แจก เครดิต ฟรี sbobet_รหัส รับ เงิน ฟรี w88 _เครดิต แอด ไลน์ https://www.google.com//352/organizing-victories en Universit¨¦ de Montr¨¦al : les v¨¦t¨¦rinaires en r¨¦sidence et en internat se syndiquent https://www.google.com//352/node/6108 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>L¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada, r¨¦gion du Qu¨¦bec (AFPC-Qu¨¦bec), a?r¨¦cemment ¨¦t¨¦ accr¨¦dit¨¦e par le Tribunal administratif du travail du Qu¨¦bec pour repr¨¦senter l¡¯unit¨¦ des v¨¦t¨¦rinaires en r¨¦sidence et en internat. Cette nouvelle unit¨¦ se joindra au Syndicat des ¨¦tudiant-e-s salari¨¦-e-s de l¡¯Universit¨¦ de Montr¨¦al (S¨¦SUM).</p> <p>??Nous avons eu des ¨¦chos des conditions de travail difficiles des ¨¦tudiantes et ¨¦tudiants en m¨¦decine v¨¦t¨¦rinaire en r¨¦sidence et en internat??, explique Samuel-¨¦lie?Lesage, responsable aux affaires internes du S¨¦SUM. ??Le S¨¦SUM entend d¨¦fendre ses nouveaux membres et obtenir des conditions de travail avantageuses, respectueuses et plus s¨¦curitaires. En g¨¦n¨¦ral, le S¨¦SUM continue ¨¤ lutter contre les emplois pr¨¦caires ¨¤ l¡¯Universit¨¦ de Montr¨¦al.??</p> <p>Les membres de l¡¯unit¨¦ veulent r¨¦gler plusieurs probl¨¨mes, notamment la r¨¦mun¨¦ration et l¡¯horaire de travail. La n¨¦gociation collective leur permettra d¡¯¨¦tablir un cadre au sein duquel ils pourront pr¨¦senter leurs pr¨¦occupations ¨¤ l¡¯employeur pour en arriver ¨¤ une r¨¦solution satisfaisante.</p> <p>L¡¯AFPC-Qu¨¦bec a d¨¦pos¨¦ une requ¨ºte en accr¨¦ditation le 22?juin?2017 dans le but de repr¨¦senter les membres de cette unit¨¦ employ¨¦s par la Facult¨¦ de m¨¦decine v¨¦t¨¦rinaire de l¡¯Universit¨¦ de Montr¨¦al au campus de Saint-Hyacinthe. Les r¨¦sidentes cliniciennes et les r¨¦sidents cliniciens ainsi que les internes sont des personnes ¨¦tudiantes salari¨¦es qui ont obtenu leur droit de pratiquer et qui poursuivent leurs ¨¦tudes dans une sp¨¦cialit¨¦ pr¨¦cise en m¨¦decine v¨¦t¨¦rinaire. L¡¯internat est d¡¯une dur¨¦e d¡¯un an, tandis que la r¨¦sidence est d¡¯une dur¨¦e de trois ans.</p> <p>??L¡¯AFPC-Qu¨¦bec est engag¨¦e dans la syndicalisation personnes ¨¦tudiantes salari¨¦es dans les universit¨¦s depuis plus d¡¯une d¨¦cennie. Nous sommes tr¨¨s heureux de travailler avec les v¨¦t¨¦rinaires en r¨¦sidence et en internat??, souligne Magali?Picard, vice-pr¨¦sidente ex¨¦cutive r¨¦gionale de l¡¯AFPC-Qu¨¦bec.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/quebec">Quebec</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Tue, 15 Aug 2017 20:17:40 +0000 pilona 6108 at/352 Universit¨¦ de Montr¨¦al: veterinary residents and interns join union! https://www.google.com//352/universite-montreal-veterinary-residents-and <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>The Public Service Alliance of Canada, Quebec region (PSAC-Quebec) was recently granted certification by the Tribunal administratif du travail du Qu¨¦bec to represent a unit comprised of veterinary residents and interns at the Universit¨¦ de Montr¨¦al. This unit will join the Syndicat des ¨¦tudiant-e-s salari¨¦-e-s de l¡¯Universit¨¦ de Montr¨¦al (S¨¦SUM).</p> <p>¡°We had heard about the poor working conditions experienced by veterinary residents and interns", explained Samuel-¨¦lie Lesage, responsible for internal affairs at the S¨¦SUM. "The union will advocate for its new members and secure favourable, respectful and safer working conditions. The S¨¦SUM is unwavering in its fight against precarious employment at Universit¨¦ de Montr¨¦al.¡±</p> <p>Members of the new unit are seeking solutions to several issues, including pay and working hours. Collective bargaining will provide a framework through which they can raise their concerns with management and achieve a successful outcome.</p> <p>PSAC-Quebec applied for certification on June 22 to represent these employees from the Faculty of Veterinary Medicine at Universit¨¦ de Montr¨¦al, Saint-Hyacinthe Campus. Clinical residents and interns are student workers who have the right to practise while pursuing a specialty in veterinary medicine. The internship period is one year and residency runs for three years. ?