เกมส์สล้อตออนไลน์แบบง่าย_ทางเข้า zeny point_คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องโหลด https://www.google.com//352/trade-issues en La lib¨¦ration de syndicalistes bangladais : une belle victoire pour le mouvement syndical https://www.google.com//352/node/5686 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>En d¨¦cembre 2016, 35 syndicalistes et travailleurs du textile avaient ¨¦t¨¦ arr¨ºt¨¦s au Bangladesh pour avoir particip¨¦ ¨¤ des manifestations. Grace ¨¤ une intense campagne syndicale, la majorit¨¦ ont ¨¦t¨¦ relach¨¦s derni¨¨rement et les autres devraient l¡¯¨ºtre sous peu.</p> <p>Face ¨¤ la r¨¦pression exerc¨¦e par le gouvernement bangladais, les cinq groupes suivants ont mont¨¦ cette campagne?: le collectif Clean Clothes Campaign, Amnistie internationale, le regroupement Global Unions, IndustriALL et UNI.</p> <h3><strong>Le mouvement syndical canadien se mobilise</strong></h3> <p>Au Canada, le Congr¨¨s du travail du Canada, l¡¯AFPC, le SCFP, les M¨¦tallos, UNIFOR, les TUAC et la FEESO se sont mobilis¨¦s pour r¨¦clamer la lib¨¦ration des leaders emprisonn¨¦s.</p> <p>Ainsi, dans <strong><a href="http://syndicatafpc.ca/lettre-adressee-ministre-affaires-etrangeres">une lettre adress¨¦e ¨¤ Chrystia Freeland</a></strong>, ministre des Affaires ¨¦trang¨¨res, les syndicats lui ont fait part de leur position?: le gouvernement du Canada doit s¡¯assurer que les v¨ºtements import¨¦s du Bangladesh sont fabriqu¨¦s dans des usines qui offrent des conditions de travail d¨¦centes et conformes aux droits de la personne.</p> <p>En 2016, le Canada a import¨¦ pour environ 1,4 milliard de dollars de textiles et de v¨ºtements du Bangladesh, et ce, en franchise de droits selon le Tarif de pr¨¦f¨¦rence g¨¦n¨¦ral.</p> <p><a href="http://syndicatafpc.ca/lettre-adressee-ministre-affaires-etrangeres">La lettre adress¨¦e ¨¤ Chrystia Freeland, ministre des Affaires ¨¦trang¨¨res</a></p> <p>?</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/dsc_0729.jpg" width="3008" height="2008" alt="Rassemblement de solidarit¨¦ pour Bangladesh" title="Bangladesh solidarity rally" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Left Half</div> </div> </div> Fri, 03 Mar 2017 15:54:49 +0000 calugaj 5686 at/352 Unions successfully campaign for release of imprisoned Bangladeshi labour leaders https://www.google.com//352/unions-successfully-campaign-release-imprisoned <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>In Bangladesh, 35 unionists and garment workers were arrested for participating in protests in December 2016. After a union campaign, the majority have since been released, and the remaining should be released soon.</p> <p>The international campaign against the Bangladesh government¡¯s crackdown on the labour movement was led by the Clean Clothes Campaign, Amnesty International, Global Unions, IndustriALL and UNI.</p> <h3><strong>Canadian labour organizations mobilize</strong></h3> <p>In Canada, the Canadian Labour Congress, PSAC, CUPE, USW, UNIFOR, UFCW and OSSTF mobilized to call for the release of the imprisoned leaders.?</p> <p>In a <a href="/352/letter-foreign-affairs-minister-chrystia-freeland"><strong>letter to Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland</strong></a>, the unions have demanded that the Canadian government ensure that the garments we import from Bangladesh are sourced responsibly and manufactured under conditions that respect international human and labour rights.</p> <p>In 2016, Canada imported about $1.4 billion worth of textile and garments from Bangladesh, duty free under the General Preferential Tariff.