oppose-airport-privatization <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p><a href="http://angusreid.org/airport-privatization/">A recent poll</a> demonstrates that 53 per cent of Canadians are against privatizing our largest airports. After raising it in the fall, Finance Minister Bill Morneau has yet to rule out selling public airport lands and assets.?</p> <p>¡°This idea to sell our airports is part of a disturbing trend,¡± said Robyn Benson, President of the Public Service Alliance of Canada (PSAC), ¡°Trying to make a quick buck of one of our most valuable assets means we will be paying more down the road. The Minister needs to take this off the table, now¡±.</p> <p><a href="http://angusreid.org/airport-privatization/">The Angus Reid Institute survey</a>, released April 26, also found that 46 per cent of Canadians are concerned this could worsen their travelling experience. Airports and airlines have reacted negatively to the idea, voicing concerns that it could increase the cost of air travel.</p> <p>¡°Most of our airports are currently non-profit entities. Once they are ¡°profitized¡±, they will need to start making bigger and bigger profits for their new private investors,¡± said Christine Collins, President of the Union of Canadian Transportation Employees (<a href="http://www.ucte.ca/">UCTE</a>), a component of PSAC. ¡°This could mean higher passenger fees and compromising on service quality, safety, and security¡±.?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/topics/transport-canada">Transport Canada</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/privatization">Privatization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/gettyimages-506849412.jpg" width="3000" height="2000" alt="Airport" title="Airport" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Mon, 01 May 2017 19:24:40 +0000 choquej 5830 at/352