</p> <p>¡°For over a decade now, PSAC-Quebec has been committed to organizing student workers in the university sector. We are thrilled to have veterinary residents and interns on board,¡± said Magali Picard, Regional Executive Vice-President for PSAC-Quebec.</p> <p>?</p> <p>?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-geography field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Geography:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/geography/quebec">Quebec</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section> Tue, 15 Aug 2017 20:15:05 +0000 pilona 6107 at/352 Les travailleurs du CRDI adh¨¨rent ¨¤ l¡¯AFPC https://www.google.com//352/node/4343 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a accord¨¦ une accr¨¦ditation ¨¤ l¡¯AFPC, le?26?novembre dernier, pour repr¨¦senter les 250 employ¨¦s du Centre de recherches pour le d¨¦veloppement international.</p> <p>Le CRDI est une soci¨¦t¨¦ d¡¯¨¦tat qui vise la production du savoir, l¡¯innovation et la mise en ?uvre de solutions en vue d¡¯am¨¦liorer les conditions de vie des populations des pays en d¨¦veloppement. Les employ¨¦s s¡¯investissent beaucoup dans leur travail et leur organisation.</p> <p>??C¡¯est avec fiert¨¦ que nous adh¨¦rons ¨¤ l¡¯AFPC. Nous pr¨¦parons d¨¦j¨¤ la suite des choses??, affirme Paul Viveiros, membre du comit¨¦ de transition de la nouvelle section locale.</p> <p>??En se syndiquant, ils expriment clairement ¨¤ l¡¯employeur qu¡¯ils veulent ¨ºtre trait¨¦s avec respect et de mani¨¨re ¨¦quitable??, souligne Robyn Benson, pr¨¦sidente nationale de l¡¯AFPC.</p> <p>??Nous sommes ravis d¡¯accueillir les employ¨¦s du CRDI parmi nous. Nous avons hate de les aider ¨¤ n¨¦gocier leur premi¨¨re convention collective??, ajoute Larry Rousseau, vice-pr¨¦sident ex¨¦cutif r¨¦gional pour la RCN.</p> <p>Les membres du comit¨¦ de syndicalisation du CRDI estiment que le personnel de l¡¯AFPC a jou¨¦ un r?le essentiel durant le processus et lui sont tr¨¨s reconnaissants. La nouvelle section locale se r¨¦jouit de pouvoir compter sur l¡¯appui ind¨¦fectible de notre syndicat afin de r¨¦¨¦quilibrer les relations avec l¡¯employeur.</p> <p>Le syndicat par excellence</p> <ul><li>Les travailleurs ont convenu qu¡¯ils seraient mieux servis par un syndicat que par l¡¯association non accr¨¦dit¨¦e qui les repr¨¦sentait auparavant.</li> <li>Apr¨¨s avoir consid¨¦r¨¦ diff¨¦rentes options, ils nous ont choisis en raison de notre exp¨¦rience aupr¨¨s des soci¨¦t¨¦s d¡¯¨¦tat et de notre engagement ¨¤ syndiquer de nouveaux groupes et ¨¤ n¨¦gocier en leur nom.</li> <li>Le comit¨¦ de syndicalisation, des gens d¨¦termin¨¦s provenant d¡¯horizons divers, a largement contribu¨¦ ¨¤ la r¨¦ussite de la campagne</li> </ul><p>Une majorit¨¦ ¨¦crasante</p> <ul><li>Le 28?octobre dernier, l¡¯AFPC a d¨¦pos¨¦ une demande pour repr¨¦senter tous les employ¨¦s du CRDI.</li> <li>M¨ºme si une majorit¨¦ des employ¨¦s avaient sign¨¦ une carte d¡¯adh¨¦sion syndicale, ce qui signifiait que la majorit¨¦ voulait se joindre ¨¤ l¡¯AFPC, le CCRI a ordonn¨¦ la tenue d¡¯un vote comme le pr¨¦voient les modifications que le gouvernement Harper a apport¨¦es au <em>Code canadien du travail</em>.</li> <li>Parmi les voix exprim¨¦es, 77?% ont vot¨¦ pour la syndicalisation.</li> </ul><p>Au cours des?15?derni¨¨res ann¨¦es, nous avons recrut¨¦?40?000?membres dans une multitude de secteurs au pays.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section> Fri, 04 Dec 2015 15:47:54 +0000 bedardc 4343 at/352 IDRC workers join PSAC https://www.google.com//352/idrc-workers-join-psac <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>On November 26<strong>,?</strong>the Canada Industrial Relations Board (CIRB) certified the Public Service Alliance of Canada to represent 245 employees of the?International Development Research Centre?(IDRC).</p> <p>IDRC is a crown corporation whose mandate is to support knowledge, innovation, and solutions to improve the lives of people in the developing world. Employees there are very committed to their work and the organization.