</p> <p><a href="/352/letter-foreign-affairs-minister-chrystia-freeland">L</a><a href="/352/letter-foreign-affairs-minister-crystia-freeland">etter to Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland</a></p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/dsc_0729.jpg" width="3008" height="2008" alt="Bangladesh solidarity rally" title="Bangladesh solidarity rally" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Left Half</div> </div> </div> Fri, 03 Mar 2017 15:17:25 +0000 calugaj 5683 at/352 AECG : un accord n¨¦faste pour les Canadiens https://www.google.com//352/node/4661 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Les syndicats canadiens affili¨¦s ¨¤ l¡¯Internationale des services publics (ISP), une f¨¦d¨¦ration internationale qui repr¨¦sente 20 millions de travailleurs partout dans le monde, sont <a href="http://www.world-psi.org/fr/isp-canada-declaration-sur-laecg-et-le-sji">vivement oppos¨¦s</a> ¨¤ l¡¯Accord ¨¦conomique et commercial global (AECG) Canada-UE, en d¨¦pit des changements apport¨¦s r¨¦cemment aux dispositions sur les investissements.</p> <p>L¡¯AECG ¨¦tait un point important ¨¤ l¡¯ordre du jour de la r¨¦union des affili¨¦s nord-am¨¦ricains de l¡¯ISP, qui s¡¯est tenue les 3 et 4 mars 2016 ¨¤ Ottawa. L¡¯AFPC ¨¦tait l¡¯h?te de la r¨¦union.</p> <p>??Nous voulons nous assurer que les syndicats et parlementaires europ¨¦ens comprennent qu¡¯¨¤ notre avis, l¡¯AECG demeure une mauvaise entente, car elle donne aux soci¨¦t¨¦s ¨¦trang¨¨res le pouvoir de contourner les tribunaux nationaux et de poursuivre les gouvernements s¡¯ils croient qu¡¯une d¨¦cision relative aux politiques publiques pourrait nuire ¨¤ leurs profits??, a d¨¦clar¨¦ Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC.</p> <p>??L¡¯AFPC continuera de travailler avec les autres syndicats canadiens du secteur public afin de mobiliser la population contre les dispositions nuisibles de l¡¯AECG, car celui-ci risque de pr¨¦parer le terrain ¨¤ d¡¯autres accords comme le PTCI et le PTP??, a-t-elle ajout¨¦.</p> <p>Lors de cette rencontre, copr¨¦sid¨¦e par Robyn Benson, les <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153616377043422.1073741851.163336718421&amp;type=3">affili¨¦s nord-am¨¦ricains de l¡¯ISP</a> et des repr¨¦sentants des secteurs publics ont pr¨¦sent¨¦ leurs rapports et parl¨¦ d¡¯enjeux importants, comme la syndicalisation, les droits des travailleuses et travailleurs et la lutte contre la privatisation.</p> <h3>Probl¨¨mes li¨¦s ¨¤ l¡¯AECG</h3> <ul><li>Les soci¨¦t¨¦s ¨¦trang¨¨res exerceraient un pouvoir sans pr¨¦c¨¦dent pour contourner les tribunaux nationaux et pourraient poursuivre notre gouvernement si une d¨¦cision relative aux politiques publiques les emp¨ºchait de g¨¦n¨¦rer des b¨¦n¨¦fices.</li> <li>Le co?t des produits pharmaceutiques augmenterait de 1 milliard de dollars par ann¨¦e.</li> <li>Il serait plus compliqu¨¦ de rem¨¦dier aux privatisations infructueuses dans des secteurs comme la sant¨¦, l¡¯eau ou l¡¯¨¦nergie ou d¡¯¨¦largir les services publics ¨¤ l¡¯avenir.</li> <li>Les droits des provinces, des municipalit¨¦s, des ¨¦coles et des h?pitaux seraient limit¨¦s pour optimiser le rendement de leurs d¨¦penses en favorisant l¡¯achat de biens et de services locaux.</li> </ul><h3>Rappel</h3> <ul><li>Le Canada est le pays d¨¦velopp¨¦ qui fait l¡¯objet du plus grand nombre de poursuites en vertu des r¨¨gles actuelles encadrant les droits des investisseurs de l¡¯AL¨¦NA.?</li> <li>Nous avons d¨¦j¨¤ vers¨¦ plus de 200 millions de dollars ¨¤ des soci¨¦t¨¦s.</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 11 Apr 2016 19:30:42 +0000 choquej 4661 at/352 CETA: a terrible deal for Canadians https://www.google.com//352/ceta-terrible-deal-canadians <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Canadian unions affiliated to Public Services International, the global union that represents 20 million public sector workers world-wide, say their <a href="http://www.world-psi.org/en/psi-canada-statement-ceta-and-ics">strong objection</a> to the Canada-EU Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) stands despite recent backroom changes to the investment provisions in the trade deal.</p> <p>CETA was a key agenda item at the recent meeting of the North American PSI affiliates, hosted by the PSAC? March 3- 4 in Ottawa.