เติมเงินเข้ายูสเซอร์สำหรับเล่นสล็อต_สล็อตเกมส์_เกมส์ยิงปลา scr888 https://www.google.com//352/victories en L¡¯AFPC obtient l¡¯annulation des changements apport¨¦s par Harper sur la n¨¦gociation collective et les cong¨¦s de maladie https://www.google.com//352/node/7244 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Apr¨¨s une longue campagne men¨¦e par l¡¯AFPC, le projet de loi?C-62 ¨C <em>Loi modifiant la</em> Loi sur les relations de travail dans le secteur public f¨¦d¨¦ral (LRTSPF) <em>et d¡¯autres lois</em> ¨C a re?u la sanction royale le 26 novembre.</p> <p>La nouvelle loi annule plusieurs modifications apport¨¦es aux lois du travail par le gouvernement Harper, qui limitaient le droit de gr¨¨ve des fonctionnaires et donnaient au gouvernement le droit de supprimer ou de modifier unilat¨¦ralement, en tout temps, les dispositions des conventions collectives relatives aux cong¨¦s de maladie.</p> <p>Auparavant, l¡¯AFPC avait intent¨¦ deux actions en justice contre les changements introduits par les conservateurs, qui, de l¡¯avis du syndicat, violaient les droits des membres garantis par la Charte. Les proc¨¦dures judiciaires ont ¨¦t¨¦ ajourn¨¦es apr¨¨s que les lib¨¦raux de Trudeau ont conclu une entente provisoire avec l¡¯AFPC en juillet 2016, promettant de ne pas exercer ces nouveaux pouvoirs.</p> <p>??L¡¯ancien gouvernement conservateur s¡¯¨¦tait attaqu¨¦ ¨¤ la n¨¦gociation collective en adoptant des lois r¨¦trogrades en 2013 et 2015, d¨¦clare Chris Aylward, pr¨¦sident national de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada. Mais les membres de l¡¯AFPC ont tenu t¨ºte pendant toutes ces ann¨¦es et ils ont fini par gagner.??</p> <p>Bien que l¡¯AFPC se r¨¦jouisse de l¡¯adoption du projet de loi?C-62, le syndicat craint que la nouvelle loi ne tienne pas compte d¡¯une d¨¦cision de la Cour supr¨ºme du Canada sur la d¨¦signation des services essentiels. Les dispositions relatives ¨¤ la n¨¦gociation collective qui sont maintenant r¨¦tablies dans la loi permettent toujours au gouvernement de d¨¦clarer essentiels les employ¨¦s syndiqu¨¦s, m¨ºme si le personnel non syndiqu¨¦ peut fournir le service en question pendant une gr¨¨ve.</p> <p>Un examen de la LRTSPF s¡¯impose depuis longtemps. L¡¯AFPC est impatiente de tenir des consultations s¨¦rieuses avec le gouvernement et s¡¯attend ¨¤ ce que la loi soit modifi¨¦e dans un proche avenir pour s¡¯assurer qu¡¯elle respecte pleinement les droits des membres garantis par la Charte.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/bargaining">Bargaining</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Mon, 03 Dec 2018 18:11:13 +0000 fonseca 7244 at/352 PSAC secures reversal of Harper-era legal changes affecting collective bargaining, sick leave https://www.google.com//352/psac-secures-reversal-harper-era-legal-changes <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p paraeid="{780308e3-cbd5-4fa1-be3f-e6f4ba4281d1}{167}" paraid="983966515">Following a long campaign by PSAC, Bill C-62¡ª<em>An Act to amend the Federal Public Sector?Labour?Relations Act and other Acts</em>¡ªreceived Royal Assent on November 26, 2018.</p> <p paraeid="{780308e3-cbd5-4fa1-be3f-e6f4ba4281d1}{183}" paraid="1646644997">The new law reverses several Harper-era changes to federal collective bargaining legislation, which limited the right of public service workers to strike and gave the government the right to unilaterally?remove or change?sick leave provisions negotiated into collective?agreements?at?any time.?</p> <p paraeid="{780308e3-cbd5-4fa1-be3f-e6f4ba4281d1}{201}" paraid="1076854667">Previously,?PSAC had launched two legal actions against the changes introduced by the Conservatives, which the union believes violates the Charter rights of members.?The court proceedings were adjourned after the Trudeau Liberals entered into an interim agreement with PSAC in July 2016, promising not to exercise the new powers.?</p> <p paraeid="{780308e3-cbd5-4fa1-be3f-e6f4ba4281d1}{213}" paraid="163368314">¡°It¡¯s been a long time since the former Conservative government attacked collective bargaining by passing regressive legislation in 2013 and 2015,¡± said Chris Aylward, National President of the Public Service Alliance of Canada. ¡°But PSAC?members?remained committed to reversing those changes and now we¡¯ve won.¡±?</p> <p paraeid="{780308e3-cbd5-4fa1-be3f-e6f4ba4281d1}{223}" paraid="2094720821">Although PSAC welcomes the adoption of Bill C-62, the union is concerned that the new law does not reflect?a?Supreme Court of Canada?decision on essential service designations. The collective bargaining provisions now restored within the?<em>Federal Public Sector?Labour?Relations Act?