</p> <p>¡°By unionizing, the employees are sending a clear signal that they want to be treated fairly and respectfully,¡± said Robyn Benson, PSAC National President.</p> <p>¡°We are proud to join PSAC and already planning our next steps,¡± added Paul Viveiros, from the transition committee of the new local.</p> <p>?¡®¡®We are thrilled employees at IDRC are joining the PSAC family. We look forward to helping them get their first collective agreement,¡± concluded Larry Rousseau, REVP for NCR.</p> <p>The IDRC`s campaign organizing committee expressed gratitude for the support provided by PSAC organizers, deeming it an essential part of their success.??The new local looks forward to the continued backing of the PSAC to achieve a more balanced relationship with the employer.</p> <p>PSAC the union of choice</p> <ul><li>Workers agreed a union would represent them more effectively than the non-certified employee association they had in the past.</li> <li>After considering different options, they concluded PSAC was the best fit given the PSAC¡¯s experience with crown corporations and commitment to organizing and bargaining for new groups.</li> <li>The large, diverse, and determined campaign committee was instrumental to the success of the union drive.</li> </ul><p>PSAC wins overwhelming support</p> <ul><li>The PSAC filed an application to represent all the employees of the International Development Research Centre (IDRC) on October 28.</li> <li>Even though a majority of employees had signed union cards wanting to be unionized with the PSAC, the CIRB ordered a vote as now required because of the Harper government¡¯s changes to labour law.</li> <li>Of the ballots cast, 77% voted to unionize with PSAC.</li> </ul><p>PSAC has helped organize 40,000 members to join the PSAC in the last 15 years in a variety of sectors across the country.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section> Fri, 04 Dec 2015 15:45:02 +0000 bedardc 4342 at/352 L¡¯AFPC accueille ses nouveaux membres de la SLJO https://www.google.com//352/node/4116 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Quelque 400 membres du personnel du si¨¨ge de la Soci¨¦t¨¦ des loteries et des jeux de l¡¯Ontario ont choisi de se joindre ¨¤ la grande famille de l¡¯AFPC.</p> <p>Cette d¨¦cision, ils l¡¯ont prise apr¨¨s avoir v¨¦cu dans l¡¯incertitude et sans augmentations salariales pendant pr¨¨s de six ans, dans la tourmente des tentatives de privatisation de la SLJO.</p> <p>Les conditions de travail du personnel de Sault Ste. Marie demeureront stables jusqu¡¯¨¤ la n¨¦gociation d¡¯une convention collective ¨¦quitable.</p> <p>? Ces travailleuses et travailleurs ont maintenant le pouvoir de n¨¦gocier collectivement avec leur employeur ¨C l¡¯un des nombreux avantages de la syndicalisation, explique Sharon DeSousa, VPER de la r¨¦gion de l¡¯Ontario de l¡¯AFPC. Grace ¨¤ leur appartenance ¨¤ notre syndicat, ils auront ¨¤ port¨¦e de main les ressources qui faciliteront la transition du domaine public au secteur priv¨¦. ?</p> <h2>Contexte</h2> <ul><li>Ce n¡¯est pas la premi¨¨re fois que les membres du personnel du bureau de Sault Ste. Marie tentent de se syndiquer. Ils ont tenu un vote d¡¯adh¨¦sion ¨¤ l¡¯AFPC en 2013, mais leur proposition a ¨¦t¨¦ rejet¨¦e par une faible majorit¨¦.</li> <li>La p¨¦riode d¡¯attente r¨¦glementaire d¡¯un an s¡¯est termin¨¦e cet ¨¦t¨¦ et les membres du personnel de la SLJO n¡¯ont pas h¨¦sit¨¦ ¨¤ nous demander d¡¯organiser une autre campagne de syndicalisation.</li> <li>Au mois d¡¯ao?t 2015, motiv¨¦s par la d¨¦cision de privatiser la SLJO et par la prolongation du gel des salaires, encore en vigueur apr¨¨s la lev¨¦e de celui du gouvernement provincial, les employ¨¦s ont vot¨¦ pour l¡¯accr¨¦ditation.</li> <li>La semaine derni¨¨re, la Commission des relations de travail de l¡¯Ontario nous a accord¨¦ un certificat provisoire pour que nous puissions repr¨¦senter nos nouveaux membres.</li> <li>L¡¯employeur remet en cause la validit¨¦ de 45 bulletins de vote. Une fois que la Commission aura r¨¦solu le diff¨¦rend, elle ¨¦mettra le certificat d¡¯accr¨¦ditation proprement dit.