</p> <p>¡°We want to make sure that European parliamentarians and unions understand it is our position that CETA remains a terrible deal that gives foreign corporations the power to sidestep domestic courts and sue governments if they think a public policy decision could interfere with their profit-making,¡± said Robyn Benson, PSAC National President.</p> <p>¡°PSAC will also continue to work with other Canadian public sector unions to sensitize Canadians and mobilize against the dangerous provisions in CETA as it will most likely pave the way for other agreements such as the TTIP and TPP,¡± she added. ??</p> <p>Co-chaired by PSAC National President Robyn Benson, the meeting heard reports of <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153616377043422.1073741851.163336718421&amp;type=3">PSI North American affiliates</a> and some public service sectors.?Presentations were made on important issues such as organizing, labour rights, and privatization.</p> <h3>Problems with CETA</h3> <ul><li>Foreign corporations would have unprecedented power to sidestep domestic courts and sue our government if a public policy decision is deemed to prevent future profit</li> <li>Cost of pharmaceuticals would increase by 1 billion per year</li> <li>It would be harder to reverse failed privatizations in sectors such as healthcare, water or energy, or to expand public services in the future</li> <li>The rights of provinces, municipalities, schools and hospitals would be limited to get the most out of their procurement spending by favoring local goods and services</li> </ul><h3>Background</h3> <ul><li>Canada is the most-sued developed country under existing investor rights rules in NAFTA.?</li> <li>Canada has already paid more than $200 million to corporations?</li> </ul></div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Mon, 11 Apr 2016 18:07:19 +0000 choquej 4656 at/352 ISP-CANADA : D¨¦claration sur l¡¯AECG et le SJI https://www.google.com//352/node/4655 <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Monday, April 11, 2016 - 10:15am</span></div> </div> </div> Mon, 11 Apr 2016 14:16:36 +0000 cmisener 4655 at/352 PSI Canada Statement on CETA and ICS https://www.google.com//352/psi-canada-statement-ceta-ics <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-publication-date field-type-datestamp field-label-inline clearfix view-mode-rss"> <div class="field-label">Publication Date:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single">Monday, April 11, 2016 - 10:15am</span></div> </div> </div> Mon, 11 Apr 2016 14:15:45 +0000 cmisener 4654 at/352 Un nouvel accord commercial menace les services publics https://www.google.com//352/node/4196 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le gouvernement conservateur vient de signer un accord commercial qui donnera plus?de poids aux grandes soci¨¦t¨¦s qu¡¯aux gouvernements ¨¦lus lorsque viendra le temps de?d¨¦cider ce qui est bon pour le Canada.?</p> <h3><strong>Le Partenariat transpacifique (PTP) fait pencher la balance du pouvoir en faveur?des grandes entreprises, pas de la population</strong></h3> <p>? L¡¯AFPC craint fort que le PTP ne cr¨¦e un effet paralysant qui dissuadera le?gouvernement f¨¦d¨¦ral de se donner les moyens l¨¦gislatifs, r¨¦glementaires et autres de?g¨¦rer dans l¡¯int¨¦r¨ºt public d¡¯importants dossiers, dont ceux de l¡¯environnement, des?soins de sant¨¦ et de la s¨¦curit¨¦ publique ?, affirme Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale?de l¡¯AFPC.?</p> <p>Les effets du libre-¨¦change ne sont pas uniquement d¡¯ordre commercial. Ainsi, certains?pr¨¦voient que le PTP conf¨¨rera aux entreprises le pouvoir d¡¯annuler les d¨¦cisions des?gouvernements.?</p> <p>? Rien ne garantit que les soci¨¦t¨¦s ne d¨¦cideront pas d¡¯am¨¦liorer leur bilan en exigeant?la privatisation d¡¯un plus grand nombre de services publics ?, ajoute Mme?Benson.