(FPSLRA)</em>?still allow the government?to declare unionized employees essential even if non-union staff are available to provide the service in question during a strike.??</p> <p paraeid="{e4083049-0703-4c7b-bc94-81cdc867dd94}{8}" paraid="1811472086">As the?<em>FPSLRA</em>?is?overdue for a review,?PSAC looks forward to meaningful consultation with the government and expects that the law will be amended?in the near future?to ensure it is fully respectful of members¡¯ Charter rights.?</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/bargaining">Bargaining</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Banner</div> </div> </div> Mon, 03 Dec 2018 18:08:12 +0000 fonseca 7243 at/352 Grace ¨¤ l¡¯AFPC, les victimes d¡¯agression sexuelle au travail seront indemnis¨¦es https://www.google.com//352/node/7146 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>La semaine derni¨¨re, l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a remport¨¦ une importante victoire. En effet, la Cour d¡¯appel f¨¦d¨¦rale a jug¨¦ qu¡¯une de ses membres doit ¨ºtre indemnis¨¦e pour agression et harc¨¨lement sexuels dans son lieu de travail.</p> <p>Dans cette affaire, une agente des services frontaliers faisait l¡¯objet de harc¨¨lement sexuel constant de la part d¡¯un coll¨¨gue depuis mai 2008, jusqu¡¯¨¤ ce que ce dernier l¡¯agresse en ao?t 2009. Bien que l¡¯employeur et la Commission des relations de travail et de l¡¯emploi dans le secteur public f¨¦d¨¦ral reconnaissaient qu¡¯il y avait eu agression et harc¨¨lement sexuels, cette derni¨¨re a tout de m¨ºme refus¨¦ d¡¯indemniser la plaignante pour sa douleur et ses souffrances, malgr¨¦ des preuves manifestes de traumatisme affectif grave.</p> <p>Dans sa d¨¦cision, la Commission a qualifi¨¦ l¡¯agression sexuelle de blague vulgaire et a jug¨¦ que l¡¯agente avait eu une r¨¦action d¨¦mesur¨¦e. Elle a aussi affirm¨¦ qu¡¯une employ¨¦e aussi s?re d¡¯elle aurait d? s¡¯y prendre autrement pour signaler le probl¨¨me et le r¨¦soudre.</p> <p>Grace au courage de la plaignante, l¡¯AFPC a triomph¨¦ ¨¤ la Cour d¡¯appel f¨¦d¨¦rale. Cette derni¨¨re confirme que l¡¯obligation d¡¯indemniser les victimes de violence et de harc¨¨lement sexuels existe bel et bien, que le traumatisme soit d? en tout ou en partie ¨¤ ces actes.</p> <p>??C¡¯est une victoire remarquable pour toutes les victimes d¡¯agression et de harc¨¨lement sexuels au travail. Le message est sans ambigu?t¨¦?: il faut prendre au s¨¦rieux les cons¨¦quences de ces actes et indemniser les victimes en cons¨¦quence??, a d¨¦clar¨¦ Chris Aylward, pr¨¦sident national de l¡¯AFPC.</p> <p>La Cour d¡¯appel a vertement critiqu¨¦ la commission d¡¯avoir rendu une d¨¦cision qui perp¨¦tue les mythes entourant le viol. Selon elle, il n¡¯y a pas de r¨¦action typique ¨¤ l¡¯agression sexuelle et la Commission ne peut pas substituer sa propre notion de la logique aux preuves de douleur et de souffrance.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/border-security">Border security</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/grievance-arbitration">Grievance arbitration</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/harassment">Harassment</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/bullying">Workplace bullying</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/20180828_psac_-_members_shoot21881.jpg" width="2560" height="1707" alt="Canadian border crossing" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 16 Oct 2018 19:55:56 +0000 calugaj 7146 at/352 PSAC victory secures compensation for victims of workplace sexual assault https://www.google.com//352/psac-victory-secures-compensation-victims <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>PSAC secured an important victory this past week when the Federal Court of Appeal ruled that a member should be compensated for the sexual harassment and assault she experienced in her workplace.</p> <p>The case involved a border services officer who had been continually sexually harassed by a co-worker since May 2008, which culminated in a sexual assault on August 2009. While the employer and the Board did not dispute that sexual harassment and assault did occur, the Board nevertheless decided that compensation for pain and suffering was not warranted despite clear evidence of significant emotional trauma</p> <p>In its decision, the Board referred to the sexual assault as a ¡°vulgar prank¡± and considered the reaction of the target of the assault as ¡°extreme¡± and ¡°grossly exaggerated.¡± The Board further maintained that because the victim was a ¡°confident¡± employee she ought to have taken different steps in having the matter reported and resolved.