</li> </ul><h2>Tentatives de privatisation</h2> <p>L'AFPC s'est toujours oppos¨¦e ¨¤ la privatisation de la SLJO.?<a href="http://poll.forumresearch.com/post/160/strong-opposition-to-selling-lotto-to-private-sector/">Les r¨¦sultats d¡¯un sondage men¨¦ en octobre 2014</a>?(en anglais seulement)?montrent que 70 % des ¨¦lecteurs ontariens sont contre la privatisation des loteries.</p> <h2>¨¦tapes de la privatisation</h2> <ul><li>La SLJO pr¨¦voit choisir l¡¯exploitant d¡¯ici la fin de l¡¯ann¨¦e. La transition s¡¯¨¦chelonnera sur toute l¡¯ann¨¦e 2016.</li> <li>En vertu des droits du successeur, le droit ¨¤ la n¨¦gociation collective du personnel nouvellement syndiqu¨¦ sera prot¨¦g¨¦ si la SLJO est c¨¦d¨¦e ¨¤ des int¨¦r¨ºts priv¨¦s.</li> </ul><p>L¡¯AFPC repr¨¦sente aussi les travailleuses et travailleurs de la salle des machines ¨¤ sous de Woodbine et de Rideau Carleton.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section> Tue, 15 Sep 2015 15:22:42 +0000 brownt 4116 at/352 PSAC welcomes newly unionized OLG workers https://www.google.com//352/psac-welcomes-newly-unionized-olg-workers <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Nearly 400 workers at the Ontario Lottery and Gaming Corporation¡¯s head office have chosen to unionize and join the PSAC family.</p> <p>This comes after nearly 6 years of wage freezes and insecurity due to the Ontario Lottery and Gaming (OLG) Corporation¡¯s move to privatize the industry.</p> <p>Work terms and conditions of the Sault Ste. Marie employees will now be secure until negotiations for a fair collective agreement are complete.</p> <p>¡°These workers now have the collective power to negotiate with their employer - one of the many benefits of belonging to a union,¡± said Sharon DeSousa, PSAC Ontario REVP. ¡°By joining PSAC, these workers will have access to resources and expertise to assist during the transition by the OLG towards privatization.¡±</p> <h2>Background</h2> <ul><li>Workers at OLG Sault Ste. Marie had previously tried to organize with PSAC in 2013. Unfortunately, the campaign was unsuccessful after the final vote was narrowly defeated.</li> <li>This summer, after waiting the one-year grace period needed before a new organizing drive could take place, workers reached out to PSAC to attempt a second drive.</li> <li>This August, motivated by wage freezes (which extended beyond the provincial freeze being lifted) and the OLG¡¯s decision to privatize, employees successfully cast their certification vote.</li> <li>Last week, the Ontario Labour Relations Board (OLRB) granted PSAC an interim certificate to represent OLG¡¯s Sault Ste. Marie workers.</li> <li>A final certificate will be issued once 45 ballots, disputed by the employer, are settled by the OLRB.</li> </ul><h2>Attempts at privatization</h2> <p>PSAC has consistently opposed privatization of the Ontario Lottery Gaming Corporation. <a href="http://poll.forumresearch.com/post/160/strong-opposition-to-selling-lotto-to-private-sector/">A poll taken in October 2014</a> found 70% of Ontario voters disapprove of OLG¡¯s plan to sell the lottery business to the private sector.</p> <h2>A timeline of privatization attempts</h2> <ul><li>The OLG plans to announce their selection of a private operator later this year and will begin the transition through 2016.</li> <li>Fortunately, now that workers have unionized, successor rights will be enforced by the OLRB, granting protections for these workers through a continuation of bargaining rights when a public or private business is sold, transferred or divested. The collective bargaining rights of all Sault Ste. Marie OLG workers will now be protected whether the OLG becomes privatized or not.</li> </ul><p>Currently, PSAC represents OLG workers at Woodbine and Rideau Carleton.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/organizing-victories">Organizing victories</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/unionization">Unionization</a></li></ul></section> Tue, 15 Sep 2015 15:13:20 +0000 brownt 4115 at/352