</p> <h3><strong>Le PTP prive la population citoyenne et les gouvernements ¨¦lus de leur pouvoir?d¨¦cisionnel</strong></h3> <p>Un des m¨¦canismes de r¨¨glement des diff¨¦rends du PTP permet aux multinationales de?poursuivre les ¨¦tats en justice si elles croient que les politiques gouvernementales?nuisent ¨¤ leurs investissements.?</p> <p>Quel gouvernement voudra cr¨¦er un r¨¦gime d¡¯assurance-m¨¦dicaments ou d¡¯autres?programmes publics n¨¦cessaires s¡¯il risque d¡¯¨ºtre tra?n¨¦ devant les tribunaux par les?multinationales?</p> <p>Un m¨¦canisme semblable de l¡¯Accord de libre-¨¦change nord-am¨¦ricain (ALENA) <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015">a d¨¦j¨¤?forc¨¦ le gouvernement canadien ¨¤ abandonner la r¨¦forme</a>?(en anglais seulement)?de r¨¨glements en mati¨¨re de?sant¨¦ publique et d¡¯environnement. On peut s¡¯attendre ¨¤ <a href="https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/losing-proposition">bien d¡¯autres contestations des?d¨¦cisions prises par les gouvernements</a> (en anglais seulement)?dans l¡¯int¨¦r¨ºt de la population.?</p> <h3><strong>Une v¨¦ritable culture du secret a entour¨¦ la n¨¦gociation du PTP</strong></h3> <p>Le PTP est l¡¯un des plus importants accords commerciaux jamais n¨¦goci¨¦s. Pourtant,?au Canada comme ailleurs, ni les membres du public ni ceux de l¡¯opposition officielle?n¡¯ont eu acc¨¨s au texte int¨¦gral de l¡¯accord. Une fuite de document a montr¨¦ que le?PTP, ¨¤ l¡¯instar d¡¯autres accords commerciaux, est essentiellement au service des?grandes entreprises.</p> <p>? Lorsqu¡¯un accord est n¨¦goci¨¦ ¨¤ huis clos, il n¡¯est presque jamais dans l¡¯int¨¦r¨ºt public,?signale Mme Benson. Il faut que la v¨¦rit¨¦ ¨¦clate avant les ¨¦lections afin que les?Canadiennes et les Canadiens d¨¦couvrent ce que le gouvernement a hypoth¨¦qu¨¦ en?leur nom. ??</p> <h3><strong>Le PTP ne cr¨¦era probablement pas de bons emplois</strong></h3> <p>Il ne faudra pas compter sur cet accord pour multiplier les emplois ¨¤ valeur ajout¨¦e ni?pour r¨¦duire les taux de ch?mage. En effet, 80 % des exportations prendront la forme?de produits bruts, tandis que 80 % des importations seront des produits finis. Certains?estiment que les exportations ¨¤ valeur ajout¨¦e du Canada conna?tront une baisse de?26 % dans la foul¨¦e du PTP. L¡¯industrie de l¡¯automobile pourrait perdre 20 000 emplois.?Les conservateurs ont beau promettre que l¡¯accord multipliera les investissements et?les emplois dont nous avons besoin, mais une promesse n¡¯est pas une garantie.</p> <h3><strong>Le PTP risque de porter atteinte ¨¤ la vie priv¨¦e</strong></h3> <p>Le PTP permettra la libre transmission de renseignements personnels par-del¨¤ les?fronti¨¨res, ce qui pourrait compromettre la vie priv¨¦e des Canadiennes et des?Canadiens.?</p> <h3><strong>Le PTP finira par co?ter cher ¨¤ la population</strong></h3> <p>En prot¨¦geant davantage la propri¨¦t¨¦ intellectuelle, le PTP entravera la production de?m¨¦dicaments g¨¦n¨¦riques. Par cons¨¦quent, la population canadienne peut s¡¯attendre ¨¤?une augmentation du prix des m¨¦dicaments.?</p> <p>Le PTP menace la gestion de l¡¯offre sur laquelle repose notre industrie agricole. Le?gouvernement Harper promet d¡¯aider les agriculteurs, mais pourquoi les contribuables?devraient-ils payer la note lorsque l¡¯accord n¡¯est m¨ºme pas dans leur int¨¦r¨ºt??</p> <p>En l¡¯absence de d¨¦tails, on peut aussi se demander si les aliments import¨¦s seront?sujets aux r¨¨glements qui contribuent actuellement ¨¤ prot¨¦ger notre approvisionnement?alimentaire.?</p> <p>(L¡¯information provient des travaux de recherche du Centre canadien de politiques alternatives.)</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/economic-development">Economic development</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section> Thu, 08 Oct 2015 18:48:39 +0000 brownt 4196 at/352 New trade deal puts public services at risk https://www.google.com//352/new-trade-deal-puts-public-services-risk <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Conservative government has just signed a free trade that will give corporations, not elected governments, more power to decide what¡¯s good for Canada.