</p> <p>Thanks to the courage of the member who brought this case forward, PSAC successfully appealed the Board¡¯s decision and received the positive ruling last week. The Federal Court of Appeal confirmed that there is an obligation to compensate victims of sexual harassment and violence, and further, that sexual assault survivors can be compensated for harm suffered regardless of whether the sexual assault was the sole cause of the harm.</p> <p>¡°This is such an important victory for any victims of sexual harassment and assault in the workplace. The message is clear: the impact on workers should be taken seriously, and they should be compensated for their suffering,¡± said PSAC National President Chris Aylward.</p> <p>The Court was also very critical of the Board¡¯s original decision for having perpetuated rape myths. The Court affirmed that there is no one typical response by victims to sexual assault, and further that the Board could not substitute its own concept of common sense in place of the actual evidence of pain and suffering.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/border-security">Border security</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/topics/grievance-arbitration">Grievance arbitration</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/topics/harassment">Harassment</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/bullying">Workplace bullying</a></li><li class="field-item even"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-publisher field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Publisher:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/publisher/communications-and-political-action">Communications and Political Action</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/20180828_psac_-_members_shoot21881.jpg" width="2560" height="1707" alt="Canadian border crossing" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 16 Oct 2018 19:48:55 +0000 calugaj 7145 at/352 Victoire : l¡¯AFPC obtient d¡¯importantes am¨¦liorations au R¨¦gime de soins dentaires de la fonction publique https://www.google.com//352/node/7098 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>Apr¨¨s de longues n¨¦gociations et le recours ¨¤ l¡¯arbitrage, l¡¯AFPC a remport¨¦ une importante victoire qui augmentera consid¨¦rablement la couverture du R¨¦gime de soins dentaires ¨¤ laquelle vous avez droit.<br /><br /> ??Le gouvernement s¡¯est tra?n¨¦ les pieds en essayant de nous faire accepter un r¨¦gime amput¨¦??, affirme Chris Aylward, pr¨¦sident national de l¡¯Alliance de la Fonction publique du Canada. Mais notre position a toujours ¨¦t¨¦ que nos membres m¨¦ritaient une meilleure couverture et je suis ravi que le conseil d¡¯arbitrage soit de notre avis.??<br /><br /> Le gain le plus important est l¡¯augmentation de 47?% du maximum annuel pour les soins dentaires ordinaires et extraordinaires. Ce montant de 1?700?$ passera graduellement ¨¤ 2?500?$, comme suit?:</p> <ul><li>2?000?$ au 1<sup>er</sup> janvier 2019;</li> <li>2?250?$ au 1<sup>er</sup> janvier 2020;</li> <li>2?500?$ au 1<sup>er</sup> janvier 2021.??</li> </ul><p>Vous pourrez aussi compter, ¨¤ compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, sur ce qui suit?:</p> <ul><li>Les implants dentaires sont maintenant assur¨¦s en tant que tels. Par le pass¨¦, ils ¨¦taient assimil¨¦s ¨¤ d¡¯autres interventions, comme les dentiers et les proth¨¨ses, ce qui cr¨¦ait des probl¨¨mes de couverture. Ce ne sera plus le cas.</li> <li>Le remplacement des obturations chez les enfants sera rembours¨¦ apr¨¨s une p¨¦riode de 12 mois plut?t que 24.</li> <li>Les soins pour compenser l¡¯absence cong¨¦nitale de dents seront assur¨¦s jusqu¡¯¨¤ l¡¯age de 21 ans plut?t que 19.</li> <li>La couverture pour les membres suspendus est am¨¦lior¨¦e.</li> <li>La p¨¦riode d¡¯interruption des ¨¦tats de service pour ¨ºtre admissible au r¨¦gime passe de cinq ¨¤ sept jours.</li> <li>Les membres pourront obtenir <em>r¨¦troactivement</em> des unit¨¦s de temps pour le d¨¦tartrage, ce qui n¡¯est pas le cas ¨¤ l¡¯heure actuelle.</li> </ul><p>La version int¨¦grale du nouveau r¨¦gime de soins dentaires sera bient?t affich¨¦e en ligne.</p> <p>Le gouvernement a pr¨¦sent¨¦ au conseil d¡¯arbitrage de nombreuses propositions visant l¡¯affaiblissement du r¨¦gime. Le panel d¡¯arbitrage n¡¯en a accept¨¦ que quelques-unes, qui sont mineures et ont peu d¡¯incidence pour les membres. Les voici?:</p> <ul><li>Les instructions d¡¯hygi¨¨ne buccale seront rembours¨¦es une seule fois ¨¤ vie pour les adultes (mais continuent ¨¤ ¨ºtre rembours¨¦es une fois l¡¯an pour les enfants).