</p> <h3><strong>The Trans-Pacific Partnership (TPP) deal makes corporations more powerful than citizens</strong></h3> <p>¡°PSAC is very concerned that the TPP will create a chilling effect that discourages the federal government from creating programs and enacting laws and regulations in the public interest around important issues like the environment, health care and public safety, among others,¡± said PSAC national president Robyn Benson.</p> <p>Free trade agreements are not limited to trade. The TPP is expected to give new powers to corporations to overturn decisions made by elected governments.</p> <p>¡°There is no guarantee that corporations won¡¯t demand that more and more public services be privatized in order to improve their bottom-line¡±, said Benson.</p> <h3><strong>The TPP takes decisions out of the hands of citizens and their governments</strong></h3> <p>A dispute settlement process in the TPP will allow multi-national corporations to sue governments for actions that interfere with their investments.</p> <p>Governments won¡¯t want to risk creating new and needed public programs, such as national pharmacare, if they risk being sued by corporations.</p> <p>A similar process in the North American Free Trade Agreement (NAFTA) has already forced the Canadian government to backtrack on environmental and public health regulations. More challenges to government actions taken in the public interest can be expected.</p> <h3><strong>The TPP has been negotiated in almost total secrecy</strong></h3> <p>The TPP is one of the largest free trade agreements ever negotiated. Neither the public nor opposition Members of Parliament in Canada or in many other nations have seen the agreement text. Leaked chapters show that like other trade deals it is biased in favour of corporations, not citizens.</p> <p>¡°The fact that the TPP has been negotiated in such secrecy means it is almost certainly not in the overall public interest,¡± said Benson. ¡°The cloak of secrecy needs to be dropped before the federal election so that Canadians can find out exactly what this government is signing away.¡±</p> <h3><strong>The TPP not likely to create good jobs</strong></h3> <p>The deal will do very little to create value-added jobs or reduce unemployment. Eighty percent of exports to TPP trading partners will be raw exports, while 80 per cent of imports will be finished products. There are predictions that Canada will experience a 26 per cent reduction in value-added exports as a result of the TPP. The auto industry alone could lose 20,000 jobs. Conservative promises of investment are not guarantees of either the necessary investment or jobs.</p> <h3><strong>The TPP threatens privacy</strong></h3> <p>Canadians¡¯ privacy is at risk from rules that would allow the unregulated transmission of personal information across borders.</p> <h3><strong>The TPP will cost Canadians in the long run</strong></h3> <p>Canadians can expect to pay more for drugs in future because increased intellectual property protections in the deal will undermine the production of generic versions.</p> <p>Our supply-managed agricultural industry is threatened. Although the Harper government is promising compensation for farmers, why should Canadians have to pay for a deal that isn¡¯t in Canada¡¯s interest to begin with.</p> <p>Without seeing the details of the deal, will imported foods be subject to the same regulations that help keep our current food supply safe?</p> <p>(Information in this statement is based on Canadian Centre for Policy Alternatives research)</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/economic-development">Economic development</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/federal-government">Federal government</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/trade-issues">Trade Issues</a></li></ul></section> Thu, 08 Oct 2015 18:38:08 +0000 brownt 4195 at/352