</li> <li>Certains soins mineurs ne sont plus assur¨¦s, notamment?: <ul><li>l¡¯aide d¡¯un second chirurgien buccal;</li> <li>la consultation entre professionnels des soins dentaires;</li> <li>les soins de traumatologie, s¡¯ils sont prodigu¨¦s en m¨ºme temps que le traitement de caries ou la gestion de la douleur;</li> <li>l¡¯agrandissement du canal ou de la chambre pulpaire dans une intervention autre qu¡¯un traitement de canal.</li> </ul></li> </ul><p>Toutes les autres dispositions du r¨¦gime demeurent inchang¨¦es.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/public-service-dental-care-plan">Public Service Dental Care Plan</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/psac-dentalplan-1200x630-fr_0.png" width="1200" height="630" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Tue, 02 Oct 2018 16:08:22 +0000 fonseca 7098 at/352 Victory: PSAC wins major improvements to Public Service Dental Plan https://www.google.com//352/victory-psac-wins-major-improvements-public <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><p>After lengthy negotiations and an arbitration process, PSAC has won a major victory for the Public Service Dental Care Plan, which will result in substantial improvements for your coverage.</p> <p>¡°The government dragged this process out by trying to get us to accept reduced coverage for our members,¡± said Chris Aylward, National President of the Public Service Alliance of Canada. ¡°But our position has always been that our members deserve better, and I¡¯m very pleased that the arbitration panel agreed with us.¡±</p> <p>The major highlight is a 47% increase to the annual maximum for routine and major services. The current maximum of $1,700 per year will gradually increase to $2,500 per year as follows:</p> <ul><li>$2,000 per year starting on January 1, 2019;</li> <li>$2,250 per year starting on January 1, 2020; and</li> <li>$2,500 per year starting on January 1, 2021.</li> </ul><p>Additionally, as of January 1, 2019, the following changes will be made:</p> <ul><li>Dental implants will be covered. Implants had been partially covered by deeming them to be another procedure (i.e. bridge or denture). This would often lead to gaps in (or problems with) coverage. They are now covered in their own right.</li> <li>Coverage for replacement fillings for children will be possible 12 months after the initial filling was done (instead of 24).</li> <li>Congenitally missing teeth will be covered until age 21 (up from 19).</li> <li>Coverage during suspensions is improved.</li> <li>An allowable break in service to become eligible for the plan is extended from 5 to 7 days. Ability to have coverage for extra scaling approved retroactively. Currently, this may only be approved going forward.</li> </ul><p>The full text of the new dental plan will be posted online in the near future.</p> <p>The government made a large number of proposals to the arbitration panel that sought to weaken the dental plan. Very few of them were accepted and the ones that were accepted are small and have a very minor impact on plan members. These are:</p> <ul><li>Charges for oral hygiene instructions will now be limited to once per lifetime per adult (and remain once per year for children).</li> <li>Coverage is eliminated for minor issues such as: <ul><li>The assistance of a second oral surgeon.</li> <li>Dental professional peer consultation.</li> <li>Trauma control if done at the same time as treatment for caries or pain control.</li> <li>Enlargement of the canal or pulp chamber as a part of dental treatment separate from doing a root canal.</li> </ul></li> </ul><p>Any other proposals that are not mentioned above will remain status quo without change.</p> </div> </div> </div> <section class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Topics:&nbsp;</h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/352/public-service-dental-care-plan">Public Service Dental Care Plan</a></li><li class="field-item odd"><a href="/352/victories">Victories</a></li></ul></section><section class="field field-name-field-embedded-image field-type-image field-label-above view-mode-rss"><h2 class="field-label">Embedded Image:&nbsp;</h2><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even"><img class="image-style-none" src="/352/sites/psac/files/psac-dentalplan-1200x630-en.png" width="1200" height="630" alt="" /></figure></div></section><div class="field field-name-field-image-placement field-type-list-text field-label-above view-mode-rss"> <div class="field-label">Image Placement:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item even">Top Right Half</div> </div> </div> Mon, 01 Oct 2018 20:32:30 +0000 fonseca 7097 at/352